Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5093. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2003, stran 15932.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 10. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Komen za leto 2003 (Uradni list RS, št. 63/03) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Komen za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
-----------------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov                 Plan   Rebalans
-----------------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          449,119.209  668,300.283
   Tekoči prihodki (70+71)               387,762.745  384,020.000
70  Davčni prihodki                   282,093.745  279,181.000
   700 Davki na dohodek in dobiček          229,746.745  232,626.000
   703 Davki na premoženje               27,481.000  21,613.000
   704 Domači davki na blago in storitve        24,866.000  24,942.000
   706 Drugi davki                       –       –
71  Nedavčni prihodki                  105,669.000  104,839.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  92,925.000  95,950.000
   711 Takse in pristojbine               2,705.000   2,339.000
   712 Denarne kazni                    19.000    60.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      8,100.000   4,400.000
   714 Drugi nedavčni prihodki             1,920.000   2,090.000
72  Kapitalski prihodki                 23,280.964  253,595.364
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      4,555.600  234,870.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                –       0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
      nematerialnega premoženja            18,725.364  18,725.364
73  Prejete donacije                   7,950.000   6,490.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov        2,450.000   2,450.000
   731 Prejete donacije iz tujine            5,500.000   4,040.000
74  Transferni prihodki                 30,125.500  24,194.919
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                      30,125.500  24,194.919
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)            456,109.209  688,825.283
40  Tekoči odhodki                   198,137.280  245,990.719
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        25,960.000  26,960.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    3,627.500   3,808.500
   402 Izdatki za blago in storitve          153,605.180  142,994.254
   403 Plačila domačih obresti             13,444.600  70,727.965
   409 Rezerve                     1,500.000   1,500.000
41  Tekoči transferi                  170,239.779  174,520.779
   410 Subvencije                     600.000    600.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    107,907.250  106,827.250
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                    19,495.180  19,504.180
   413 Drugi tekoči domači transferi          42,237.349  47,589.349
   414 Tekoči transferi v tujino                –       –
42  Investicijski odhodki                63,158.150  237,896.785
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       63,158.150  237,896.785
43  Investicijski transferi               24,574.000  30,417.000
430  Investicijski transferi               24,574.000  30,417.000
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)              -6,990.000  -20,525.000
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750-751+752)           6,990.000  20,525.000
   750 Prejeta vračila danih posojil          6,990.000  20,525.000
750  Prejeta vračila danih posojil
751  Prodaja kapitalskih deležev              6,990.000  20,525.000
752  Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   (440-441+442)                         –       –
44  Dana posojila in pove. kapitalskih deležev          –       –
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
      privatizacije
 
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)       6,990.000  20,525.000
 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                      –       –
50  Zadolževanje                         –       –
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)                     –       –
55  Odplačila dolga                        –       –
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  –       –
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII-IX.)               –       –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)              6,990.000  20,525.000
-----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 40302-03/03-2
Komen, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost