Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5406. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2003, stran 17351.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 8. redni seji dne 4. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2003
1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2003 (Uradni list RS, št. 42/03) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov     Proračun leta 2003 (v tisoč tolarjev)
------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               771.172
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                    547.580
70  DAVČNI PRIHODKI                      382.766
   700 Davki na dohodek in dobiček              313.596
   703 Davki na premoženje                   32.189
   704 Domači davki na blago in storitve            36.981
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     164.814
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                       118.783
   711 Takse in pristojbine                   2.424
   712 Denarne kazni                       450
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          29.164
   714 Drugi nedavčni prihodki                 13.993
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     32.412
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          22.612
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja                 9.800
73  PREJETE DONACIJE                       3.330
   730 Prejete donacije iz domačih virov            3.330
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    187.850
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih inštitucij                 187.850
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 799.652
40  TEKOČI ODHODKI                       238.052
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            44.646
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        6.702
   402 Izdatki za blago in storitve              178.238
   403 Plačila domačih obresti                  790
   409 Rezerve                         7.676
41  TEKOČI TRANSFERI                      276.463
   410 Subvencije                       10.106
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                      67.279
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        32.233
   413 Drugi tekoči domači transferi             166.845
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   242.397
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           242.397
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   42.740
   430 Investicijski transferi                 42.740
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.         –28.480
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 +752)                8.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil              8.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                              15.800
   440 Dana posojila                      15.800
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                   –7.800
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)               –36.280
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
IX. ODPLAČILO DOLGA (550)                     1.328
55  ODPLAČILO DOLGA
   550 Odplačilo domačega dolga                 1.328
X. NETO ZADOLŽEVANJE                       –1.328
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA
LETA                               37.608
XII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH               –37.608
------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 40302-02/2003
Cerkno, dne 4. decembra 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti