Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5104. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2003, stran 15941.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 100/00, 28/01,16/02 ter 87/01 – Zsam-1), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 11. in 29 člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 15. in 70. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 10. redni seji dne 18. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2003 (Uradni list RS, št. 48/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Proračunski primanjkljaj v znesku 7.069.000 SIT, povečan za primanjkljaj iz računa finančnih terjatev in naložb v znesku 130.000 SIT bo pokrit s presežkom sredstev na računih 31. 12. 2002.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št. 403-02/02-05
Mirna Peč, dne 19. novembra 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost