Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5087. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje, stran 15922.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 34. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 20. 11. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
1. člen
Izhodišča, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Območje Turistično-oskrbovalnega centra III v Grosupljem, za katerega je bil v letu 1999 sprejet zazidalni načrt (odlok o zazidalnem načrtu objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/99, 39/00 in 22/02 – v nadaljnjem besedilu: ZN), je namenjeno razvoju terciarnih dejavnosti: prodaji avtomobilov s servisi, gostinstvu, trgovini, proizvodnji, skladiščni dejavnosti ter servisiranju tovornih vozil, izobraževanju ter nevtralizaciji nevarnih snovi. Cestna in komunalna infrastruktura je na območju urejanja v celoti izvedena, dva kupca gradbenih parcel sta že realizirala svoje investicijske namere; na lokaciji št. 2 in 8a.
Lokacija št. 4 je po sprejetem zazidalnem načrtu namenjena za poslovne in trgovske dejavnosti, lokacija št. 7 pa za zastopstvo in prodajo snovi in naprav za nevtralizacijo nevarnih snovi. Prvotna investitorja sta odstopila od svojih namer na predmetnih lokacijah, sedanji lastnik parcel, t.j. gospodarska družba Gabrijel AS d.o.o. iz Škofljice, pa ima na njih namen zgraditi poslovni objekt s proizvodno halo za potrebe mehanske obdelave kovinskih predmetov ter anodne oksidacije aluminijastih predmetov. Predlog pomeni delno odstopanje od rešitev po sprejetem zazidalnem načrtu, tako glede namembnosti, gabaritov objekta (gre za združitev dveh lokacij oziroma gradnjo enega objekta, ki bo tlorisno in višinsko prilagojen potrebam te dejavnosti), kot same organizacije manipulativnih in ostalih površin v okviru združene gradbene parcele.
Spremembe oziroma dopolnitve rešitev je predlagal še Mehle Matko – Zdenka iz Grosuplja, Rožna dolina 16b na lokaciji št. 5, kjer ima poleg poslovne in trgovske dejavnosti namen opravljati še gostinstvo in storitvene dejavnosti; predlog zahteva spremembo uvoza na parcelo.
Ker se predlog za gradnjo na lokacijah št. 4 in 7 nanaša na prostorsko načrtovanje objekta, za katerega ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe pa tudi ne vplivajo na kulturno dediščino in ne na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se spremembe in dopolnitve ZN vodi skladno s 34. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) po skrajšanem postopku.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah ZN je določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanje ureditve ter vseh ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri izvedbi gradnje na lokaciji št. 4 in 7 in določitev možnih sprememb pri namembnosti, gabaritu objekta ter izvedbi uvoza na lokacijo št. 5.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje urejanja po sprejetem ZN se zaradi predmetnih sprememb in dopolnitev ne spreminja. Predloga investitorjev se nanašata na lokacije št. 5 ter 4 in 7, vse znotraj meje sprejetega ZN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Ljubljana, izpostava Grosuplje
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana,
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod,
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija,
6. Javno komunalno podjetje Grosuplje, energetika – ogrevanje,
7. Javno komunalno podjetje Grosuplje, ceste in ostale javne površine,
8. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,
9. Telekom Slovenije, PE Ljubljana in
10. Komunalne gradnje, d.o.o., Grosuplje.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve. Kolikor se smernic in mnenj v zakonsko določenem roku ne pridobi, se šteje, kot da so smernice podane.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve),
– podatke o programih investitorjev.
Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati tehnološke rešitve in idejno zasnovo objekta na lokaciji št. 4 in 7.
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN zagotovijo naročniki tega dokumenta.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN
Gradivo za pridobitev smernic          15 delovnih dni po sprejetju
                        programa priprave in
                        podpisu pogodbe
Predlog sprememb in dopolnitev ZN        30 delovnih dni po pridobitvi
za javno razgrnitev               smernic nosilcev urejanja prostora
Stališča do pripomb iz javne razgrnitve     5 delovnih dni po prejemu pripomb iz
                        JR
Dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN  10 delovnih dni po sprejetju stališč
                        do pripomb
Predlog sprememb in dopolnitev ZN        10 delovnih dni po pridobitvi mnenj
za sprejem                   k dopolnjenemu predlogu sprememb in
                        dopolnitev ZN
Kompletacija dokumenta             5 delovnih dni po sprejetju sprememb
                        in dopolnitev ZN na občinskem svetu
Predlog sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev se izdela na podlagi strokovnih podlag, tehnoloških rešitev in idejne zasnove objekta ter smernic nosilcev urejanja prostora.
Predlog sprememb in dopolnitev ZN obravnava občinski svet na predlog župana. Sklep o 15-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in v pristojni KS. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
K dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora o upoštevanju predhodnih smernic.
Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN za sprejem.
Župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev ZN občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Grosuplje v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN je na predlog naročnikov Topos d.o.o., Dolenjske Toplice.
Naročnika dokumenta sta investitorja gradenj: Gabrijel AS d.o.o., Dolenjska cesta 421, Škofljica ter Mehle Matko – Zdenka, Rožna dolina 16b, Grosuplje. Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovita naročnika.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-2/98
Grosuplje, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost