Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5107. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2003, stran 15943.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 17. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2003 (Uradni list RS, št. 32/03) se spremeni 3. člen odloka tako, da se glasi:
»Višina proračuna
Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2003 so predvideni:
                               v SIT
Prilivi – prihodki                  1.144,537.000
– prihodki za pokrivanje primerne
porabe                         618,035.000
– prihodki na podlagi javnih razpisov
in kreditov                      154,958.000
– namenski in drugi prihodki proračuna         250,024.000
– prihodki KS iz naslova
samoprispevka in drugi viri KS             61,500.000
– sredstva iz preteklih let krajevnih
skupnosti                        38,925.000
– sredstva iz preteklih let – proračun         21,095.000
 
Odlivi – odhodki                   1.144,537.000
– za izvajanje del javne uprave            178,718.000
– za potrebe obrambe-civilne zaščite           2,404.000
– za potrebe javnega reda
in varnosti-protipožarna varnost            15,990.000
– za izvajanje gospodarskih dejavnosti         359,455.000
– za potrebe varstva okolja              107,159.000
– za potrebe stanovanjskih dejavnosti
in prostorskega razvoja                 50,839.000
– za potrebe na področju zdravstva            1,100.000
– za rekreacijo, kulturo in dejavnosti
neprofitnih organizacij                 37,855.000
– za potrebe izobraževanja               230,302.000
– za socialno varnost                  60,290.000
– sredstva krajevnih skupnosti             100,425.000
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prihodki                     1.074,517.000
Prihodki in drugi prejemki proračuna         1.013,017.000
  70  DAVČNI PRIHODKI                332,698.000
 700  Davki na dohodek in dobiček          198,527.000
 703  Davki na premoženje               36,954.000
 704  Domači davki na blago in storitve        97,217.000
 
  71  NEDAVČNI PRIHODKI                72,692.000
 710  Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                  12,061.000
 711  Takse in pristojbine               3,000.000
 713  Prihodki od prodaje blaga in storitev      4,000.000
 714  Drugi nedavčni prihodki             53,631.000
 
  72  KAPITALSKI PRIHODKI               6,000.000
 722  Prihodki od prodaje zemljišč           6,000.000
 
  73  PREJETE DONACIJE                 7,000.000
 730  Prejete donacije od domačih virov        7,000.000
 
  74  TRANSFERNI PRIHODKI              594,627.000
 740  Transferni prihodki              594,627.000
 
Prihodki in drugi prejemki krajevnih
skupnosti                        61,500.000
 
  71  NEDAVČNI PRIHODKI                60,039.000
 710  Udeležba na dobičku in drugi
    nedavčni prihodki                11,560.000
 714  Drugi nedavčni prihodki             48,479.000
 
  74  TRANSFERNI PRIHODKI               1,461.000
 740  Transferni prihodki               1.461.000
 
II. Odhodki                     1.119,437.000
 
Odhodki in drugi izdatki proračuna          1.019,012.000
 
  40  TEKOČI ODHODKI                 208,355.000
 400  Plače in drugi izdatki zaposlenim        44,378.000
 401  Prispevki delodajalcev              6,261.000
 402  Izdatki za blago in storitve          142,111.000
 403  Plačila domačih obresti             10,600.000
 409  Rezerve                     5,005.000
 
  41  TEKOČI TRANSFERI                308,647.000
 410  Subvencije                    8,590.000
 411  Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                75,740.000
 412  Transferi neprofitnim organizacijam       36,429.000
 413  Drugi domači transferi             187,888.000
 
  42  INVESTICIJSKI ODHODKI             469,031.000
 420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev       469,031.000
 
  43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             32,979.000
 430  Investicijski transferi             32,979.000
Odhodki in drugi izdatki krajevnih
skupnosti                       100,425.000
 
  40  TEKOČI ODHODKI                 36,978.000
 402  Izdatki za blago in storitve          36,978.000
 
  41  TEKOČI TRANSFERI                 9,400.000
 412  Transferi neprofitnim organizacijam       9,400.000
 
  42  INVESTICIJSKI ODHODKI              32,869.000
 420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev       32,869.000
 
  43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             21,178.000
 430  Investicijski transferi             21,178.000
 
III. SALDO bilance prihodkov in odhodkov        –44,920.000
 
B) RAČUN FINANCIRANJA
 
IV. Zadolževanje                         /
 
  50  ZADOLŽEVANJE
 550  Najem kreditov                      /
 
V. Odplačila dolga                   23,600.000
  55  ODPLAČILA KREDITOV               23,600.000
 550  Odplačila dolga                 23,600.000
VI. NETO zadolževanje                 –23,600.000
 
C) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
VII. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev               10,000.000
  75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          10,000.000
 750  prejeta vračila danih posojil          10,000.000
 
VIII. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                   1,500.000
 
  44  DANA POSOJILA                  1,500.000
 440  Dana posojila                  1,500.000
                            -----------
IX. Prejeta minus dana posojila             +8,500.000
SKUPNI SALDO NA RAČUNIH                –60,020.000
Negativni saldo na računih v višini 60,020.000 SIT se pokriva iz naslova ugotovljenega presežka iz preteklih let po zaključnem računu za leto 2002, oziroma stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2002, in sicer pri proračunu občine v višini 21,095.000 SIT in pri krajevnih skupnostih v višini 38,925.000 SIT.
V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna rezerva občine v višini 3,005.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom zakona o javnih financah in statutom občine.«
2. člen
Vsa ostala določila odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2003 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2003.
Št. 403-02/02-3/3
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost