Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2003 z dne 5. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2003 z dne 5. 12. 2003

Kazalo

5204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 16171.

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00 in 92/02) se v 3. členu za četrtim odstavkom doda novi peti odstavek, ki se glasi:
“Če družina poleg premoženja, ki ga določa drugi odstavek 32.a člena zakona o vrtcih, razpolaga še z drugim premoženjem, katerega vrednost presega:
– 10 mio SIT, se plačilo, določeno na podlagi prejšnjega odstavka, poveča za en plačilni razred,
– 20 mio SIT, se plačilo, določeno na podlagi prejšnjega odstavka, poveča za dva plačilna razreda,
– 30 mio SIT, se plačilo, določeno na podlagi prejšnjega odstavka, poveča za tri plačilne razrede.
Če premoženje družine presega vrednost 50 mio SIT, je plačilo staršev 80% cene programa.”
V sedanjem petem odstavku 3. člena, ki postane šesti odstavek, se za besedo “četrtega” doda besedilo: “in petega”.
Za sedanjim petim odstavkom, ki postane novi šesti odstavek, se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
“Plačilo, določeno na podlagi četrtega, petega in šestega odstavka tega člena, ne sme presegati 8. plačilnega razreda.”
Sedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b in 6.c in 6.č člen, ki se glasijo:
“6.a člen
Kot premoženje družine iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika se šteje naslednje premično in nepremično premoženje, ki ga imajo družinski člani in s katerim razpolagajo na dan vložitve vloge za znižano plačilo:
– stanovanja in stanovanjske hiše, ki jih družinski člani ne uporabljajo za stalno bivanje,
– poslovni prostori in poslovne stavbe,
– prostori za počitek in rekreacijo,
– plovila, katerih dolžina presega 3 m in ki so vpisana v register plovil,
– stavbna zemljišča, razen zemljišča, na katerem stoji stanovanjska hiša, v kateri družina živi,
– osebno vozilo v vrednosti nad 18 minimalnih plač,
– kapitalske naložbe oziroma deleži,
– drugo premično premoženje večje vrednosti.
Če pridobivajo družinski člani dohodke z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, prostorov za počitek oziroma rekreacijo, zemljišč, opreme, vozil in drugega premoženja v najem in so ti dohodki že upoštevani pri ugotavljanju dohodkov družinskih članov, se to premoženje ne upošteva na način, kot ga določa peti odstavek 3. člena tega pravilnika.”
6.b člen
Premoženje družinskih članov in njegova vrednost se ugotavlja na podlagi pisne izjave staršev, ki jo morajo izpolniti na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
Občinski organ lahko pravilnost izjave staršev v skladu z zakonom preveri pri pristojnih davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence, ki vsebujejo podatke o posamezni vrsti premoženja.
6.c člen
Če premoženja oziroma njegove vrednosti ni mogoče ugotoviti na način iz prejšnjega člena, se ugotovi z izjavo stranke ali v skladu s splošnim upravnim postopkom z drugimi dokazi.
6.č člen
Vrednosti premoženja iz prvega odstavka 6.a člena se seštevajo.”
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se na koncu črta pika in doda besedilo: “in je priloga tega pravilnika”.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: “Vlagatelj vlogi priloži tudi izpolnjen obrazec o njegovem premoženju in premoženju družinskih članov, ki mora biti izpolnjen v celoti, tako da so izpolnjena vsa polja in okenca v obrazcu. Če vlagatelj v posamezno polje podatka ne vpiše, se šteje, da vloga ni popolna”.
4. člen
V prvem odstavku 12. člena pravilnika se za besedilom “enega izmed družinskih članov” doda besedilo “ali spremembe virov dohodkov”.
5. člen
Lokalne skupnosti, ki že vodijo postopke določitve plačil za koledarsko leto 2004, na podlagi oddanih vlog za znižano plačilo, vlagatelje pozovejo, da vloge dopolnijo z izjavo o premoženju družinskih članov, ki jo določa 6.b člen tega pravilnika.
6. člen
Prilogi iz 6.b in 8. člena sta priloženi temu pravilniku in sta objavljeni skupaj z njim.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-169/2003
Ljubljana, dne 25. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0226
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost