Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5082. Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura, stran 15916.

Na podlagi 6. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 28. člena akta o ustanovitvi javne ustanove Ad future, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01 in 59/03) direktorica Ad future ob soglasju nadzornega sveta Ad future z dne 6. 11. 2003 izdaja
P R A V I L A
o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura
1. člen
(poslovanje)
(1) Javni sklad Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, (v nadaljevanju: Ad futura), financira študij in raziskovanje ter posamezne projekte iz proračunskih in drugih sredstev. Namen porabe sredstev je za tekoče leto predviden v poslovnem načrtu fundacije Ad futura.
(2) Sklad lahko posamezna področja delovanja uredi s pravilnikom oziroma drugim aktom.
2. člen
(razlaga pojmov in izrazov)
Pojmi in izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo tale pomen:
Razpis je objava poziva k prijavi za financiranje iz namenskih sredstev Ad future.
Razpisni pogoji so vnaprej določeni pogoji, na podlagi katerih se podeljujejo finančna sredstva.
Razpisna dokumentacija so listine, ki so namenjene izvedbi posameznega razpisa, in sicer: besedilo razpisa, prijavnica z navodili za prijavo in druge potrebne informacije.
Razpisni postopek je celotni postopek, v katerem se na podlagi razpisa izbirajo upravičenci do financiranja.
Programska komisija je strokovni organ, ki jo imenuje direktor fundacije Ad futura in sodeluje pri pripravi programskih izhodišč za delovanje fundacije.
Razpisna komisija je strokovno posvetovalni organ, ki jo imenuje direktor fundacije Ad futura za posamezen razpis.
Evalvator je strokovnjak ali institucija, ki je uvrščen na listo evalvatorjev in daje svoje mnenje glede strokovnih vprašanj, ki se tičejo posameznega razpisa
Financiranje pomeni vsako dodelitev finančnih sredstev s strani fundacije Ad futura, tako štipendiranje kot tudi drugo financiranje oziroma sofinanciranje.
3. člen
(financiranje)
(1) Podpora mednarodni mobilnosti študentov, raziskovalcev in dijakov se izvaja kot dodeljevanje štipendij oziroma kreditov za plačilo šolnine oziroma kritje življenjskih stroškov v skladu z razpisnimi pogoji:
– slovenskim študentom za dodiplomski in podiplomski študij na univerzah v tujini ter tujcem za dodiplomski in podiplomski študij na univerzah v Sloveniji;
– slovenskim raziskovalcem za raziskovalno delo v tujini, tujim raziskovalcem za vključitev v raziskovalne skupine v Sloveniji ter slovenskim raziskovalcem, ki delujejo v tujini, za vključitev v raziskovalne skupine in pedagoško delo v Sloveniji;
– dijakom, ki so tuji državljani in se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji.
(2) Izvajanje teh projektov je urejeno s pravili podeljevanja štipendij ter s pravili financiranja za sodelovanje na področju raziskav, ki sta sestavna dela teh pravil.
4. člen
(način dodeljevanja sredstev sklada)
(1) Ad futura podeljuje štipendije preko razpisov, ki so lahko glede na namen javni ali razpisi na poziv.
(2) Javni razpisi so namenjeni fizičnim ali pravnim osebam za neposredno pridobitev finančnih sredstev in imajo lahko odprt ali določen rok prijave. Če gre za razpis z odprtim rokom prijave finančna sredstva prejmejo tisti, ki izpolnjujejo vnaprej določena merila in pogoje, in sicer po vrstnem redu prispele vloge do porabe sredstev. Če gre za razpis z določenim rokom prijave pa se financirajo tisti, ki so v postopku izbire glede na merila in prioritete ocenjeni z višjim številom točk.
(3) Razpis na poziv je namenjen vnaprej določeni ciljni skupini (izobraževalne, raziskovalne institucije, itd.), ki izpolnjuje razpisne pogoje. Institucije se potegujejo za pridobitev štipendije za kandidate – fizične osebe, ki se izobražujejo ali pa sodelujejo v raziskovalnih projektih v teh institucijah.
(4) Ad futura objavi razpis za financiranje v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani. Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi tudi v dnevnem časopisu.
(5) Na razpisu lahko sodelujejo osebe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, če poleg pogojev določenih v SPP izpolnjujejo tudi pogoje objavljene v razpisu, kar izkažejo s predložitvijo dokumentacije, ki je v posameznem razpisu zahtevana.
5. člen
(roki)
(1) Rok za zbiranje prijav začne teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka.
(2) Rok za dopolnitev dokumentacije je posebej določen na zahtevi za dopolnitev. Rok, ki ga je določila uradna oseba, ki vodi postopek, in s predpisi določen rok, ki ga je mogoče podaljšati, se lahko podaljšata na prošnjo, ki jo vloži prizadeta oseba pred iztekom roka, če so podani opravičeni razlogi za podaljšanje.
(3) Dokumentacija je oddana v roku, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je dostavljena na sedež fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu,
– poslana po telefaksu najkasneje zadnji dan roka, upošteva se datum, ki ga odtisne telefaksna naprava,
– poslana po elektronski pošti, če so za to izpolnjeni pogoji o varnem elektronskem poslovanju (digitalni podpis z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila pooblaščenega overitelja), pri čemer se upošteva datum, ko je bila elektronska pošta poslana,
– vročena uradni osebi na sedežu fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur.
6. člen
(smiselna uporaba pravil)
(1) Ta pravila se smiselno upoštevajo v vseh primerih, kadar Ad futura odloča o vlogah oziroma pravicah in obveznostih prijaviteljev, kandidatov, upravičencev do finančnih sredstev oziroma prejemnikov finančnih sredstev. Pravila pa se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo drugih projektov, če to ni posebej urejeno s pravilnikom ali drugim aktom.
(2) Za vsa postopkovna pravila glede podeljevanja finančnih sredstev se uporablja zakon o splošnem upravnem postopku.
(3) Za sklepanje in izvajanje pogodb se uporablja obligacijski zakon.
7. člen
(dokumentacija)
(1) Ad futura pri svojem poslovanju ravna z dokumentarnim gradivom skladno s predpisi o pisarniškem poslovanju in ravnanju z arhivskim gradivom. Razpisno dokumentacijo, na podlagi katere so podatki vpisani v predpisane evidence, hrani še pet let po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti oziroma po pravnomočnosti sodbe.
(2) Razpisna dokumentacija in dokumentacija o dodelitvi finančnih sredstev, ki ni predmet hranjenja, se uniči po pravilih ravnanja z zaupnimi podatki.
8. člen
(dostopnost informacij javnega značaja)
(1) Ad futura omogoča dostop do informacij, ki se nanašajo na njeno delovanje ter na pravice in obveznosti posameznikov v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ter zakonom o varstvu osebnih podatkov.
(2) Informacije, ki ne bodo dostopne preko informacijske baze ter spletnih strani in jih bo na željo posameznika potrebno posebej pripraviti, bo možno dobiti ob plačilu materialnih stroškov v skladu s predpisom vlade, ki ureja zaračunavanje stroškov posredovanja informacij javnega značaja.
9. člen
(poslovna tajnost)
Podatki o poteku in izidu razpisnega postopka, ki se nanašajo na kandidate, so poslovna tajnost fundacije Ad futura in so jih dolžni varovati vsi, ki so po uradni dolžnosti seznanjeni z njimi, kakor tudi tisti, ki kakorkoli pridejo v stik s temi podatki, skladno z zakonom.
10. člen
(donatorsvo)
(1) Ad futura sodeluje s tujimi in domačimi fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega in javnega prava, da bi si pridobila donatorska sredstva za izvajanje namena ali sofinanciranje skupnih projektov v okviru svojega poslanstva.
(2) Pridobljena donatorska sredstva so prihodek Ad future in ga sme porabiti izključno za svoj namen, upoštevajoč voljo donatorjev.
Pravila podeljevanja štipendij
11. člen
(predmet)
(1) S temi pravili podeljevanja štipendij Ad futura ureja podeljevanje štipendij slovenskim študentom, za dodiplomski in podiplomski študij na univerzah v tujini, tujcem za dodiplomski in podiplomski študij na univerzah v Sloveniji ter dijakom, ki so tuji državljani in se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji.
(2) Pravila določajo pogoje, merila in postopek dodeljevanja štipendij, način in postopek uresničevanja in varstva pravic kandidatov oziroma štipendistov, medsebojne pravice in obveznosti med štipendisti in fundacijo Ad futura.
12. člen
(način dodeljevanja sredstev)
(1) Vloge vseh kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis do roka in izpolnjujejo predpisane pogoje bodo sočasno ocenjene na podlagi izbirnih meril in prioritet. V primeru razpisa z odprtim rokom pa bodo štipendije podeljene do porabe sredstev vsem kandidatom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Izbirni postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, temi pravili in načeli pravičnosti tako, da se upošteva vsako prijavo, se jo skrbno pretehta ter vestno in natančno oceni njeno vrednost po izbirnih merilih.
13. člen
(razlaga pojmov in izrazov)
Pojmi in izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo tale pomen:
Kandidat je oseba, ki se prijavi na razpis za pridobitev štipendije.
Točkovanje je vrednotenje posameznih pogojev po izbirnih merilih, ki so določena s temi pravili in v razpisu.
Izbirna merila so tista merila in prioritete, po katerih si kandidati pridobijo točke za uvrstitev po prednostnem vrstnem redu.
Razmejitvena merila so merila, ki omogočajo razvrstitev kandidatov, kadar je treba izbrati upravičenca med dvema ali več kandidati z enakim številom točk.
Izbirni seznam je seznam upravičencev do štipendije.
Upravičenec je kandidat, ki mu je z odločbo odobrena štipendija.
Štipendist je upravičenec, s katerim je sklenjena pogodba o štipendiranju in je prejemnik finančnih sredstev Ad future.
Štipendija je denarna (študijska) pomoč, ki jo podeli Ad futura za plačilo šolnine delno ali v celoti, oziroma drugih stroškov, če je tako predvideno v razpisu.
Šolnina je znesek, ki ga študent letno plača instituciji za obiskovanje študijskega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil instituciji, npr. vpisnine, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Življenjski stroški so določeni s sklepom o višini, ki ga izda direktor Ad future za vsak posamezen razpis.
14. člen
(prijava na razpis)
(1) Kandidat mora v roku oziroma do porabe sredstev predložiti svojo prijavo na prijavnem obrazcu (v nadaljevanju: prijavnica), h kateri priloži dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in izbirnih meril. Prijavnica se nanaša na posamezni razpis in je za prijavo obvezna.
(2) Prijavnica vsebuje tudi besedilo izjave kandidata o tem, ali soglaša, da se javno objavi, da je prejemnik štipendije fundacije Ad futura.
15. člen
(dokazila)
(1) Dokazila o izpolnjevanju pogojev so lahko fotokopije. Kandidat mora na zahtevo fundacije Ad futura v roku predložiti izvirnik ali overjeno kopijo dokazila, s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev za pridobitev štipendije. Če kandidat kot dokazilo predloži listino v tujem jeziku, ima Ad futura pravico zahtevati uradni prevod dokazila, ki ga mora kandidat zagotoviti v postavljenem roku.
(2) Če se utemeljeno sumi, da predložena listina ni pristna oziroma da so navedbe v njej neresnične ali pomanjkljive, lahko Ad futura zahteva potrditev njene pristnosti ali resničnosti oziroma pridobi potrebne podatke pri izdajatelju oziroma pristojnih organih.
16. člen
(uvrščanje na izbirni seznam)
(1) Na podlagi izbirnih meril se vse kandidate, ki izpolnjujejo predpisane pogoje razvrsti po prednostnem vrstnem redu glede na število zbranih točk.
(2) Kadar je treba izbrati upravičenca med dvema ali več kandidati z enakim številom točk se uporabi razmejitveno merilo, ki se določi posebej za vsak posamezen razpis.
17. člen
(odločanje o izbiri)
(1) Pri postopku podeljevanja sredstev sodelujejo razpisna komisija in evalvatorji. Direktor fundacije Ad Futura vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa.
(2) V odločbi o izidu razpisa se navedejo vse pomembne ugotovitve, ki se nanašajo na kandidata in delež višine odobrenih sredstev.
(3) Prijavljenemu kandidatu, ki ne izpolnjuje predpisanih oziroma razpisnih pogojev, se izda odločba z obrazložitvijo, s katero se njegova vloga zavrne. Kandidatu, ki ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev v roku, se izda sklep, s katerim se njegova vloga zavrže.
18. člen
(pritožbeni postopek)
(1) O pritožbi odloča Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ki je drugostopenjski organ.
(2) Zoper izdano odločbo se lahko kandidat pritoži v 15 dneh po prejemu odločbe na fundacijo Ad futura. Pritožba se vloži na enak način kot prijava ali na zapisnik na sedežu fundacije Ad futura.
19. člen
(sklepanje pogodbe)
(1) Dokončna odločba o izbiri je izvršljiva. Upravičenec prejme v podpis pogodbo o sklenitvi štipendijskega razmerja. Upravičenec podpiše vse izvode pogodbe in jih vrne fundaciji Ad futura v podpis najkasneje v 14 dneh od prejema.
(2) Če upravičenec ne namerava oziroma ne more skleniti pogodbe, po lastni želji ali iz objektivnih razlogov, mora o tem fundacijo Ad futura pisno obvestiti takoj, najkasneje pa v osmih dneh po nastanku razlogov.
(3) Če upravičenec iz kakršnegakoli razloga ne sklene pogodbe o štipendiranju, se mu izda odločba o odvzemu oziroma prenehanju pravice do štipendije. Po dokončnosti te odločbe se na izbirni seznam glede na razpoložljiva sredstva uvrsti naslednji najvišje uvrščeni kandidat.
20. člen
(izvršitev pogodbe)
(1) Po podpisu pogodbe Ad futura nakaže:
– štipendije za šolnino na poslovni račun izobraževalne institucije, ki je izstavila račun za plačilo šolnine v imenu štipendista;
– štipendije za življenjske stroške na osebni račun štipendista v Sloveniji;
– štipendije za dijake na poslovni račun institucije.
(2) Če Ad futura iz objektivnih razlogov štipendistu na podlagi dokazila, da je sam plačal šolnino, izplača odobreni znesek štipendije na njegov račun v Sloveniji, se mu znesek štipendije izplača v slovenskih tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan obračuna s strani fundacije Ad futura. Kolikor se štipendija izplača kot predplačilo, mora štipendist v 8 dneh po vpisu na študij poslati potrdilo o vpisu, sicer lahko Ad futura razdre pogodbo, štipendist pa mora že izplačana sredstva povrniti v revalorizirani vrednosti.
21. člen
(nadaljevanje štipendiranja)
(1) Pogodba se izvaja eno študijsko leto, njeno izvrševanje se nadaljuje v naslednjem, če štipendist izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku na isti instituciji.
(2) Štipendist, ki pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena ne izpolni, izgubi pravico do štipendije za naslednji letnik, štipendijsko razmerje oziroma status štipendista pa mu miruje eno leto. Če se ugotovi, da štipendist po preteku enega leta ponovno izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje štipendiranja, se mu odobri štipendija, vendar ni upravičen do plačila štipendije za čas mirovanja štipendijskega razmerja. Če po letu mirovanja štipendist še vedno ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje štipendiranja, izgubi pravico do štipendije.
(3) Če štipendist iz upravičenih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje študija oziroma ga ne nadaljuje, mu štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo upravičeni razlogi za prekinitev, vendar skupaj ne več kot tri leta. Štipendist mora takoj po prenehanju razlogov za prekinitev predložiti dokazila o ponovnem izpolnjevanju pogojev za štipendijo.
(4) Upravičeni razlogi so bolezen oziroma poškodbe, zaradi katerih štipendist po mnenju osebnega zdravnika ni mogel izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, materinstvo oziroma porodniški dopust, državljanske dolžnosti ali višja sila oziroma razlogi na instituciji, zaradi katerih ni mogel nadaljevati oziroma dokončati študija oziroma predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev ali drugih pogodbenih obveznosti.
22. člen
(obveznosti štipendista)
(1) Štipendist se s pogodbo obveže, da se bo po uspešno končanem študiju zaposlil v Sloveniji, če posamezen razpis ne določa drugače. Zaposli se vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. Ad futura ga lahko oprosti te obveznosti, če ima vsaj eno leto status aktivnega iskalca zaposlitve, kar štipendist dokazuje s potrdilom, ki ga izda pristojni Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, ali pa če zaradi bolezni ali poškodbe postane trajno nezmožen za delo.
(2) Določila prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za tuje državljane, ki so prejemniki štipendije.
23. člen
(posledice neizpolnjevanja obveznosti)
(1) Če štipendist po uspešno končanem študiju ne izpolni pogodbenih obveznosti, mora povrniti revalorizirano vrednost štipendije v skladu z veljavno zakonodajo, praviloma najkasneje v obdobju, enakem tistemu, v katerem jo je prejemal, z začetkom vračanja najkasneje dve leti po zaposlitvi oziroma tri leta po končanem študiju.
(2) Če štipendist prekine študij oziroma ga iz neupravičenih oziroma krivdnih razlogov ali po lastni volji ne konča v pogodbenem roku, mora vrniti revalorizirano vrednost prejete štipendije v enem letu po prenehanju prejemanja štipendije. V primeru, da štipendist ne vrne štipendije v osmih dneh po prejemu poziva za plačilo, mu začnejo teči zakonite zamudne obresti od roka, navedenega v pozivu, do dneva plačila.
(3) Krivdni razlogi nastanejo, če štipendist po svoji volji opusti študij, ne napreduje v višji letnik, je izključen iz izobraževalne institucije, zamenja študij brez soglasja Ad future ali če se ugotovi, da so podatki, na podlagi katerih si je pridobil pravico do štipendije, neresnični.
24. člen
(prenehanje pravic)
Pravica do štipendije preneha, poleg razlogov, navedenih v prvem, drugem in tretjem odstavku 13. člena teh pravil, tudi v primeru, če kandidat ali štipendist ne sporoči pravočasno vseh podatkov, potrebnih za odločanje o njegovi pravici do štipendije oziroma glede nadaljevanja štipendijskega razmerja.
25. člen
(izbirna merila)
Za vsak posamezen razpis se lahko uporabijo vsa ali nekatera od naštetih meril in prioritet:
a) študijski uspeh;
Kandidat mora pri študiju doseči povprečno oceno, kot je določena z vsakokratnim razpisom.
b) dosežki oziroma nagrade
Upoštevajo se dosežki in nagrade na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, priznanja na tekmovanjih iz znanja.
c) študijska smer
V posameznem razpisu je lahko določena prioritetnost študijske smeri. Če študij kandidata vključuje več smeri, se mu upošteva tista študijska smer, ki je višje na prioritetni listi.
d) stopnja študija
Prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo na določeno stopnjo študija (doktorski, magistrski, dodiplomski …).
e) delovne izkušnje
Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami.
f) država študija
V posameznem razpisu je lahko določena prioritetnost držav:
– od koder na študij v Slovenijo prihajajo kandidati, ki so tuji državljani,
– kamor odhajajo na študij slovenski državljani.
g) izbor institucije
V posameznem razpisu je lahko določeno, da imajo prednost tisti kandidati, ki se vpisujejo na določene izobraževalne institucije.
Pravila financiranja za sodelovanje na področju raziskav
26. člen
(predmet ureditve)
(1) S temi pravili financiranja za sodelovanje na področju raziskav Ad futura ureja sofinanciranje bivanja in drugih stroškov glede na posamezen razpis:
– raziskovalcev, ki so državljani Republike Slovenije, za raziskovalno delo v tujini,
– raziskovalcev, ki so državljani drugih držav, za vključitev v raziskovalne skupine v Sloveniji ter
– slovenskih raziskovalcev, ki delujejo v tujini, za raziskovalno in pedagoško delo v Sloveniji.
(2) Ta pravila določajo pogoje, merila in postopek financiranja, način in postopek uresničevanja in varstva pravic kandidatov oziroma prejemnikov sredstev, medsebojne pravice in obveznosti med prejemniki sredstev in fundacijo Ad futura ter druga pravila.
27. člen
(načela poslovanja)
(1) Institucije (v nadaljevanju: prijavitelj) se potegujejo za sofinanciranje kandidatov, ki so fizične osebe in sodelujejo pri raziskovalnih projektih v teh institucijah ali pedagoškem delu.
(2) Sredstva se podelijo v skladu z veljavno zakonodajo, SPP, temi pravili in načeli pravičnosti tako, da se upošteva vsako prijavo, se jo skrbno pretehta ter vestno in natančno oceni njeno vrednost glede na predpisane pogoje.
28. člen
(razlaga pojmov in izrazov)
Pojmi in izrazi uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:
Financiranje pomeni tako financiranje kot sofinanciranje.
Stroški so delno ali v celoti pokriti stroški bivanja, letalske karte za prihod/odhod v Slovenijo, itd. Določijo se v posameznem razpisu.
Prijavitelj je izobraževalna, raziskovalna institucija ali gospodarska družba, ki povabi raziskovalca ali strokovnjaka k sodelovanju.
Kandidat je posameznik, raziskovalec ali strokovnjak, ki ga prijavitelj prijavi na razpis.
Prejemnik finančnih sredstev je institucija ali posameznik, glede katerega je sklenjena pogodba o sofinanciranju.
29. člen
(prijava na razpis)
Prijavitelj mora v roku predložiti svojo prijavo za kandidata na prijavnici, kateri priloži dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in izjavo kandidata o soglasju s prijavo prijavitelja. Prijavni obrazec (v nadaljevanju: prijavnica) je predpisan za posamezni razpis in je za prijavo obvezen.
30. člen
(dokazila)
(1) Dokazila o izpolnjevanju pogojev so lahko fotokopije. Na zahtevo fundacije Ad futura je potrebno v roku predložiti izvirnik ali overjeno kopijo dokazila, s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje. Če je predložena listina v tujem jeziku, ima Ad futura pravico zahtevati uradni prevod dokazila, ki ga mora prijavitelj oziroma kandidat zagotoviti v postavljenem roku.
(2) Če se utemeljeno sumi, da predložena listina ni pristna oziroma da so navedbe v njej neresnične ali pomanjkljive, lahko Ad futura zahteva potrditev njene pristnosti ali resničnosti oziroma pridobi potrebne podatke pri izdajatelju oziroma pristojnih organih.
31. člen
(merila in prioritete)
a) znanstvena uspešnost prijavitelja in kandidata
b) področje raziskav
c) institucija
V posameznem razpisu je lahko določeno, da imajo prednost tisti kandidati, ki bodo svoje raziskovalno delo opravljali na določeni instituciji.
d) država
V posameznem razpisu je lahko določena prioritetnost držav:
– od koder v Slovenijo prihajajo kandidati, ki so tuji državljani,
– kamor odhajajo slovenski državljani.
32. člen
(odločanje o izbiri)
(1) Pri postopku podeljevanja sredstev sodeluje razpisna komisija in evalvatorji.
(2) O izidu razpisa in izbiri kandidatov, se izda odločba. Če prijavitelj prijavi več kandidatov, se za vse izda skupna odločba.
(3) V odločbi o izidu razpisa se navedejo vse pomembne ugotovitve, ki se nanašajo na kandidata in višino odobrenih sredstev.
33. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper izdano odločbo se lahko prijavitelj pritoži v 15 dneh po prejemu odločbe na fundacijo Ad futura. Pritožba se vloži na enak način kot prijava ali na zapisnik na sedežu fundacije Ad futura.
(2) O pritožbi kot drugostopenjski organ odloča Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
34. člen
(sklepanje pogodbe)
(1) Dokončna odločba o izbiri je izvršljiva. Prijavitelj prejme v podpis pogodbo o sofinanciranju. Prijavitelj podpiše vse izvode pogodbe in jih vrne fundaciji Ad futura v podpis najkasneje v 14 dneh od prejema.
(2) Če prijavitelj ne namerava oziroma ne more skleniti pogodbe, po lastni želji ali iz objektivnih razlogov, mora o tem fundacijo Ad futura pisno obvestiti nemudoma, najkasneje pa v osmih dneh po nastanku razlogov.
(3) Če prijavitelj iz kakršnegakoli razloga ne sklene pogodbe z Ad futuro, se mu izda odločba o odvzemu oziroma prenehanju pravice do sofinanciranja.
35. člen
(izvršitev pogodbe)
Po podpisu pogodbe Ad futura praviloma nakaže odobreni znesek finančnih sredstev za raziskovalce v enkratnem znesku na poslovni račun prijavitelja.
36. člen
(obveznost prejemnika finančnih sredstev)
(1) Prijavitelj mora po končanem sodelovanju s kandidatom predložiti potrdilo o opravljenih obveznostih kandidata.
(2) Prejemnik finančnih sredstev lahko opravi svoje obveznosti pred predvidenim rokom, vendar ta ne sme biti krajši od 3 mesecev, če ne se šteje, da ni izpolnil svoje obveznosti do prijavitelja in s tem tudi do fundacije Ad futura.
37. člen
(posledice neizpolnjevanja obveznosti)
(1) V primeru, da prejemnik finančnih sredstev izpolni svojih obveznosti do prijavitelja v roku, ki je krajši od 3 mesecev, je potrebno povrniti revalorizirano vrednost sofinanciranja skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Če prejemnik finančnih sredstev iz upravičenih razlogov ne opravi svojih obveznosti do prijavitelja, financiranje miruje toliko časa, kolikor trajajo upravičeni razlogi za prekinitev, vendar skupaj ne več kot pol leta. Prijavitelj lahko kadarkoli predloži dokazila o izpolnitvi obveznosti prejemnika finančnih sredstev.
(3) Upravičeni razlogi so bolezen oziroma poškodbe, zaradi katerih prejemnik finančnih sredstev po mnenju osebnega zdravnika ni mogel izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, materinstvo oziroma porodniški dopust, vojaške obveznosti in druge državljanske dolžnosti ali višja sila oziroma razlogi na instituciji, zaradi katerih ni mogel opraviti obveznosti pri prijavitelju.
(4) Če prejemnik finančnih sredstev prekine svoje delo oziroma ga iz neupravičenih oziroma krivdnih razlogov ali po lastni volji ne konča v pogodbenem roku, mora prejemnik finančnih sredstev vrniti revalorizirano vrednost prejetih finančnih sredstev. V primeru, ko ne vrne finančnih sredstev v osmih dneh po prejemu poziva za plačilo, mu začnejo teči zakonite zamudne obresti od roka, navedenega v pozivu, do dneva plačila.
(5) Krivdni razlogi nastanejo, če prejemnik finančnih sredstev po svoji volji opusti delo na projektu oziroma raziskavi za katero je bilo podeljeno sofinanciranje, ali če raziskovalna institucija prekine sodelovanje z njim.
38. člen
(prenehanje pravic)
Pravica do finančnih sredstev preneha poleg razlogov, navedenih v prejšnjem členu, tudi v primeru, če prijavitelj ne sporoči pravočasno vseh podatkov, potrebnih za odločanje o pravici do sofinanciranja.
39. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Z dnem začetka veljavnosti pravil o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura, pravil podeljevanja štipendij in pravil financiranja za sodelovanje na področju raziskav prenehajo veljati pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad futura (Uradni list RS, št. 45/02, 54/02 in 59/03).
(2) Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura, pravila podeljevanja štipendij in pravila financiranja za sodelovanje na področju raziskav začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 2-4/03
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
Direktorica
Ad future
dr. Lidija Honzak l. r.

AAA Zlata odličnost