Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5094. Pravilnik o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart, stran 15933.

Na podlagi 66. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 ), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 8/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00, 51/02 in 6. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) je Občinski svet občine Lenart, na seji, dne 28. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju kulturnih programov, projektov
in ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Lenart
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturnih programov in ljubiteljske kulturne dejavnosti kulturnih društev, skupin, posameznikov, zveze in kulturnih projektov, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz proračuna Občine Lenart.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Lenart se sofinancira naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, skupin, posameznikov in zveze,
– sodelovanje na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih srečanjih,
– kulturne prireditve in akcije,
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
3. člen
Predmet javnega razpisa so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju:
– književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– raziskovalna dejavnost s področja kulture,
– posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturnoumetniških dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi.
Za organizacijo določenih prireditev, izobraževanj in druge programe, ki v tem pravilniku niso opredeljeni, Občinski svet Občine Lenart ob sprejemu občinskega proračuna določi obseg sredstev, pogoje, merila in način razdelitve sredstev.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednosti kulturnih programov. Investicije v obnovo in vzdrževanje objektov in opreme se sofinancira po investicijskem planu, ki ga za vsako proračunsko leto sprejme občinski svet.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE
4. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Lenart,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih srečanjih, če so se jih udeležili ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– delujejo najmanj eno leto.
5. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci le-teh, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa. Skupni obseg sofinanciranja kulturnih programov in projektov potrdi Občinski svet občine Lenart s sprejemom proračuna za posamezno proračunsko obdobje.
IV. JAVNI RAZPIS
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje komisijo za pripravo predloga razdelitve sredstev za programe ljubiteljskih kulturnih društev, skupin, posameznikov, zveze in kulturnih projektov in programov,
– na predlog občinske uprave komisija pripravi predlog besedila javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov in kulturnih projektov,
– objava besedila javnega razpisa,
– zbiranje vlog,
– usklajevanje in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– obravnava in potrditev predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in nakazilo pripadajočih finančnih sredstev,
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
7. člen
Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, občinska uprava ter predlagatelji programov in projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način oddaje vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
Javni razpis se objavi v najmanj enem javnem mediju in na sedežih vseh registriranih društev in zvez na področju ljubiteljske kulture na območju Občine Lenart.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le prijave, ki so v celoti izpolnile pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
Občina Lenart najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis objavi predlog razdelitve proračunskih sredstev. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na podan predlog. Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Lenart, ki jo s sklepom sprejme župan.
9. člen
Dodelitev sredstev se uredi z ustrezno pogodbo.
Izvajalci kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe. Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega stavka, tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
10. člen
Merila, ki so priloga tega pravilnika, se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje kulturnih dejavnosti.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje kulturne dejavnosti in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-3/2003
Lenart, dne 28. oktobra 2003.
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Lenart

AAA Zlata odličnost