Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5120. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2003, stran 15976.

Na podlagi odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2003 (Uradni list RS, št. 61/02 in 7/03) 40., 41. in 43. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02) ter 18. in 86. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), je Občinski svet občine Tržič na 7. redni seji dne 18. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tržič za leto 2003 se 2. člen v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
Proračun Občine Tržič za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------
                             V tolarjih
--------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina
--------------------------------------------------------------------
   I. Skupaj prihodki
   (70+71+72+73+74)                 2.324,087.884
   Tekoči prihodki (70+71)              1.591,824.917
70  Davčni prihodki                  1.065,651.000
   700 Davki na dohodek in dobiček           777,960.000
   703 Davki na premoženje               135,404.000
   704 Domači davki na blago in storitve        152,287.000
   706 Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki                  526,173.917
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja               94,931.365
   711 Takse in pristojbine               8,831.000
   712 Denarne kazni                   3,989.000
   713 Prihodki od prodaje blaga
   in storitev                      5,940.000
   714 Drugi nedavčni prihodki             412,482.552
72  Kapitalski prihodki                 218,710.986
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev                  97,830.986
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja            120,880.000
73  Prejete donacije                   37,000.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov        22,000.000
   731 Prejete donacije iz tujine            15,000.000
74  Transferni prihodki                 476,551.981
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij              476,551.981
   II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)         2.413,554.065
40  Tekoči odhodki                   618,229.492
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        123,655.248
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                 17,265.726
   402 Izdatki za blago in storitve          454,469.938
   403 Plačila domačih obresti             11,218.140
   409 Rezerve                     11,620.440
41  Tekoči transferi                  714,667.132
   410 Subvencije                    24,170.090
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                  152,210.832
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam              78,485.099
   413 Drugi tekoči transferi             459,801.110
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  Investicijski odhodki               1.018,548.705
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev                 1.018,548.705
43  Investicijski transferi               62,108.736
   430 Investicijski transferi             62,108.736
   III. Proračunski presežek
   oziroma primanjkljaj (I.-II.)            –89,466.181
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina
   IV. Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev
   (750+751+752)                    56,605.000
75  Prejeta vračila danih posojil            56,605.000
   750 Prejeta vračila danih posojil           5,300.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev           51,305.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
   V. Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)           4,000.000
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                        4,000.000
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb                       4,000.000
   442 Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije                   –
   VI. Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev
   (IV.-V.)                       52,605.000
 
C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina
   VII. Zadolževanje (500)               110,000.000
50  Zadolževanje                    110,000.000
   500 Domače zadolževanje               110,000.000
   VIII. Odplačila dolga (550)             145,000.000
55  Odplačila dolga                   145,000.000
   550 Odplačila domačega dolga            145,000.000
   IX. Sprememba stanja sredstev
   na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        –71.861.181
   X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)          –35,000.000
   XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III)    89,466.181
   Stanje sredstev na računih konec
   31. 12. 2002                     71,991.513
   Koriščenje sredstev, ki so ostala
   na računih, v letu 2003               71,861.181
--------------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
2. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Tržič za leto 2003 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 401-02/02-06
Tržič, dne 18. novembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost