Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5109. Odlok o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča Rimska Čarda, stran 15945.

Na podlagi 175. člena in v povezavi s 17. do 34. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 17. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje novega
zdravilišča Rimska Čarda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98 in 90/03), sprejme lokacijski načrt za območje Rimske Čarde v Moravskih Toplicah. Lokacijski načrt je, pod številko 23/03-LN/MT, izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov
Grafični del obsega:
I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1. Izrez iz plana občine                    M 1:5000
 
II. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih
2. Kopija katastrskega načrta z območjem obdelave       M 1:1000
3. Parcelacijski načrt                     M 1:1000
4. Zakoličbena situacija                    M 1:1000
5. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih površin       M 1:1000
6. Komunalna ureditev znotraj območja LN            M 1:1000
7. Komunalna ureditev-navezava na primarne vode        M 1:5000
8. Prometna situacija                     M 1:1000
9. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami         M 1:1000
3. člen
Programsko in urbanistično izhodišče za izdelavo lokacijskega načrta predstavlja nagrajena rešitev, ki je bila pridobljena na podlagi razpisanega javnega natečaja za pridobitev programsko-urbanističnih rešitev zdravilišča.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Sebeborci:
2135/1, 2135/2, 2136/1, 2136/2, 2136/3, 2137, 2138, 2140/1, 2140/2, 2140/3, 2140/4, 2141, 2142, 2143, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2004.
Izven območja zdravilišča bo potrebno zagotavljati zemljišča za navezavo območja na primarna infrastrukturna omrežja (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, elektroprenosno omrežje, plinifikacija, itd.). Priključki na primarna omrežja bodo potekali po parcelah številka: 2243/2, 2120/2, 2120/1, 2135/2, 2255, 2260, 2219, 2216/1, 2216/2, 2215, 2224, 2157, 2153, 2154, 2135/1, 2100, k.o. Sebeborci; 1144, 562, k.o. Martjanci; 1581/1 k.o. Puconci; 573 k.o. Nemčavci. Kolikor se bo v času projektiranja posameznih infrastrukturnih vodov pokazala potreba, je možno posegati tudi na druga zemljišča, ki niso navedena v odloku.
5. člen
Območje obdelave iz prejšnjega člena je namenjeno izgradnji zdravilišča specializiranega za zdravljenje kožne bolezni – luskavice oziroma psoriaze in spremljajočih objektov. Zdravljenje se bo izvajalo s pomočjo termomineralne vode iz obstoječe vrtine M t – 2, ki je bila obnovljena in dodatnih vrtin za ta namen.
6. člen
Zdravilišče bo imelo naslednji program in kapacitete:
– hotel (4 zvezdice) s ca. 260 posteljami s spremljajočimi prostori in upravo;
– avtocamp s ca. 50 stojišči za avtodome in šotoriščem;
– terapevtske zmogljivosti (hidroterapije, termoterapije, elektroterapije, kineziterapija);
– notranji in zunanji bazeni;
– zdravstvene kapacitete (ordinacije, laboratorij ipd.);
– rekreacijske površine (znotraj in zunaj);
– zelene in sprehajalne ter prometne površine;
– ter druge vsebine, ki dopolnjujejo in so kompatibilne z osnovnim namenom ter so istočasno prostorsko in okoljsko sprejemljive.
III. POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR
7. člen
Osnovna izhodišča za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno oblikovanje objektov so privzeta po nagrajeni rešitvi, pridobljeni z javnim natečajem.
8. člen
Na območju lokacijskega načrta je predvidena gradnja objektov in naprav, ki bodo namenjene razvoju predvidenih dejavnosti, navedenih v 5. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog;
– tlorisne dimenzije in vertikalni gabariti predvidenih objektov in naprav ne smejo presegati maximalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno pod pogoji navedenimi v 27. členu tega odloka.
IV. POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE
9. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po grafični prilogi “Komunalne naprave” in v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb k predmetnemu lokacijskemu načrtu. Infrastrukturni vodi območja se navežejo na obstoječe infrastrukturne sisteme. Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kjer je to mogoče. Komunalni vodi se polagajo podzemno. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo izvesti predpisane zaščite.
10. člen
Promet
Izvede se priključek na regionalno cesto R1-232 Murska Sobota – Hodoš, pod pogoji smernic posameznih pristojnih služb k predmetnemu lokacijskemu načrtu. Znotraj območja je predvidena izvedba internega prometnega omrežja z ustreznimi ločitvami med posameznimi vrstami prometa (promet motornih vozil, kolesarji, pešci, obiskovalci, dostava) in ureditvijo ustreznih parkirnih površin. Prometne ureditve se izvedejo, kot je prikazano v grafičnih prilogah.
11. člen
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema. Fekalne vode se zbirajo in priključijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje (kolektor Sebeborci – Martjanci – Murska Sobota).
Meteorne vode se zbirajo in odvajajo preko meteorne kanalizacije do površinskega odvodnika (Martjanski potok). Padavinske vode s cest, parkirišč in manipulativnih površin, se morajo voditi v potok preko lovilcev olj in maščob.
Pri ureditvi večjih utrjenih (asfaltnih ali tlakovanih) površin in strešin, je v projektni dokumentaciji potrebno predvideti ukrepe za zmanjšanje hitrosti odtoka meteornih odpadnih vod (92. člen ZV-1).
Tehnološke odpadne vode ni dovoljeno spuščati v kanalizacijsko omrežje brez predhodnega čiščenja v skladu z okoljskimi predpisi. Pred izpustom jih je potrebno tehnološko obdelati (predčistiti).
Tehnologijo čiščenja teh vod je potrebno natančno opredeliti v fazi izdelave projektne dokumentacije.
12. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je predvidena zgraditev sistema krožnega vodovoda s hidrantnim omrežjem Puconci – Legrad – Rimska Čarda, z navezavo na vod Puconci – Sebeborci.
13. člen
Elektrika
Predvidena je izgradnja nove transformatorske postaje, ki se priključi na obstoječe srednjenapetostno omrežje, pod pogoji upravljavca. Objekti znotraj območja se priključijo na predvideno nizkonapetostno razdelilno kabelsko omrežje.
14. člen
Informacijsko omrežje
Izvede se priključek na obstoječi optični vod, ki poteka na zahodnem robu območja, pod pogoji upravljavca. Na mestih križanj predvidenih cestnih priključkov in predvidenih komunalnih naprav z obstoječim optičnim kablom, je potrebno izvesti zaščite in prestavitve na podlagi posebnih projektov upravljavca – Telekom Slovenije.
15. člen
Plinovodno omrežje
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je prikazano v grafičnem delu lokacijskega načrta.
16. člen
Javna higiena
V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02) glede ureditve gospodarskega vhoda za dostavo živil, zaščite objektov pred vdorom glodalcev in insektov ter ureditve prostorov za dispozicijo in manipulacijo različnih vrst odpadkov.
Odpadki se bodo zbirali ločeno, v posebej za to predvidenih prostorih, znotraj posameznih sklopov območja (hotel, zdravstveno-terapevtski del, autocamp).
Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Moravske Toplice.
17. člen
Ogrevanje
Znotraj območja je predvidena izvedba centralnega sistema ogrevanja. Za ogrevanje je predviden plin: dodatno ogrevanje se bo lahko izvajalo s pomočjo geotermalne energije.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
18. člen
Znotraj območja se izvaja I. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (50 dbA) in nočne (40 dbA) ravni hrupa.
19. člen
Kot energetski vir znotraj območja je predviden plin, kot dodatni energetski vir je možna uporaba geotermalne vode.
20. člen
Za rabo termomineralne vode in za izpust očiščene padavinske odpadne vode v Martjanski potok, je treba pridobiti vodno dovoljenje na podlagi 127. člena zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
Za obnovo geotermalne vrtine, dodatnih vrtin, ureditev odvajanja odpadnih voda in posege na vodnih in priobalnih zemljiščih ter poplavnih območjih, je treba pridobiti vodno soglasje na podlagi 150. člena zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
21. člen
Vzhodni del območja obdelave ob bodočem zadrževalniku Martjanskega potoka – se bo urejeval v 2. fazi, v skladu s pogoji s področja voda, ki bodo podrobneje opredeljeni v idejnem projektu zadrževalnika Rimska Čarda.
22. člen
Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva. Graditi se mora z ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah.
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
23. člen
Pri gradnji objektov se morajo urediti dostopi za invalidske vozičke. Pri gradnji pločnikov se morajo urediti sestopi s pločnikov pri prehodih s cest in na parkirišča tako, da je omogočena normalna uporaba osebam z invalidskimi vozički.
VI. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
24. člen
Ureditve predvidene na vzhodnem robu območja, ki se navezujejo na predvideno izvedbo zadrževalnika Martjanskega potoka, se bodo izvajale v 2. fazi – po izvedbi zadrževalnika.
Izvajanje ostalih ureditev, predvidenih z lokacijskim načrtom, bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorja. Praviloma mora pred gradnjami in drugimi posegi v prostor biti urejena zanje potrebna komunalna oprema.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
25. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacijskega načrta.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
26. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
VIII. ODSTOPANJA
27. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov znašajo ± 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Možna so tudi večja odstopanja od grafičnih prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka, z novo ustrezno strokovno podlago, pred izdajo dovoljenja za gradnjo. Odločbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
IX. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
29. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom in organizacijam na sedežu Občine Moravske Toplice.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-06/00-1
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost