Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2003 z dne 8. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2003 z dne 8. 12. 2003

Kazalo

5215. Odlok o dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B), stran 16188.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001 in 30/2002) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2003 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B)
1.
V odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 78/03) se v podpoglavju 2.5. Kapitalske naložbe države za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2003 in 2004 z obrazložitvami po posamezni kapitalski naložbi, v točki 2.5.1. v tabeli 3 za 29. zaporedno številko dodajo nove zaporedne številke 30, 31 in 32 z besedilom, ki se glasi:
V opombah za tabelo 3 se na koncu dodajo nove opombe, ki se glasijo:
“*6* Kapitalska naložba v družbo RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v lasti Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. Poslovni delež, ki je predmet prodaje, je predviden v višini, kot bo znašal po izvedeni dokapitalizaciji družbe v višini 153,307.401 SIT. Sedanja višina poslovnega deleža (oziroma osnovnega kapitala kot je vpisan v sodni register) je 325,458.533 SIT.
*7* Kapitalska naložba v družbo EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v lasti Pošte Slovenije d.o.o.
*8* Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. se bo nominalna vrednost poslovnega deleža znižala iz 160,584.457,48 SIT na 128,843.310,92 SIT.”
V točki 2.5.2. odloka se dodajo nove podtočke od 2.5.2.22. do 2.5.2.24., ki se glasijo:
“2.5.2.22. RSCM-GRADBENI MATERIALI d.o.o.
Program preoblikovanja družbe Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. (v nadaljevanju: RSC Mežica v zapiranju d.o.o.), sprejet dne 19. 6. 2003, predvideva nadaljnje postopke za likvidacijo rudarske dejavnosti, prenos dejavnosti, zaposlenih in premoženja (v obliki dokapitalizacije s stvarnim vložkom v višini 153,307.401 SIT) iz družbe RSC Mežica v zapiranju d.o.o. na hčerinsko družbo RSCM-Gradbeni materiali d.o.o., prodajo le-te družbe in likvidacijo RSC Mežica v zapiranju d.o.o.
Družba RSC Mežica v zapiranju d.o.o. je bila ustanovljena z namenom izvajanja postopkov za zaprtje rudnika in prezaposlovanje zaposlenih po zakonu o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka Mežica (Uradni list SRS, št. 5/88) in v skladu z Rudarskim projektom zapiralna dela Rudnika svinca in cinka Mežica kot zaključnega projekta dolgoročnega programa postopnega zapiranja Rudnika svinca in cinka Mežica v Mežici in sanacije okolja v Zgornji Mežiški dolini, sprejetega 3. 11. 1994. Na osnovi programa prezaposlovanja zaposlenih so bila na osnovi obstoječih resursov odprta tudi nova delovna mesta.
Ustanovljena je bila družba RSCM-Gradbeni materiali d.o.o., v katero so bili prezaposleni delavci rudnika, njena osnovna dejavnost pa je proizvodnja gradbenih materialov. Programi so se razvili do te meje, da delujejo na trgu, vendar je potrebno do ekonomske uspešnosti vanje vložiti precej naporov in finančnih sredstev. Pri proučitvi možnosti nadaljnjega razvoja in delovanja obstoječih dejavnosti po zaprtju rudnika, se je kot najbolj optimalna rešitev izkazala prodaja strateškemu partnerju, ki bo ohranil delovna mesta ter nadaljeval z razvojem družbe.
Knjigovodska vrednost kapitala družbe RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. je na dan 31. 12. 2001 znašala 377.429 tisoč SIT, na dan 31. 12. 2002 pa 363.740 tisoč SIT. Po izvedeni dokapitalizaciji (povečanju osnovnega kapitala na 478,765.934 SIT) bo vrednost kapitala družbe 517.047 tisoč SIT.
2.5.2.23. EPPS ELEKTRONSKO PISMO POŠTE SLOVENIJE d.o.o.
Dejavnost družbe EPPS, Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: EPPS) je povezana z izdelovanjem pisem – zgibank in pisem v klasičnih kuvertah, s tem da nudi strankam celotne storitve: stranka EPPS posreduje podatke po elektronskem mediju, EPPS pa nato kreira obrazce, opravi natis obrazcev in kuvert, izpisuje variabilne podatke, kuvertira, pripravi oddajno dokumentacijo in pošiljke odda v prenos Pošti Slovenije. EPPS opravlja poleg založništva, tiskarstva, razmnoževanja računalniških zapisov, obdelave podatkov, dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, še druge dejavnosti.
Sedanje storitve EPPS (izpisovanje računov in raznih obvestil) so ob močni konkurenci v večji meri zadovoljile zahteve in potrebe slovenskega trga, zato nujno potrebuje nove storitve in rešitve na področju izvajanja dejavnosti. Planiran razvoj novih storitev EPPS za brezhibno opravljanje dejavnosti zahteva nujno širšo povezavo z dobro tiskarno, ki ima ustrezno opremo in strokovne kadre za tiskanje različnih obrazcev, kakor tudi za njihov razvoj.
Za doseganje planiranih ciljev se predlaga povezava s poslovnim in lastniškim partnerjem (v višini 49 odstotkov kapitala), ki bi povečal kvaliteto poslovanja EPPS predvsem na področju marketinga in tehnologije dela.
2.5.2.24. Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Republika Slovenija ima v družbi DEM d.o.o. dva poslovna deleža, in sicer: prvi poslovni delež v nominalni višini 1,300.000,07 SIT, ki predstavlja 0,0011-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe in drugi poslovni delež v nominalni višini 159,284.457,41 SIT, ki predstavlja 0,1385-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Skupaj torej znašata poslovna deleža 160,584.457,48 SIT, kar predstavlja 0,139652% osnovnega kapitala družbe. Po knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2001 je znašala njuna vrednost 128.843 tisoč SIT. Deleži države v elektrarnah so bili preneseni na družbo Holding slovenskih elektrarn d.o.o., ko je bila le-ta ustanovljena, medtem ko je delež v družbi Dravske elektrarne Maribor d.o.o., ki je izhajal iz dokapitalizacije, ostal v lasti Republike Slovenije, ker dokapitalizacija ni bila pravočasno vpisana v sodni register. Poslovni delež v višini 1,300.000,07 SIT je ostal zaradi zaokroževanja pri prenosu poslovnega deleža na družbo Holding slovenskih elektrarn d.o.o. Po sprejetem sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe se bosta poslovna deleža v nominalni vrednosti znižala na 1,043.041,87 in 127,800.269,05 oziroma na skupno nominalno vrednost 128,843.310,92 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe še ni vpisano v sodni register.
Ker je Republika Slovenija manjšinski družbenik se predlaga prodaja navedenih dveh poslovnih deležev.”
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/01-68/12
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EPA 997-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost