Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5096. Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090, stran 15935.

Na podlagi 23. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 10. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določi obvezna uporaba Slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090: Površine za gasilce ob zgradbah (dostopne poti, dovozne poti, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila – v nadaljevanju: SIST DIN 14090), ki je na voljo in na vpogled pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
2. člen
Pri pripravi prostorskega reda MOL ter lokacijskih načrtov MOL oziroma pri pridobivanju gradbenega dovoljenja se mora za gradnjo novega objekta ali rekonstrukcijo objekta iz prejšnjega člena tega odloka obvezno uporabljati SIST DIN 14090.
Če se objekt nahaja na območju, kjer velja varstveni režim po predpisih varstva kulturne dediščine, se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena SIST DIN 14090 uporablja v taki meri, kot ga dopušča varstveni režim.
3. člen
Organ Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora, ali pristojni upravni organ za gradbene zadeve, mora pri izdaji lokacijske informacije ali gradbenega dovoljenja obvezno upoštevati določila tega odloka.
4. člen
Na površinah iz 1. člena tega odloka se ne sme postavljati ovir, ki jih SIST DIN 14090 ne določa.
5. člen
Nadzor nad določbo 4. člena tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: inšpektorat).
6. člen
Inšpektorat izda odločbo o takojšnji odstranitvi ovire, ki je postavljena v nasprotju s 4. členom tega odloka, in sicer na stroške kršitelja, kolikor se kršitelja ne da ugotoviti pa na stroške lastnika zemljišča.
7. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev na kraju samem se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 821-2 / 2002-15
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost