Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5123. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona - območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Vila Fortuna, stran 15981.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje dne 17. 11. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona – območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Vila Fortuna
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Vile Fortune,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Obravnavano območje je po veljavnem zazidalnem načrtu – Zazidalni načrt »Gospodarska cona v Celju« – območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje LIK in območje RPC MERX in poslovni objekti ob Mariborski, opredeljeno kot območje obstoječih stanovanjskih objektov in poslovno stanovanjskih objektov, od katerih je Vila Fortuna po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana opredeljena kot profana stavbna dediščina z ozn. »K4.125«. Lokacijsko je območje umeščeno med dva večja trgovsko poslovna centra, center Interspar in Planet Tuš, ter med Mariborsko cesto. Glede na lokacijo je torej neprimerno za stanovanjsko namembnost, z izgradnjo trgovskih centrov pa so lastniki nekaterih objektov izkazali interes za nadomestno gradnjo dotrajanih objektov za poslovno dejavnost in za gradnjo drugačne prometne ureditve. Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje ne opredeljuje gabaritov in pogojev oblikovanja eventualnih nadomestnih objektov z ozirom na obstoječo Vilo Fortuna in ne opredeljuje potrebnih skupnih prometnih površin.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Gospodarska cona v Celju« – območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Vila Fortuna je prostorska preveritev območja izgrajenega z nekoč pomožnimi objekti okoli Vile Fortune, ki so se v preteklosti preoblikovali v stanovanjske ali stanovanjsko poslovne objekte. Namen sprememb in dopolnitev je opredeliti status Vile Fortune in podati nove pogoje za prenovo in izgradnjo kompleksa ob vili, z upoštevanjem prostorskih možnosti in omejitev, ki jih podaja lokacija kompleksa znotraj širšega območja trgovsko poslovnih centrov in Mariborske ceste.
S celovitim prostorskim načrtovanjem obravnavanega območja bo preseženo dosedanje parcialno urejanje znotraj obravnavanega prostora.
4. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s parc. št. 805/2, 805/3, 806/8, 806/2, 806/3, 806/5, 806/4, 807/4, 807/3, 807/6, 807/2, 807/5, 807/1, 800, 802, 801, 803, 804/1, 804/2, 804/1, 808-del in 797/2 ter 797/3 vse k.o. Sp. Hudinja, ki je v veljavnem zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje LIK in območje RPC MERX in poslovni objekti ob Mariborski cesti (proj. št. 221/98 RC-Planiranje, Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86 in 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 2/96, 23/97, 50/98 in 14/99) opredeljeno kot območje obstoječe stanovanjske in poslovno-stanovanjske gradnje med Resljevo ulico in cesto B.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo na pobudo lastnikov dela zemljišč Dejana Cvetrežnika in podjetja Engrotuš d.o.o. Celje.
Načrtovalca prostorskega akta bosta izbrala investitorja.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev
– Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje (Trg Celjskih knezov 8, Celje),
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje, prostor ter promet,
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje),
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje),
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje),
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje),
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje),
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje),
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje (Trg Celjskih knezov 9, Celje),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje (Lava 42, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP in ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01),
– posebne strokovne podlage za prometno ureditev območja Industrija sever (VIZURA d.o.o.Celje),
– lokacijska dokumentacija za Poslovno-trgovski in skladiščni objekt, zunanja ureditev s komunalnimi vodi, povezovalna cesta Mariborska–Bežigrajska in rušitve obstoječih objektov investitorja Engrotuš d.o.o. Celje (št. proj. 358/01-01 Vizura d.o.o. Celje),
– spremembe in dopolnitve ZN Gospodarska cona –območje ZN Industrija sever za območje Interspar.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavana zemljišča izdela skladno s 158. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbereta pobudnika. Prostorski izvedbeni akt mora biti izdelan v digitalni obliki.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Za območje predvidene prostorske ureditve sta dolžna pridobiti geodetske podlage, kot jih predpisuje ZUreP-1 pobudnika sprememb in dopolnitev ZN. Geodetske podlage morajo biti izdelane v digitalni obliki.
9. člen
(faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev UZ)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
· Rokovno je priprava predloga ZN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikoma.
· Načrtovalec po pooblastilu pripravljavca takoj zaprosi vse pristojne nosilce za smernice za načrtovanje, le-ti jih morajo podati v roku 30 dni.
· Ko bo izdelan predlog sprememb in dopolnitev ZN Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi le-tega. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
· Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Celje in Mestni četrti Gaberje v 8 dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
· Javna razprava se izvede na sedežu Mestne občine Celje v času trajanja javne razgrnitve.
· Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
· Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge
· Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
· V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pripravljavec poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN, oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
· Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku.
10. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so: zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02), navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
11. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije zagotavljata pobudnika sprememb in dopolnitev ZN.
12. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-20/2003-8
Celje, dne 18. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost