Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5099. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Luče za leto 2003, stran 15937.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in na podlagi statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03) je Občinski svet občine Luče na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Luče
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Luče za leto 2003 (Uradni list RS, št. 31/03) se spremeni 2. člen, ki se glasi:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                v SIT
I.   Skupaj prihodki                    220,067.619
II.  Skupaj odhodki                    219,931.011
III.  Proračunski presežki – primanjkljaj (I.–II.)       136.608
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov       –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                          136.608
VI.  Skupni presežek – primanjkljaj (IV.- V.)         -136.608
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna                     –
VIII. Odplačilo dolga                         –
IX.  Neto zadolževanje (VII.- VIII.)                 –
Povečanje (zmanjšanje sredstev na računih III.+VI.+IX.)        –
2. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu občine ostanejo nespremenjeni; spremenijo se le vrednosti proračunskih postavk v sintetičnem in analitičnem delu proračuna, ki je priloga tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 002-07/2003
Luče, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

AAA Zlata odličnost