Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5398. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2004, stran 17332.

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politike se za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2004 uvedejo podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (v nadaljnjem besedilu: podpore) kot ukrep za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov in živil.
Sredstva za podpore iz te uredbe se zagotovijo v okviru proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg).
II. PODPORE
2. člen
(namen)
Namen podpor je nadomestitev uvoznih dajatev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do podpor so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Ne glede na prejšnji odstavek osebe iz prejšnjega odstavka niso upravičene do podpor, če:
– vlagajo zahtevke za pridobljene proizvode ali uvozno blago v nespremenjenem stanju, ki se v okviru postopka uvoza zaradi izvoza izvaža oziroma ponovno izvaža v skladu z zakonom, ki ureja carinski sistem, in je to razvidno iz carinskih dokumentov, ki so priloženi zahtevku,
– je izvoženo blago predmet humanitarne pomoči.
4. člen
(višina podpor)
Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živila je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
III. POSTOPEK
5. člen
(zahtevek)
Sredstva podpor pridobijo upravičenci na podlagi pisnih zahtevkov.
Zahtevke iz prejšnjega odstavka vlagajo upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun, in sicer na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, in je dosegljiv na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana. Obrazcu iz Priloge 2 morajo upravičenci oziroma pooblaščenci priložiti dokazila o izvršenem izvozu kmetijskih pridelkov oziroma živil, za katera uveljavljajo sredstva podpor.
Pooblaščenci, ki uveljavljajo sredstva podpor v imenu in za račun upravičencev (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji), morajo zahtevkom priložiti pooblastilo upravičencev. Upravičenci s svojim podpisom na pooblastilu jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih v zahtevku.
Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva podpor pridobijo za upravičence, morajo ta sredstva nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja ali izplačila sredstev podpor upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovinske mreže.
6. člen
(rok za vložitev zahtevka)
Zahtevke za izplačilo sredstev podpor vlagajo upravičenci ali pooblaščeni vlagatelji priporočeno po pošti do 20. v mesecu za pretekli mesec na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Kopije zahtevkov morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi odobritvi.
7. člen
(odločanje o zahtevku)
O dodelitvi sredstev podpor odloča Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
8. člen
(vrnitev sredstev)
Upravičenec mora vrniti sredstva podpor, če se blago, za katero je pridobil sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji, ki jih določa predpis o izvajanju zakona, ki ureja carinski sistem.
9. člen
(pooblastila carinskih organov)
Carinski organi v okviru svojih pristojnosti izvajajo kontrolo v zvezi s pravilnim izvajanjem postopkov in predložitvijo ustreznih listin, predvidenih pri izvozu kmetijskih pridelkov in živil po tej uredbi.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
(kazni)
Z globo od 500.000 do 5,000.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim oziroma petim odstavkom 5. člena te uredbe.
Z globo od 400.000 do 2,000.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim oziroma petim odstavkom 5. člena te uredbe.
Z globo od 10.000 do 150.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim oziroma petim odstavkom 5. člena te uredbe.
Z globo od 50.000 do 300.000 SIT se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
V. PREHODNA DOLOČBA
11. člen
(obračun)
Za obračun odobrenih zahtevkov, ki so bili vloženi za leto 2003 na podlagi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2003 (Uradni list RS, št. 117/02, 6/03 in 39/03) in uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003 (Uradni list RS, št. 62/03, 79/03 in 103/03), se uporabljata uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2003 (Uradni list RS, št. 117/02, 6/03 in 39/03) in uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003 (Uradni list RS, št. 62/03, 79/03 in 103/03).
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2004.
Št. 403-22/2000-22
Ljubljana, dne 11. decembra 2003
EVA 2003-2311-0300
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti