Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5115. Odlok o javnem glasilu Občine Razkrižje, stran 15968.

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ter 6. in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 7. redni seji dne 12. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o javnem glasilu Občine Razkrižje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo Občine Razkrižje (v nadaljevanju: glasilo), njegovo urejanje, izdajanje, financiranje ter programska zasnova.
2. člen
Ime glasila je »Razkriška križpotja«.
3. člen
Izdajatelj glasila je: Občina Razkrižje.
Sedež izdajatelja glasila je: Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
4. člen
Glasilo izhaja praviloma enkrat letno. Lahko pa po potrebi izide tudi kot posebna ali izredna številka.
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
5. člen
Naslov uredništva je: Občina Razkrižje, Uredništvo glasila »Razkriška križpotja«, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, na formatu A4 in v približni nakladi 500 izvodov.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Razkrižje in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini, zlasti pa o delu organov Občine Razkrižje, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. V njem se objavljajo pomembnejši odloki, sklepi in uredbe, ki jih sprejema Občinski svet občine Razkrižje.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
8. člen
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njegovih delovnih teles,
– delu društev in drugih organizacij,
– vseh področjih dela in življenja v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah oziroma javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih občanov, zdomcev in pravnih oseb.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
Odgovorni urednik oziroma uredniški odbor ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju z drugim odstavkom tega člena ali zakonom o medijih.
9. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik ter trije člani uredništva. Uredniški odbor imenuje občinski svet na predlog župana.
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandata, če sami odstopijo ali če ne opravljajo svojega dela, po postopku kot so bili imenovani.
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni. Odločitve o objavi posameznih vsebin ter informacij sprejema odgovorni urednik v soglasju z uredniškim odborom.
Člani uredniškega odbora imajo pravico do honorarja, v skladu s sklepom občinskega sveta in s sredstvi zagotovljenimi v veljavnem odloku o proračunu.
10. člen
Glasilo ima odgovornega urednika. Odgovorni urednik bo imenovan za obdobje štirih let. Imenuje ga občinski svet na predlog župana.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan, če krši določbe 11. člena tega odloka.
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa zakon o medijih. Kandidat za odgovornega urednika ne sme biti funkcionar politične stranke.
Odgovorni urednik glasila je pristojen za:
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanje določb zakona o medijih,
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila,
– oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v vseh delih občine,
– naročanje, pripravo in koordinacijo dela od priprave do izida posamezne številke,
– predlaga cenik honorarjev iz 9. člena tega odloka.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu z zakonom o medijih.
12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so npr. lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca.
13. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– drugi prihodki.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– stroške uredništva,
– honorarje iz 9. člena odloka,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
III. OGLAŠEVANJE
15. člen
Občinsko glasilo praviloma plačanih oglasnih obvestil ne objavlja. O izjemah odloča uredniški odbor, ki določi tudi ceno.
Za oglase po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic;
– neodplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– neodplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej označeni kot taki.
Oglaševati ni mogoče na naslovnici novic.
IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
16. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredništva.
Obvezen izvod vsake izdaje glasila se pošlje Narodni univerzitetni knjižnici.
17. člen
Po sprejemu odloka bo občinska uprava v skladu z zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in pravilnikom o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) vložila na pristojno ministrstvo predlog za vpis glasila v razvid medijev.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/03-15
Šafarsko, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost