Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5114. Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka, stran 15955.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 8. seji dne 19. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98) sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji za naselja v Občini Pivka, ki jih je izdelala area-LINE d.o.o. Cerknica, pod št. 96 / XI-63.
2. člen
S tem odlokom se sprejmejo podrobna merila in pogoji prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka in veljajo skupaj z istočasno sprejetimi splošnimi merili prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka.
3. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so izdelani v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98) in dopolnitvami v letu 2003, ter urejajo območja naselij ter ne urejajo območij, ki se urejajo z drugimi prostorsko izvedbenimi akti.
4. člen
Prostorsko ureditveni pogoji določajo:
– Mejo območja urejanja – poselitvena območja naselij
– Posebne pogoje za posege v prostor za posamezna naselja
  1. Lociranje objektov in posegov v prostor
  2. Pogoje glede vrste posegov v prostor
  3. Pogoje za oblikovanje posegov v prostor
  4. Pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
  5. Pogoje prometnih navezav
  6. Pogoje sanacije
  7. Pogoje prenove.
5. člen
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– posebne strokovne podlage z utemeljitvami pogojev za posege v prostor,
– pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Sestavni del tega odloka so grafične priloge: razmejitve in pogoji v merilu 1: 5000 na preglednem digitalnem katastrskem načrtu.
II. OBMOČJA, KI SE UREJAJO S PROSTORSKO UREDITVENIMI POGOJI
6. člen
Prostorsko ureditveni pogoji za naselja v Občini Pivka določajo merila in pogoje za posege v prostor za naslednja ureditvena območja naselij:
----------------------------------------------------------
Naselje        Tip naselja      Oznaka
                       naselja
----------------------------------------------------------
BUJE       B  prevladujoče     P2 / S7
            ruralno naselje
BUJE       B  proizvodni      P2 / S7 -I
            del naselja
ČEPNO       A  ruralno naselje    P2 / S1
DOLNJA KOŠANA   C  urbano        P2 / S4
            ruralno naselje
DRSKOVČE     BC  ruralno        P3 / S3
            urbano naselje
GORNJA KOŠANA   AB  prevladujoče     P2 / S3
            ruralno naselje
GRADEC      B  ruralno naselje    P1 / S2
JURIŠČE      B  prevladujoče     P4 / S2
            ruralno naselje
MALA PRISTAVA   AB  prevladujoče     P5 / S3
            ruralno naselje
NADANJE SELO   B  prevladujoče     P5 / S4
            ruralno naselje
NARIN       B  prevladujoče     P5 / S5
            ruralno naselje
NEVERKE      C  urbano        P2 / S5
            ruralno naselje
NEVERKE      C  proizvodni del    P2 / SP-P
NEVERKE      C  proizvodni del    P2 / K2 – I/1
NEVERKE      C  proizvodni del    P2 / K2 – I/2
NOVA SUŠICA    AB  prevladujoče     P2 / S9
            ruralno naselje
PALČJE      BC  ruralno        P4 / S1
            urbano naselje
PARJE       BC  ruralno        P3 / S2
            urbano naselje
RIBNICA      BC  ruralno        P5 / S6
            urbano naselje
SLOVENSKA VAS   A  ruralno naselje    P1 / S1
SELCE       C  urbano        P1 / S1
            ruralno naselje
SELCE – Plana   B  prevladujoče     P1 / R1
            ruralno naselje
STARA SUŠICA   A  ruralno naselje    P2 / S8
SUHORJE      AB  prevladujoče
            ruralno naselje    P6 / S1
ŠMIHEL      AB  prevladujoče     P5 / S2
            ruralno naselje
ŠMIHEL – Rovne  B  prevladujoče     P5/S2 – SR1
            ruralno
            turistično naselje
ŠMIHEL – Rovne  AB  proizvodno      P5/S2 – PR1
            rekreacijski del
ŠILENTABOR    A  ruralno naselje    P3 / S1
TRNJE       BC  ruralno        P1 / S9
            urbano naselje
VELIKA PRISTAVA  B  prevladujoče     P5 / S1
            ruralno naselje
VOLČE       A  ruralno naselje    P2 / S1
ZAGORJE      C  urbano        P3 / S4
            ruralno naselje
----------------------------------------------------------
III. PODROBNA MERILA IN POGOJI PO OBMOČJIH UREJANJA
7. člen
Osnovna izhodišča tipov naselij določajo pozicijo posameznega naselja v omrežju naselij, ki sledi racionalni organizaciji dejavnosti v prostoru in optimalno rabo površin z raznolikimi funkcijami naselij.
Naselja glede na pozicijo v prostoru delimo:
– ruralna naselja (tip A)
– prevladujoča ruralna naselja (tipa AB)
– ruralno urbana naselja (tipa B, BC)
– urbano ruralna naselja (tipa C).
8. člen
V ruralnih naseljih (tip A) prevladuje kmetijska funkcija naselja. Naselje je sestavljeno praviloma iz domačij, kar pomeni poleg stanovanjskih objektov še večje število ostalih objektov domačije. Kot dopolnilna funkcija se lahko pojavi posamezna centralna dejavnost. V sklopu domačij je možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki pa v sklopu domačije ne smejo presegati 30% bruto uzurpirane površine proti celotni grajeni površini domačije. Kot dopolnitev domačij se lahko pojavijo tudi turistično-rekreacijske dejavnosti.
9. člen
Prevladujoče ruralno naselje (tipa AB) predstavlja oskrbno središče najnižje stopnje. Tu je praviloma locirana oskrba za bližnje prebivalce. Prevladuje agrarna funkcija, domačije s stanovanjskimi in drugimi objekti. V naselju so tudi posamezne dejavnosti javnega programa. V sklopu domačij je možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki pa v sklopu domačije ne smejo presegati 50% bruto uzurpirane površine proti celotni grajeni površini domačije. Velikostne gabarite in merila je potrebno prilagoditi strukturnemu vzorcu obstoječe pozidave.
10. člen
Ruralno-urbana naselja (tipa B, BC) so lokalna oskrbna središča s posameznimi obrati, ki nudijo zaposlitev okoliškega prebivalstva. V teh naseljih je heterogena funkcijska sestava. Tu se prepleta ruralna in urbana funkcija. Smiselno je zasnovati takšno organizacijsko strukturo, kjer naj v osrednjem delu nastopajo centralne funkcije in na obrobju, na stiku s krajino ohranjamo in razvijamo agrarno funkcijo naselja. Popolnitve so lahko tudi s čisto stanovanjskimi deli.
11. člen
Urbano-ruralna naselja (tipa C) se štejejo kot primestna naselja ali subcentri s pretežno urbanimi funkcijami, ki se umeščajo v obstoječo strukturo. Poleg čistih stanovanjskih predelov so tu tudi možnosti zaposlitvenih mest v terciarnih dejavnostih in popolnitev s servisnimi in drugimi storitvami. Industrijski obrati se lahko pojavijo le izjemoma in se locirajo na obrobje naselja s tem, da ne negirajo krajinske slike roba naselja in stik z odprtim prostorom.
12. člen
Naselje     BUJE       P2 / S7
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
Naselje je sestavljeno iz dveh med seboj povezanih funkcionalno različnih enot:
P2/S7-S (stanovanja) in P2 -/S7-I (proizvodnja).
 
Nove lokacije:
– ob vhodu v naselje se na desni strani poveže obcestna nova pozidava, ki je prislonjena na teren (dK + P +N),
– na levi strani je nujno treba izvesti vizualno bariero med obema funkcijama, kot element naselja, ne industrije,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in nadaljevanju naselbinske zasnove,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža vkopana; zaradi strmega terena naj se objekti prilagodijo uvozom.
 
Dozidave in nadzidave:
– nadzidave niso zaželene, maksimalen gabarit naj bo K+P+N,
– v gostem delu naj ne bo prizidkov, kakor tudi ne dodatnih objektov za potrebe občanov.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča so odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov,
– uvoz se prilagodi terenu,
– možnost oblikovanja dvorišč v terasah.
 
Sanacija:
– nujno je sanirati okolico cerkve Sv. Florijana,
– za starejše objekte v fazi rušenja naj se predvidi prenova kot ukrep ohranjanja identitete širšega prostora.
 
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3785     Cerkev      Sakralna stavbna dediščina
         sv. Florijana
EŠD 4918     Domačija,     profana stavbna dediščina
         Buje 1
EŠD 53      Domačija,     profana stavbna dediščina
         Buje 17
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301807    Vas        naselbinska
Dediščina prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Buje 5, Buje 7, Buje 13, Buje 15, Buje 17 in Buje 18.
13. člen
proizvodni del BUJE       P2 / S7 – I
Sanacija:
– celoten kompleks je potreben prenove,
– nujno je izvesti oblikovanje obcestne ločnice med stanovanjskim in proizvodnem delu,
– ureditve naj vključujejo nemoteče prometne priključke in izrazito terasasto konfiguracijo terena,
– zaradi širših vedut prostora naj se vsi izrazito visoki gabariti sanirajo v krajinsko nemoteče elemente,
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa je možna v razmerju 40% (bruto etažne površine objektov): 60% (površina zemljišča).
14. člen
Naselje     ČEPNO       P2 / S2 kmečko naselje
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava ob cesti naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z gručasto pozidavo z znamenjem kot obeležjem vhoda),
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju (K+P),
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža vkopana.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave vseh vrst objektov naj vedno smiselno oblikujejo dvorišče,
– nadgradnje so izjemno dovoljene, ko je osnoven objekt izrazito nizek.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov.
 
Sanacija:
– urediti površine ob glavnih komunikacijah.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4786     Arheološko    arheološka dediščina
         območje, štirna
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301809    Cerkev      sakralna dediščina
         sv. Trojice
EŠD 301815    Spomenik NOB   memorialna dediščina
EŠD 301871    Vas        naselbinska
Dediščina prenova:
Za naslednje stavbne komplekse je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega fonda in širše okolice:
Čepno 5, Čepno 7, Čepno 11, Čepno 24 in Čepno 30
15. člen
Naselje      DOLNJA KOŠANA P2 / S4
Urbano naselje s centralnimi funkcijami.
 
Nove lokacije:
– v starejšem delu so dovoljeni samo posegi kvalitetne prenove,
– lociranje novih objektov je možna v vmesnem delu naselja in sledi konfiguraciji terena, za katero je nujno izdelati skupinsko zasnovo (promet, preglednost, orientacija),
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo podolgovate zasnove v maksimalni višini P+N,
– v delu blokovne gradnje je možno dodati samo objekte skupnih potreb, oziroma pod posebnimi pogoji tudi skupinske garaže.
 
Dozidave in nadzidave:
– v starejšem delu dozidave in nadzidave niso dovoljene,
– v delu z individualno gradnjo je možno prizidati objekte, tako da oblikujejo dvorišče in so oblikovani v skladno arhitektonsko celoto skupaj z objektom,
– blokovna gradnja se samo ohranja.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov.
 
Sanacija:
– za starejše objekte v fazi rušenja naj se predvidi prenova kot ukrep ohranjanja identitete širšega prostora,
– nujno je sanirati obcestne prostore,
– pri blokovni gradnji je potrebno urediti osrednje skupne prostore.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3782     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         sv. Štefana
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301816    Spomenik NOB   memorialna dediščina
EŠD 301872    Vas        naselbinska dediščina
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Dolnja Košana 5, 29, 65, 72, 74, 78, 94, 97, 101, 103, 111 in 113.
16. člen
Naselje      DRSKOVČE P3 / S3
Mešano naselje s tranzitno funkcijo.
 
Nove lokacije:
– naselje naj se ne širi vzdolž magistralne ceste,
– vstopa v naselje na tej cesti je potrebno preoblikovati,
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju.
  
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v redkejšem delu pozidave in so smiselno nadaljevanje obstoječih objektov,
– nadzidave so možne samo do skupne višine P + N z normalno višino pritličja (ca. 2,60 m).
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi, ki ne smejo zmanjševati preglednosti.
 
Sanacija:
– nujna je ureditev obcestnih zemljišč,
– sanacija z vizualnimi barierami na severnem in južnem vstopu v naselje.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4132     Cerkev sv. Pavla  sakralna stavbna dediščina
EŠD 4916     Dolenji na križ   sakralna stavbna dediščina
EŠD 4904     Kamniti most    profana stavbna dediščina
EŠD 4915     Križ pri Meštri   sakralna stavbna dediščina
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301873    Vas         naselbinska dediščina
 
Naravna vrednota:
Drskovče     lipa
 
novo predlagana naravna vrednota:
Kal pod Jancami
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Drskovče 2, 0, 17, 20, 21 in 42.
17. člen
Naselje     GORNJA KOŠANA P2 / S3
Mešano naselje s kmečko in stanovanjsko zazidavo
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava ob cesti naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z gručasto pozidavo z znamenjem kot obeležjem vhoda),
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju; oblikovanje objektov naj upošteva principe identitete,
– če so objekti prislonjeni na teren naj bo kletna etaža vkopana,
– maksimalna višina novogradenj je P + N,
– objekti so praviloma podolgovate oblike in daljša stranica sledi plastnicam ali osrednji komunikaciji naselja; izjemoma je na cesto lahko pravokotna in z ostalimi objekti tvori, pozidavo na ključ in tako oblikuje dvorišče.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne kot podaljšanje prvotne zasnove,
– nadzidave so pogojno možne: vizualno nemoteče v širšem kontekstu naselja in ne presegajo višine okoliških objektov.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov,
– za pregradne zidove in ograje naj se uporablja kamen;
 
Sanacija:
– pribrežne površine je nujno sanirati,
– ukinitev gnojnih jam ob vodotoku,
– sanacija divjih odlagališč vseh vrst materiala.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4783     Arheološko    arheološka dediščina
         najdišče
         Gradišče
EŠD 3786     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         Marijinega
         obiskanja
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301874    Vas        naselbinska dediščina
 
– naravna vrednota:
Gornja Košana   Vaške lipe
– prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Gornja Košana 23, 24, 33 in 43.
18. člen
Naselje      GRADEC P1 / S2
Naselje s kmečko zazidavo in dopolnilno dejavnostjo
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodni presledek – cezura do železnice in odprte krajine,
– novogradnja je na neizpostavljenih legah znotraj ograd,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju (dK+P+N),
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža delno vkopana.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave ne smejo zgoščevati objektov ob prometnicah,
– dozidave naj zaključijo dvorišča po principu na ključ,
– nadzidave so dovoljene pogojno, da upoštevajo maksimalen gabarit P + N in naj bodo oblikovane rastoče – ne pretirano enotni visoki gabariti.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov,
– ograde naj uporabijo predvsem avtohtone materiale – kamen.
 
Sanacija:
– površine ob glavnih komunikacijah naselja je nujno urediti.
 
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3883     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         sv. Trojice
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301875    Vas        naselbinska dediščina
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Gradec 1, Gradec 6 in Gradec 7.
19. člen
Naselje      JURIŠČE P4 / S2
Naselje z mešano gradnjo z dopolnilnimi funkcijami
 
Nove lokacije:
– vsi posegi morajo biti primerno oblikovani in ne smejo biti grajeni iz odpadnega materiala,
– novi objekti so predvideni kot zapolnitev na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P + N.
 
Dozidave in nadzidave:
– za vso obstoječo gradnjo je potrebno predhodno vključiti v okvire domačije, ki mora urediti okolico,
– prizidki so možni, tako da so skupaj z osnovnim objektom oblikovani v kvalitetno, arhitektonsko celoto; začasni pomožni objekti (provizoriji) niso dovoljeni,
– nadzidave so možne samo na izrazito nizkih pritličnih objektih.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod na dvorišče je oblikovan v skupen izgled naselja.
 
Sanacija:
– kompleksna sanacija naselja z ureditvami dvorišč obcestnih in zalednih površin,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege,
– oblikovanje centralnega trga in dveh manjših križišč.
 
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3784     Arheološko    arheološka dediščina
         območje
         Gradec
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301810    Cerkev      sakralna dediščina
         sv. Jurija
EŠD 301817    Spomenik     memorialna dediščina
         žrtvam vojn
 
Novo predlagana naravna vrednota:
Jurišče      Lipe ob hiši št. 61
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Jurišče 45, 53 in 61.
20. člen
Naselje      MALA PRISTAVA P5 / S3
Naselje z mešano gradnjo
 
Nove lokacije:
– na vhodnem delu ni možna širitev naselja,
– lociranje novih objektov naj popolni na severno vhodnem delu meji ograd,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj sledijo konfiguraciji terena,
– objekti domačije naj bodo zastavljeni na ključ z izoblikovanim dvoriščem,
– maksimalen vertikalen gabarit je P+N.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so pogojno možne, kot zaključki domačij,
– nadzidave so dopustne do skupne višine P+N.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja ali pa za obcestnimi zidovi,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov.
 
Sanacija:
– za starejše objekte v fazi rušenja naj se predvidi prenova kot ukrep ohranjanja identitete širšega prostora, nujno je sanirati ob cestne prostore in urediti nekatera dvorišča.
 
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4782     Arheološko    arheološka dediščina
         območje Boljunc
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301878    Vas       naselbinska dediščina
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Mala Pristava 1, 5, 7, 16 in 18.
21. člen
Naselje      NADANJE SELO P5 / S4
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
 
Nove lokacije:
– ohranja se gručasta zasnova oblikovana ob razvejanih,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in komunikacijam naselja,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– na padajočem terenu naj bodo objekti prislonjeni na teren – kletna etaža vkopana.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v podaljšku obstoječih objektov ali v smislu oblikovanja dvorišča,
– nadzidave so možne so skupne višine objekta P + N (pritličje normalne višine stanovanjske hiše).
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov,
– zidovi in ograje naj bodo grajene iz kamna.
 
Sanacija:
– osrednje točke naselja kot manjše trge je potrebo urediti na nivoju naselja kot obeležja ne kot komunalne ploščadi brez značilnih prepoznavnosti,
– potrebna je tudi delna sanacija teh točk;
– predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301879    Vas       naselbinska dediščina
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Nadanje selo 3, 21, 22, 42, 44 in 46.
22. člen
Naselje      NARIN       P5 / S5
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
 
Nove lokacije:
– na severni strani je za potrebe novogradnje potrebno predvideti novo povezovalno cesto med krakoma vhodne ceste in napajalne ceste k Dolencu,
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in razvejani prometni zasnovi,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju (P + N),
– na padajočem terenu naj bodo objekti prislonjeni na teren – kletna etaža vkopana.
 
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo,
– dozidave in nadzidave so dovoljene kot podaljški obstoječe pozidave ali pa zaokrožujejo, dvorišče; vertikalen gabarit ne sme presegati skupne višine P + N.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi;
 
Sanacija:
– kompleksna prenova osrednjega dela ter po vsej dolžini pribrežne površine,
– oblikovanje centralnega trga,
– nujna je sanacija vseh divjih odlagališč na zalednih parcelah in na vstopih v naselje.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3624     Cerkev      Sakralna stavbna
         sv. Jakoba    dediščina
EŠD 482      Znamenje     sakralna stavbna
                  dediščina
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301819    Spominsko     memorialna dediščina
         obeležje NOB
EŠD 301880    Vas        naselbinska dediščina
 
Naravna vrednota:
Narin       Lipe ob cerkvi sv. Jakoba
Narin       Močila
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Narin 5, 19, 40, 48, 56, 58, 102 in 103.
23. člen
Naselje      NEVERKE P2 / S5
Naselje z mešano gradnjo in centralnimi dejavnostmi
Naselje je sestavljeno iz štirih med seboj povezanih funkcionalno različnih enot:
P2/S5-S (stanovanja), P13/S5-P (poslovni del), P13 -/S5-I/1 (proizvodnja) in P2 -/S5-I/2 (proizvodnja).
 
Nove lokacije:
– ob vhodu je kompleks nove pozidave, ki jo je možno locirati kot obcestno ali v gručasto,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in nadaljevanju naselbinske zasnove (zaradi možne širitve je smiselno izdelati prometno zasnovo v smislu skupinske lokacije
– maksimalen gabarit je dovoljen (P +N),
– potrebno je oblikovati osrednje križišče, kot razpoznavni element naselja – centralen del,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– kolikor se na robnih parcelah pojavijo večji objekti obrtne ali kmetijske dejavnosti jih je potrebno krajinsko vklopiti (dovoz in zasaditve),
– za napajanje z električno energijo je potrebno pri povečanju odjema v južnem delu vasi predvideti novo TP z odcepom iz DV Stara Sušica.
 
Dozidave in nadzidave:
– nadzidave niso zaželene, maksimalen gabarit naj bo P+N.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča so odprta proti glavni komunikaciji naselja ali tudi na zaledni cesti,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov.
 
Sanacija:
– za starejše objekte v fazi rušenja naj se predvidi prenova kot ukrep ohranjanja identitete širšega prostora,
– potrebno je urediti obcestne prostore.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3784     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         sv. Antona
         Puščavnika
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301814    Arheološko    arheološka dediščina
         najdišče Boršt
EŠD 301881    Vas        naselbinska dediščina
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Neverke 7, Neverke 8, Neverke 16 in Neverke 18.
24. člen
Poslovni del NEVERKE   P2 / S5 – P
 
Novogradnje, dozidave in nadzidave:
– v kompleksu je smiselno nekatere objekte nadomestiti z novimi,
– novogradnje so dovoljene v kontekstu dopolnjevanja kompleksa,
– maksimalen gabarit je dovoljen (K+ P +1),
– možno je urediti dodatne dostope,
– nadzidave so možne v smislu maksimalne etažnosti,
– dozidave so možne v smislu preoblikovanja tehnologije znotraj kompleksa.
 
Sanacija:
– celoten kompleks je potreben prenove,
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa in posameznih delov je možna v razmerju 40%.
25. člen
Proizvodni del NEVERKE P2 / K2 – I/1
Proizvodne, skladiščne dejavnosti s spremljajočimi objekti.
Novogradnje, dozidave in nadzidave:
– v manjši meri so možne dozidave,
– nadzidave do skupne višine P + 1, oziroma na padajočem terenu K+ P + 1,
– novogradnje so pogojno dovoljene, če zadošča razpoložljivo zemljišč in so skladne s potrjeno prostorsko zasnovo s strani Občine Pivka.
 
Sanacija:
– celoten kompleks je potreben prenove, pri kateri je nujno upoštevati zasnovo in smernice Občine Pivka,
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa in posemeznih delov je možna v razmerju 40%,
– za napajanje z električno energijo je potrebno predvideti lokacijo nove TP iz DV Kal-Neverke v skladu z ureditvijo cone,
– predhodno je potrebno izvesti skupno zasnovo za celoten kompleks s podrobnimi urbanističnimi smernicami,
– nujno je potrebno sanirati vsa divja odlagališča.
26. člen
Proizvodni del NEVERKE P2 / K2 – I/2
Proizvodne, storitvene, obrtne in skladiščne dejavnosti s spremljajočimi objekti in deponijami.
 
Novogradnje, dozidave in nadzidave:
– novogradnje so dovoljene v kontekstu dopolnjevana kompleksa,
– v kompleksu je smiselno nekatere objekte nadomestiti z novimi,
– maksimalna višina objektov je P + 1 ali na padajočem terenu K+P+1,
– dozidave so možne v smislu preoblikovanja tehnologije znotraj kompleksa.
 
Sanacija:
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa in posameznih delov ne sme presegati 30% razpoložljivega zemljišča,
– celoten kompleks je potreben prenove,
– nujno je ob cesti izvesti prostorsko ločnico kot krajinsko gosto bariero.
27. člen
Naselje     NOVA SUŠICA    P2 / S9
Mešano naselje s kmečko in stanovanjsko pozidavo.
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura na zahodni strani (pozidava ob cesti naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z gručasto pozidavo z znamenjem kot obeležjem vhoda),
– lociranje novih objektov sledi razvejanim komunikacijam,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P + N,
– na severni strani se do povezovalne poti uredi nove stavbne parcele, za katere se predhodno izdela skupna prostorska zasnova,
– na južni strani, kjer je še delno ohranjen linearen rob naselja se lahko dolgoročno poveča za vrsto hiš, za katere se najprej predvidi južna povezovalna napajalna cesta,
– potrebno je urediti in izoblikovati poudarjene centralne točke – manjše trge.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne, če ne zgoščajo že tako goste pozidave,
– prizidki naj zaokrožujejo dvorišča na ključ,
– nadzidave niso zaželene.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča so odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov,
– za predelne zidove in ograje se uporablja kamen.
 
Sanacija:
– obcestni prostor in nekatere objekte in površine je nujno urediti,
– nekatere sekundarne objekte je potrebo odstraniti iz vizualno izpostavljenih leg.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3783     Cerkev sv. Ane  sakralna stavbna dediščina
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301882    Vas        naselbinska dediščina
 
Naravna vrednota:
Nova Sušica    Martinova lipa
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Nova Sušica 1, 5, 7, 8, 15, 16, 20, 35 in ob objektu št. 24.
28. člen
Naselje     PALČJE P4 / S1
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi.
 
Nove lokacije:
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi prometnemu napajanju in konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju, želen je pritličen gabarit,
– objekti sekundarnih dejavnosti naj bodo le pogojno na robovih naselja, če jih je možno vklopiti v krajinsko sliko.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v redkejšem delu pozidave in so smiselno nadaljevanje obstoječih objektov,
– nadzidave so možne samo do skupne višine P + N z normalno višino pritličja (ca. 2,60 m).
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi, ki ne zmanjšujejo preglednosti.
 
Sanacija:
– preoblikovanje centralnih trgov,
– zaledne površine je potrebno urediti.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 13046     Spomenik     memorialna dediščina
         padlim
         borcem NOB
EŠD 4081     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         sv. Nikolaja
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301821    Grobnica NOB   memorialna dediščina
EŠD 301873    Šola       profana stavbna dediščina
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Palčje 32, 36, 46, 51, 54 in 55.
29. člen
Naselje      PARJE       P3 / S2
Mešano naselje s tranzitno funkcijo in centralnimi dejavnostmi.
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura na južni strani (pozidava naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z znamenjem),
– novi objekti so predvideni na severozahodni strani naselja; nov kompleks naj se napaja iz enega ali največ dveh priključkov, zato je nujno predhodno izdelati skupinsko prostorsko zasnovo,
– ta nov kompleks naj ima ob magistralni cesti prosto zeleno površino in večjo zeleno ločnico do gručastega starejšega dela,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju, in sicer dK + P,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren,
– za napajanje z električno energijo je potrebno predvideti novo TP ob povečanju odjema na severnem koncu vasi.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v okviru domačij, tako da bistveno ne zmanjšujejo funkcionalno zasnovo domačije,
– nadzidave so pogojno sprejemljive samo za izrazito nizke pritlične objekte,
– v obstoječi starejši grajeni strukturi niso dovoljene nadzidave.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi element.
 
Sanacija:
– urediti je potrebno osrednji trg pred cerkvijo,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4781     Jamska      arheološka dediščina
         postojanka
         Parska golobina
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301883    Vas       naselbinska dediščina
 
Naravna vrednota:
Parje pri Pivki  lipa
         Parska golobina
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Parje 4, 5, 7, 10, 15, 16, 18, 20 in 25a.
30. člen
Naselje      RIBNICA P5 / S6
Mešano naselje s tranzitno funkcijo.
 
Nove lokacije:
– novi objekti so predvideni kot dopolnitev obstoječe pozidave namenjeno predvsem servisnim dejavnostim tranzitnega prometa,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo locirani tako, da omogočajo normalno vključevanje v promet na magistralni cesti,
– oblikovanje centralnega dela kot prometnega križišča z dopolnilnimi dejavnostmi.
 
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo,
– v obstoječi grajeni strukturi so dovoljene manjše dozidave,
– nadzidave so dovoljene do skupnega vertikalnega gabarita P + N.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja morajo imeti izrazito dobro preglednost in možnost lahke vključitve v promet,
– za vse vrste dejavnosti je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih in odstavnih mest.
 
Sanacija:
– obcestne še bolj pa pribrežne površine je nujno sanirati in odstraniti vse divje deponije in deponije raznega materiala,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege;
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4787     Ambrožičev mlin  profana stavbna dediščina
EŠD 4900     Domačija Lunj   profana stavbna dediščina
         z mlinom in žago
EŠD 4899     Vodni mlin    profana stavbna dediščina
         v Stužniku
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301884    Domačija     profana stavbna dediščina
         Ribnica 7
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Ribnica 1, 7, domačija Stružnik in domačija Lunj.
31. člen
Naselje     SLOVENSKA VAS P1 / S1
Mešano naselje z dopolnilnimi dejavnostmi.
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura na južni strani (z znamenjem in zeleno kuliso kot obeležjem vhoda),
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– za novo pozidavo na severno zahodnem delu je nujno predhodno narediti skupno prostorsko zasnovo,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in ohranja tipično obcestno pozidavo (prečna stranica ob cesti in daljša vzporedna s plastnicami),
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P + M,
– na padajočem terenu naj bodo objekti prislonjeni na teren – kletna etaža vkopana (dK+ P +N).
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v redkejšem delu pozidave in so smiselno nadaljevanje obstoječih objektov,
– nadzidave so možne samo do skupne višine P + N z normalno višino pritličja (ca. 2,40 m),
– v obstoječi starejši grajeni strukturi niso dovoljene nadzidave.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi, ki ne zmanjšujejo preglednost uvozov,
– smiselno je aktivirati pot v napajalno cesto na zahodni strani, ki gre pod vasjo in se priključi na pot za dostop na pašniške površine.
 
Sanacija:
– preoblikovanje centralne cestne žile kot osrednji naselbinski element, ne samo kot infrastrukturna žila.
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301886    Vas       naselbinska dediščina
 
Naravna vrednota:
Slovenska vas   Lipi pred cerkvijo
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice: Slovenska vas 6.
32. člen
Naselje     SELCE       P1 / S1
Mešano naselje s tranzitno funkcijo in centralnimi dejavnostmi.
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura na vzhodni strani (pozidava naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z znamenjem),
– novi objekti so predvideni na severozahodni strani naselja; nov kompleks naj se napaja iz enega ali največ dveh priključkov, zato je nujno predhodno izdelati skupinsko prostorsko zasnovo,
– ta nov kompleks naj ima ob magistralni cesti prosto zeleno površino in večjo zeleno ločnico do gručastega starejšega dela,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju, in sicer dK + P ali P + N,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v okviru domačij, tako da bistveno ne zmanjšujejo funkcionalno zasnovo domačije,
– nadzidave so pogojno sprejemljive samo za izrazito nizke pritlične objekte,
– v obstoječi starejši grajeni strukturi niso dovoljene nadzidave;
– za napajanje z električno energijo je potrebno predvideti novo TP Selce jug ob povečanju odjema na južnem delu vasi.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi.
Sanacija:
– urediti je potrebno osrednji trg pred cerkvijo,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4001     Cerkev sv. Križa  sakralna stavbna dediščina
EŠD 4775     Gradišče Špiček   arheološka dediščina
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301885    Vas         naselbinska dediščina
 
Novo predlagana naravna vrednota:
Selce      Lipa pri hiši št. 9
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Selce 1, 7, 10, 15, 18 in 20.
33. člen
Naselje      SELCE      P1 / R1
Rekreacijsko območje – posestvo PLANA s turistično dejavnostjo.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je namenjeno izključno rabi kmetijsko turističnega programa,
– objekti se locirajo v okviru programa, gručasto s formiranim skupnim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8-krat večje od bruto etažne površine vseh predvidenih objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, lahko združeni v nize z vmesnimi nadstrešnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + M ali VP),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev,
– za potrebe turistične dejavnosti je nujno predvideti ustrezno število parkirnih mest.
 
Dovozi in dostopi:
– rekreacijsko območje ima obstoječ priključek. V primeru gradnje novega priključka na cesto G 1-6 mora biti nov priključek oddaljen najmanj 200 m od sedanjega priključka za naselje Selce. Pri znatnem povečanju obiskovalcev na posestvu Plana se ob izgradnji novega priključka preveri potrebnost izvedbe dodatnega pasu za levo zavijanje;
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov,
– za predelne zidove in ograje se uporablja kamen.
34. člen
Naselje      STARA SUŠICA   P2 / S8
Kmečko naselje
 
Nove lokacije:
– ohranja se cezura na območju okrog cerkve,
– lociranje novih objektov sledi razvejanim komunikacijam in se prilagodi terenu,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P + N; glavne vedute naselja je nujno ohraniti,
– osnova zazidave so domačije grajene na ključ, ki oblikujejo dvorišče,
– pri vseh posegih je nujno slediti k ureditvi pregledne osnove naselja.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne, če ne zgoščajo že tako goste pozidave,
– prizidki naj zaokrožujejo dvorišča na ključ,
– nadzidave niso zaželene.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednosti komunikacijskih poti in uvozov,
– za predelne zidove in ograje se uporablja kamen.
 
Sanacija:
– obcestni prostor, nekatere objekte in površine je nujno urediti,
– pribrežne površine je nujno sanirati in iz vplivnega območja površinskih vod odstraniti gnojne jame,
– nekatere sekundarne objekte je potrebo odstraniti iz vizualnih in izpostavljenih legah.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3787     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         sv. Janeza
         Krstnika
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301813    Arheološko    arheološka dediščina
         najdišče
EŠD 301823    Spominsko    memorialna dediščina
         obeležje
EŠD 301887    Vas       naselbinska dediščina
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Stara Sušica 4, 8 in 13.
35. člen
Naselje      SUHORJE P6 / S1
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava ob severni strani ob cesti naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z znamenjem in zeleno kuliso kot obeležjem vhoda),
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža vkopana;
dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo,
– v obstoječi grajeni strukturi niso dovoljene ne dozidave in nadzidave,
– do končanega načrta prenove pa so v tem delu možna samo vzdrževalna dela in sanacije v okviru konzervatorskega ohranjanja.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi.
 
Sanacija:
– kompleksna prenova,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na nevizualno izpostavljene lege,
– oblikovanje centralnega trga;
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4031     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         sv. Nikolaja
EŠD 4808     Vas        naselbinska dediščina
EŠD 4830     Znamenje     sakralna stavbna dediščina
 
Novo predlagana naravna vrednota:
Suhorje     Divji kostanji pred cerkvijo sv. Nikolaja
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Suhorje 4, 5, 8,29, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 32, 35, 36, 37 in 38.
36. člen
Naselje     ŠMIHEL P5 / S2
Mešano naselje z dopolnilnimi dejavnostmi
 
Nove lokacije:
– novi objekti so predvideni v smislu obcestne pozidave z neizrazito gradbeno črto, nekaj lokacij pa je možnih na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi osnovnemu prometnemu križu,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju in mora biti na nižinskem delu krajinsko vklopljena v njivski svet,
– objekti naj bodo zaslonjeni z gručasto avtohtono ozelenitvijo.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v okviru domačij, tako da bistveno ne zmanjšujejo funkcionalno zasnovo domačije,
– nadzidave so pogojno sprejemljive samo za izrazito nizke pritlične objekte.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi.
 
Sanacija:
– ohranjata se dve cezuri, in sicer na izhodu iz naselja ob pokopališču in cerkvi ter prosta površina na južnem delu centralnega križišča.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3623     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         sv. Mihaela
 
Naravna vrednota:
Šmihel (Dolane)  Lipe ob cerkvi sv. Mihaela
 
prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Šmihel 25, 29, 30 in 31.
37. člen
Naselje      ŠMIHEL – ROVNE P5 /S2-SR1
Mešano območje – posestvo s turistično dejavnostjo.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je primarno namenjeno rabi kmetijsko turističnega programa s spremljajočimi stanovanjskimi enotami,
– objekti se locirajo v okviru programa, gručasto s formiranim skupnim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne površine vseh predvidenih objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, lahko združeni v nize z vmesnimi nadstrešnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N + M ali VP+N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in morajo biti skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev,
– za potrebe turistične dejavnosti je nujno predvideti ustrezno število parkirnih mest,
– za napajanje z električno energijo je potrebno pri povečanju odjema predvideti novo TP z odcepom iz DV Nadanje selo- Sušica.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne, če ne zgoščajo že tako goste pozidave,
– prizidki naj zaokrožujejo dvorišča na ključ,
– nadzidave niso zaželene.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni napajalni komunikaciji območja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost komunikacijskih poti in uvozov,
– za predelne zidove in ograje se uporablja kamen.
 
Sanacija:
– obcestni prostor, nekatere objekte in površine je nujno urediti,
– nekatere sekundarne objekte je potrebo odstraniti iz vizualno izpostavljenih leg.
Novo predlagana naravna vrednota:
Šmihel – Rovne  Drevje ob graščini Rovne
prenova:
V fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti prostorsko in arhitekturno zasnovo prenove, ki jo potrdi pristojna služba kulturnega varstva.
38. člen
Proizvodno rekreacijski del naselja ŠMIHEL   P5 / S2 – PR1
Izločen del naselja
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je trenutno namenjeno kmetijski rabi, ki se postopno preoblikuje v območje s turističnim programom,
– za celotno območje je predvidena postopna prenova iz proizvodnega programa v območje s turistično rekreacijsko funkcijo,
– obstoječi program se ohranja v obstoječih objektih,
– na prostih zemljiščih so dovoljeni programi vezani na turistične programe in rekreacijo,
– med posameznimi funkcionalnimi sklopi so nujne prostorske ločnice,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne površine vseh predvidenih objektov na zemljišču,
– v kompleksu je smiselno nekatere objekte nadomestiti z novimi,
– novogradnje so dovoljene v kontekstu dopolnjevanja kompleksa,
– objekti so podolgovati, lahko združeni v nize z vmesnimi nadstrešnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P+M ali VP),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in morajo biti skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– možno je urediti dodatne dostope,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev,
– zunanji obod kompleksa se ozeleni z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami,
– za potrebe posameznih dejavnosti je nujno predvideti ustrezno število parkirnih mest v okviru funkcionalnega zemljišča.
 
Sanacija:
– celoten kompleks je potreben postopne prenove, rekonstrukcije objektov ter zamenjave programa,
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa in posameznih delov je možna v razmerju 50%.
39. člen
Naselje      ŠILENTABOR P3 / S1
Kmečko naselje
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura in cezura proti grebenskemu prepadnemu slemenu,
– novi objekti so predvideni samo na zaledni zahodni strani na vizualno neizpostavljeni legi,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža vkopana,
– za vse posege je potrebno predhodno pridobiti spomeniško-varstvene pogoje in soglasje.
 
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo na podlagi konzervatorskih usmeritev,
– v obstoječi grajeni strukturi niso dovoljene ne dozidave in nadzidave,
– do končanega načrta prenove pa so v tem delu možna samo vzdrževalna dela in sanacije v okviru konzervatorskega ohranjanja.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi.
 
Sanacija:
– kompleksna prenova,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 764     Arheološko
         najdišče
         Šilentabor    arheološka dediščina
EŠD 4131     Cerkev
         sv. Martina    sakralna stavbna dediščina
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301890    Vas        naselbinska dediščina
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Tabor 3, 4 in 5.
40. člen
Naselje      TRNJE       P1 / S9
Mešano naselje s centralnimi funkcijami
 
Nove lokacije:
– novogradnja v nižinskem delu je možna,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P +N,
– novi objekti so predvideni kot zapolnitev na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in prometnemu skeletu,
– v naselju je opredeljenih tudi nekaj nezazidljivih površin,
– z ureditvijo vodnega režima je potrebno zagotoviti ustrezno poplavno varnost.
 
Dozidave in nadzidave:
– prizidki so možni tako, da ne presegajo po velikosti osnovnih objektov,
– prizidki so možni tako, da so skupaj z osnovnim objektom oblikovani v kvalitetno arhitektonsko celoto; začasni pomožni objekti (provizoriji) niso dovoljeni,
– nadzidave so možne samo na izrazito nizkih pritličnih objektih;
– za napajanje z električno energijo je potrebno predvideti novo TP za novogradnje v severozahodnem delu vasi in določitev trase DV ali KbV.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi.
 
Sanacija:
– potrebna je ureditev obcestnih in zalednih površin,
– nekatera novejša pozidava na robu naselja mora biti zastrta z ozelenjenimi barierami,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege,
– preoblikovanje centralnih križišč.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4911     Pil na vasi    sakralna stavbna dediščina
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301811    Cerkev      sakralna dediščina
         sv. Trojice
EŠD 301824    Spominsko     memorialna dediščina
         obeležje NOB
EŠD 301825    Šola       profana stavbna dediščina
EŠD 301889    Vas        naselbinska dediščina
EŠD 303001    Arheološko    arheološka dediščina
         območje Vasišče
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Trnje 7, 16, 29, 35, 36, 39, 46, 54, 61, 62, 64 in 71.
41. člen
naselje      VELIKA PRISTAVA P5 / S1
naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava na južni strani ob cesti naj se ne širi in ne spoji z znamenjem),
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– na padajočem terenu naj bodo objekti prislonjeni na teren – kletna etaža vkopana,
– na vizualno izpostavljenih legah je pogojno možna gradnja, če s svojo velikostjo ali višino ter oblikovanjem ne izstopa iz krajinske slike.
 
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati prenovo z oblikovanjem osrednjega trga,
– dozidave in nadzidave so dovoljene kot podaljški obstoječe pozidave ali pa zaokrožujejo dvorišče; vertikalen gabarit ne sme presegati skupne višine P + N.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi, vhod na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi.
 
Sanacija:
– nujna ureditev vseh zalednih parcel in odprava divjih odlagališč ter deponij odpadnega materiala,
– oblikovanje centralnega trga.
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301892    Vas        naselbinska dediščina
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Velika Pristava 6, 10, 11, 12, 16, 19 in 22.
42. člen
Naselje     VOLČE       P2 / S1
Kmečko naselje
 
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava ob cesti naj se ne spoji – znamenje je izven območja pozidave),
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in se nadaljuje ob razvejanih poteh ograd na severni in vzhodni strani – vznožje,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju (P + N),
– objekti naj bodo prislonjeni na teren,
– večji skladiščni, proizvodni ali kmetijski objekti morajo biti odmaknjeni od glavnih komunikacij naselja, ne v kontekstu oblikovanja zasnove vasi in ne smejo biti vizualno izpostavljeni.
 
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v manjši meri, oziroma ko v vzdolžni smeri dopolnjujejo osnovni gabarit,
– prizidki lahko tudi v drugi smeri oblikujejo dvorišče v smislu skladne arhitektonske celote.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednosti komunikacijskih poti in uvozov,
– za ograje in delilne zidove naj se uporabljajo avtohtoni materiali – več kamna.
 
Sanacija:
– obvodne površine je nujno sanirati, regulirati gnojne jame v odnosu do vode in osrednjih skupnih površin naselja. Gravitacija sakralnih objektov se ohranja, zato je okolico nujno urediti in nameniti primerni združljivi dejavnosti.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 9592     Arheološko    arheološka dediščina
         območje
         Žuškovka
EŠD 3789     Cerkev      sakralna stavbna dediščina
         sv. Petra
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301891    Vas        naselbinska dediščina
EŠD 301826    Spominsko     memorialna dediščina
         obeležje NOB
 
Naravna vrednota:
Volče       Vaški kal
 
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Volče 3, 7 in 9.
43. člen
Naselje      ZAGORJE P3 / S4
Nove lokacije:
– ohranjajo se nepozidane površine znotraj naselja,
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo tudi prislonjeni na teren,
– želena je prenova obstoječega gradbenega fonda.
 
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo,
– v obstoječi grajeni strukturi niso dovoljene nadzidave,
– na novejših stavbah so možni manjši prizidki v smislu zaokrožitve domačije.
 
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi,
– vsi dovozi morajo ohraniti preglednost in možnost servisne in intervencijske oskrbe.
– za napajanje z električno energijo je potrebno ob povečanem odjemu predvideti novo TP ob cesti proti Kalcu.
 
Danacija:
– severni vstop v naselje naj se uredi v uravnovešeno celoto s poudarkom vstopa v naselje,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege.
 
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4128     Cerkev
         sv. Helene    sakralna stavbna dediščina
 
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301827    Spomenik NOB   memorialna dediščina
EŠD 301828    Šola       profana stavbna dediščina
EŠD 301893    Vas        naselbinska dediščina
 
Zavarovano območje:
Lipa ob cerkvi sv. Helene      Naravni spomenik
naravna vrednota:
Reka Pivka
Pivščica
 
Novo predlagana naravna vrednota:
Kala na Uskih
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Zagorje 1, 3, 3a, 11, 13, 14, 25, 29, 31, 39, 40, 45, 47, 49, 51, 77, 85, 94, 95, 96, 99, 107 in 116.
III. KONČNE DOLOČBE
44. člen
Izdelovalec dokumentacije je obvezen vse elemente in odnose v prostoru opredeliti v dokumentaciji za pridobitev ustreznih dovoljenj, ki so navedeni v tem odloku, oziroma pridobiti ustrezno strokovno idejno rešitev, ki te odnose definira.
Območja, ki so v grafičnih prilogah označena kot sprememba plana, dopolnjena v letu 2003, začnejo veljati po sprejetju teh sprememb.
45. člen
Prostorski ureditveni pogoji so vsem zainteresiranim občanom in organizacijam ter skupnostim stalno na vpogled na Občini Pivka in na Upravni enoti Postojna.
46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor, enota Postojna.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3505-02/95
Pivka, dne 19. novembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

AAA Zlata odličnost