Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5392. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B), stran 17292.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. novembra 2003.
Št. 001-22-108/03
Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
(ZSPJS-B)
1. člen
V zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B in 72/03) se v prvem odstavku 7. člena in v prilogi 2:
– plačna podskupina “E1 – Zdravniki” dopolni tako, da se glasi: “E1 – Zdravniki in zobozdravniki”,
– plačna podskupina “E3 – Medicinske sestre/zdravstveni tehniki” spremeni tako, da se glasi: “Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege”,
– plačna podskupina “E4 – Zdravstveni delavci” dopolni tako, da se glasi “E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci”.
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Osnovne plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov, zaposlenih pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona, upoštevaje zahtevnost delovnega mesta ter pomen proračunskega uporabnika, ki ga vodijo, se določijo z uvrstitvijo v plačni razred.”
V tretjem, četrtem in petem odstavku se besedilo “pri osebah javnega prava iz prvega odstavka tega člena” nadomesti z besedilom “pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona”.
3. člen
V 53. členu se datum “1. 1. 2004” nadomesti z datumom “1. julij 2004”.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na roke za sprejem podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, ki so določeni v 46. in 47. členu zakona, morajo biti sprejeti vsi podzakonski akti in sklenjene vse kolektivne pogodbe najkasneje 45 dni pred začetkom uporabe zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/21
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EPA 1054-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti