Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5110. Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Toplice, stran 15948.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 7. redni seji dne 17. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Moravske Toplice
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Moravske Toplice na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina Moravske Toplice lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine. Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev, ki so opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 24/86, 7/87, 10/90 in 43/98), srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradne objave, št. 24/86, 7/87 in Uradni list RS, št. 90/03) in odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, 20/01 in 92/03).
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za ta namen zagotovljena tudi sredstva.
3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta,
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa,
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za potrebe prenove območij,
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je na vpogled na Občini Moravske Toplice.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/03-7/1 os
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost