Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5100. Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Luče, stran 15937.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03) je Občinski svet občine Luče na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o občinskem prazniku in priznanjih Občine Luče
1. člen
S tem odlokom se opredeli občinski praznik, njegovo praznovanje ter podeljevanje priznanj Občine Luče, kot tudi pogoji, postopek, način podeljevanja nagrad, njihova oblika in način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
I. OBČINSKI PRAZNIK
2. člen
Občina Luče ima svoj praznik.
3. člen
Praznik Občine Luče je 10. avgust, god farnega zavetnika sv. Lovrenca.
4. člen
Občina Luče obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo, na kateri se podelijo občinska priznanja Občine Luče.
II. OBČINSKA PRIZNANJA
5. člen
Priznanja Občine Luče se podeljujejo za dosežke posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem in drugih področjih.
6. člen
Priznanja Občine Luče so:
– Častni občan Občine Luče,
– Zlata plaketa Občine Luče,
– Priznanje Občine Luče.
III. NASLOV ČASTNI OBČAN
7. člen
Priznanje ‘Častni občan Občine Luče’ se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Luče.
Nagrajenec prejme posebno listino s pisno utemeljitvijo.
IV. ZLATA PLAKETA OBČINE LUČE
8. člen
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Luče. Nagrajenec prejme plaketo, pisno utemeljitev in denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
V. PRIZNANJE OBČINE LUČE
9. člen
Priznanje Občine Luče se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za enkratne dosežke, kot spodbuda za ustvarjalno delo.
Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Luče in v širšem družbenem prostoru.
Nagrajenci prejmejo posebno listino in pisno utemeljitev.
VI. POSTOPEK PODELJEVANJA
10. člen
Priznanja se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
11. člen
Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.
12. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja preuči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta.
O podelitvi priznanj Občine Luče odloča Občinski svet občine Luče, s sklepom.
13. člen
Priznanja Občine Luče izroča praviloma župan na slavnostni seji občinskega sveta v okviru počastitve občinskega praznika, določenega v 3. členu tega odloka.
14. člen
Vsako leto se lahko podeli največ en naslov častnega občana, največ ena zlata plaketa, priznanj Občine Luče pa se lahko podeli tudi več.
15. člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– leto za katero je bilo priznanje podeljeno,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sklep o podelitvi priznanja sprejet,
– kratek povzetek obrazložitve sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
16. člen
Sredstva za priznanja po tem odloku se zagotovijo v proračunu Občine Luče.
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-10/2003
Luče, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.