Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5101. Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Luče, stran 15938.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/02) in 12. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03) je Občinski svet občine Luče na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Luče
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila.
2. člen
Ime občinskega glasila je: Glasilo Občine Luče.
3. člen
Izdajatelj občinskega glasila je Občina Luče.
Sedež izdajatelja glasila je: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče.
4. člen
Občinsko glasilo izhaja vsaj enkrat letno. Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Luče.
5. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list, vendar največ 1/2 A4 strani. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko. Ravnanje ob razpisu se ravna po zakonu o volilni kampanji.
6. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Luče, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi informator in prostor objav in razpisov za potrebe Občine Luče.
8. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
9. člen
Odgovornega urednika in člana uredniškega odbora glasila potrjuje na predlog župana Občinski svet občine Luče.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila;
– naroča, pripravlja in ureja besedila;
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila;
– skrbi za smotrno organizacijo dela;
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih oglasov in drugih sporočil.
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga, poleg odgovornega urednika, sestavljata še dva člana. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno delo izdajanja glasila.
Tako odgovorni urednik kot tudi uredniški odbor delujejo avtonomno.
10. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativno-tehniška opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, registriranemu za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
11. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil in razvid medijev.
12. člen
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva izdajatelja;
– prihodki od reklam in drugih sporočil;
– drugi prihodki.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-08/2003
Luče, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

AAA Zlata odličnost