Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5118. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor, stran 15973.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), ter 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85 in 47/87) in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) je Občinski svet občine Tabor na 7. redni seji dne 27. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Tabor se plačuje za uporabo stavbnih zemljišč, ki so po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega planskega akta Občine Tabor določena kot stavbna zemljišča in na območjih, ki jih določa ta odlok, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, kakor jih določa zakonski predpis.
3. člen
Nadomestilo se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in počitniških objektov oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina stanovanja ali počitniškega objekta je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, kakor tudi pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, premoga, pepela in žlindre, odprte športno rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti, javna parkirišča, za katere se plačuje parkirnina ali najemnina in podobno.
Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal dovoljenje za poseg v prostor.
4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe (najemnik, zakupnik, uživalec).
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu krajevno pristojen davčni organ.
Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavbnem zemljišču, ki jih posreduje davčnemu uradu Občinska uprava občine Tabor. Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pridobiva občinska uprava na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča, od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz uradnih evidenc. Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za izračun nadomestila, za katerega pa ni dobila prijave, prične postopek po uradni dolžnosti.
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine Tabor nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le ta upošteva od prvega dne v mesecu, v katerem je sprememba nastala. Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan, na poziv občinske uprave Občine Tabor, v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila. Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
5. člen
Pravne in fizične osebe plačujejo nadomestilo dvakrat letno.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč so naselja: Kapla, Loke, Miklavž pri Taboru, Ojstriška vas, Pondor in Tabor, oziroma v katastrskih občinah: Črni Vrh, Miklavž in Ojstriška vas.
Meje naselij so določene na podlagi dolgoročnega plana Občine Tabor.
7. člen
Glede na lego se stavbna zemljišča delijo na tri območja:
I. območje: ureditveno območje naselja Tabor,
II. območje: ureditvena območja naselij: Kapla, Loke, Ojstriška vas, Pondor, in naselja Tabor izven ureditvenega območja,
III. območje: ostala naselja in območja, ki niso zajeta v prvi dve območji.
Območja iz tega odloka so vrisana na načrtih v merilu 1:5000, veljavnih prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Tabor in so na vpogled pri pristojni službi Občine Tabor.
III. MERILA ZA DOLOČANJE NADOMESTILA ZA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
8. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave;
2. vrsta dejavnosti, oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča in lega stavbnega zemljišča;
3. druga stavbna zemljišča.
9. člen
(Opremljenost stavbnega zemljišča)
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe in skupne rabe in dejanske možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------
1. makadamska cesta                10 točk
2. asfaltna cesta oziroma cesta
v protiprašni izvedbi               30 točk
3. urejene javne parkirne površine         5 točk
4. urejene zelene in rekreacijske površine     5 točk
5. urejena kanalizacija              20 točk
6. javni vodovod                  10 točk
7. električno omrežje               10 točk
8. plinsko ali toplovodno ogrevanje        10 točk
9. telefonsko naročniško omrežje          5 točk
10. javna razsvetljava               10 točk
11. kabelska TV                   5 točk
----------------------------------------------------------
Opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje s seštevkom točk posameznih alinei prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na posamezno opremljenost stavbnega zemljišča.
10. člen
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost: priključka na javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno, telefonsko, plinovodno omrežje in kabelsko televizijo, če je omrežje na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 60 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve, uporabe javne razsvetljave, parkirišč, zelenih in rekreacijskih površin, če je objekt oddaljen od meje stavbnega zemljišča največ 60 m.
11. člen
(Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe in lega stavbnega zemljišča)
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe in lega stavbnega zemljišča:
– za stanovanjske objekte oziroma prostore se po tem odloku štejejo stanovanja v večstanovanjskih objektih, družinske hiše, samski domovi, domovi za starostnike ter drugi objekti ali prostori, ki so namenjeni stalnemu prebivanju (v nadaljevanju: stanovanjski namen);
– za počitniške objekte oziroma prostore se po tem odloku štejejo počitniške hišice (vikendi), počitniška stanovanja, počitniški domovi, počitniški apartmaji, stanovanjske hiše, stanovanja in drugi prostori, ki so namenjeni začasnemu prebivanju (v nadaljevanju: počitniški namen);
– za poslovne objekte oziroma prostore se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena ali gospodarska dejavnost ter prostori v družinskih in kmečkih hišah, ki so namenjeni oddajanju prenočevanja turistov.
12. člen
Namen in lega se ovrednotita z naslednjimi točkami:
------------------------------------------------------------------
Namen uporabe                Lega stavbnega
                     zemljišča – območje
------------------------------------------------------------------
                    I.     II.     III.
------------------------------------------------------------------
1. Stanovanjski objekti        100     75     50
2. Počitniške hiše          800     800     800
3.Poslovni objekti – gospodarska
dejavnost, industrija, turizem,
gostinstvo, trgovina, storitvena
dejavnost, farma…           500     400     300
– bančništvo, pošta, upravna
dejavnost, zavarovalnica, menjalnica,
telekomunikacijske storitve,
odvetništvo, notarstvo,
leasing prodaja            1000    750     500
4. Nezazidano stavbno zemljišča
v sklopu PIA:
– za namen stanovanjskega objekta   90     70     30
– za namen poslovnega objekta     200     150     100
– za namen počitniškega objekta    200     200     200
------------------------------------------------------------------
13. člen
(Druga stavbna zemljišča)
Peskokopi, glinokopi, kamnolomi, površine, plinovodi in toplovodi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, odlagališča odpadkov in druge površine namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti se točkujejo ne glede na lego in komunalno opremljenost po naslednjih kriterijih:
----------------------------------------------------------
Dejavnost                   Število točk
----------------------------------------------------------
Vodna zajetja                   100 točk
Peskokopi, kamnolomi               260 točk
Plinovodi oziroma toplovodi, odlagališča
odpadkov                     1000 točk
Bencinski servis                 4000 točk
----------------------------------------------------------
14. člen
Površine peskokopov, in kamnolomov so površine, ki jih zavezanec uporablja za koriščenje rudnin (eksploatacijsko območje). Površine določi občinska uprava na podlagi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.
Površine na katerih so zgrajeni lokalni plinovodi in toplovodi so površine v 2 m širokem pasu po liniji napeljave plinovodnega omrežja, ter za magistralni plinovod so površine v 6 m širokem pasu po liniji napeljave plinovodnega omrežja.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
Za vse vrste objektov, za katere je zakonsko določena oprostitev plačila, se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje.
Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo. Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.
Če občani prejemajo denarni dodatek ali denarno pomoč kot edini vir preživljanja so oproščeni plačila nadomestila. Pri oprostitvi se upoštevajo merila in pogoji, ki jih določa zakon o socialnem varstvu.
Občina Tabor lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost…) oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za eno leto.
Zavezanci, ki prevzamejo opuščene kmetije v last, najem, zakup, uživanje z namenom opravljanja kmetijske dejavnosti, so oproščeni plačila za dobo petih let.
16. člen
Pisno zahtevo za oprostitev plačila ter dokazila (pogodba o nakupu, odločba o stroških komunalne opreme, potrdilo socialne službe …) za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. 1. za tekoče leto na Občino Tabor. O oprostitvi plačila nadomestila odloči Občinska uprava občine Tabor s sklepom, na predlog Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
17. člen
Poslovni subjekti v gospodarskih dejavnostih: industrija, turizem, gostinstvo, trgovina in storitvena dejavnost lahko uveljavljajo olajšave glede števila zaposlenih iz Občine Tabor glede na število vseh zaposlenih v poslovnih enotah na območju Občine Tabor. Olajšave so razvidne iz naslednje tabele:
------------------------------------------------------------
Odstotek zaposlenih iz Občine Tabor
glede na število vseh zaposlenih v poslovni     Olajšave
enoti na območju Občine Tabor
------------------------------------------------------------
50% ali manj                       0%
50%–55%                          5%
55%–60%                         10%
60%–65%                         15%
65% ali več                       20%
------------------------------------------------------------
Pisno zahtevo za uveljavljanje olajšave ter dokazila (seznam zaposlenih iz Občine Tabor in dokazilo o številu vseh zaposlenih v poslovnih enotah na območju Občine Tabor) za uveljavljanje olajšave mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. 1. za tekoče leto na Občino Tabor.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
18. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 9., 12. in 13. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko, počitniško ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila, ter s faktorjem 0,25 za nezazidana stavbna zemljišča in za gradbene parcele izven zgradb, ki so namenjene poslovni dejavnosti. Plačila se izvedejo dvakrat letno.
19. člen
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Tabor, ki ga sprejme Občinski svet občine Tabor.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Tabor se uskladi enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke določi Občinski svet občine Tabor.
20. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Zavezanci so dolžni sporočiti spremembo vrste dejavnosti, spremembo poslovne in stanovanjske površine v 15 dneh, ko je takšna sprememba nastala. Na zahtevo Občine Tabor so zavezanci dolžni sporočiti vse zahtevane podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila in v roku, ki ga določi občinska uprava.
Zavezancu, ki podatka ne prijavi občinski upravi Občine Tabor, se odmeri nadomestilo 300 m2 za stanovanjske površine, 200 m2 za počitniške površine in 1000 m2 za poslovno dejavnost. Če občinska uprava Občine Tabor oceni, da je stanovanjskih površin več kot 300 m2, počitniških površin več kot 200 m2, površin namenjenih poslovnim dejavnostim več kot 1000 m2 in zavezanec na zahtevo Občinske uprave občine Tabor podatkov ne prijavi, Davčni urad RS odmeri nadomestilo na podlagi ocene površine celotne parcele zavezanca, katero poda Občinska uprava občine Tabor.
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Tabor in se namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč in investicij v komunalno infrastrukturo na območju vseh naselij v občini.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Za prekrške fizičnih in pravnih oseb se določijo kazni v skladu z zakonom o prekrških.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojen organ Uprave občine Tabor.
VII. PREHODNE DOLOČBE
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 1. januarja 2004. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Žalec (Uradni list SRS, št. 21/81) ki ga je sprejela skupščina Občine Žalec, dne 13. 7. 1981.
Št. 423-06/2003
Tabor, dne 21. novembra 2003.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost