Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5080. Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva, stran 15912.

Na podlagi 2. točke 77. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56 /92, 13/93, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/ 00, 26/01, 6/02, 110/ 02 in 5/03) in skladno s četrto alineo 59. člena statuta Socialne zbornice Slovenije, skupščina Socialne zbornice Slovenije, dne 19. 9. 2003 sprejema
P R A V I L N I K
o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
1. člen
Načrtovanje, spremljanje in izvajanje supervizije strokovnega dela strokovnih delavcev opravlja Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) kot javno pooblastilo.
2. člen
Supervizija je strokovno etična dolžnost in potreba delavcev v socialnem varstvu.
3. člen
Supervizija je metoda trajnega učenja iz dela, ki omogoča kakovostnejše opravljanje socialnovarstvene dejavnosti ter spodbuja poklicni in osebni razvoj na različnih delovnih področjih.
Supervizija je hkrati ena od oblik poklicnega spremljanja in varovanja kakovosti strokovnega dela v organizacijah socialnega varstva.
4. člen
Cilji supervizije so:
– širjenje in poglabljanje znanj, metod in tehnik strokovnega dela,
– širjenje poklicnega izkustvenega znanja,
– preprečevanje odtujenega odnosa do dela in pregorevanja strokovnjaka,
– krepitev strokovne avtonomnosti,
– oblikovanje poklicne identitete,
– opredeljevanje lastne vloge, razmejevanje vlog in odgovornosti v delovnem procesu,
– razmejevanje med osebnim in poklicnim v procesu dela,
– uvajanje procesa poklicne refleksije,
– povezovanje in kakovostnejše sodelovanje izvajalcev in nosilcev, dejavnosti socialnega varstva.
POGOJI SUPERVIZORJEV
5. člen
Supervizijo strokovnega dela na področju socialnega varstva lahko opravljajo izvajalci supervizije, ki na razpisu zbornice pridobijo licenco supervizorja v socialnem varstvu.
6. člen
Supervizorji z licenco v socialnem varstvu so uvrščeni na listo, ki jo zbornica objavi na spletnih straneh ter z njo seznani vse organizirane izvajalce socialno varstvene dejavnosti.
Iz liste so razvidni podatki:
– strokovna izobrazba,
– pridobljena dodatna strokovna znanja za delo in supervizijo,
– področja strokovnega dela za katera je pripravljen izvajati supervizijo,
– organizacije, pri katerih je v zadnjih 5 letih izvajal supervizijo,
– leto pridobitve licence.
Zbornica enkrat letno ažurira podatke o supervizorjih. Podatke iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka spremeni na podlagi pisne zahteve supervizorja in priloženih dokumentov, ki dokazujejo spremembo, podatke iz četrte alinee pa na podlagi dogovorov o izvajanju supervizije.
7. člen
Za izvajanje strokovnih nalog iz tega pravilnika je odgovoren generalni sekretar zbornice.
Naloge po tem pravilniku vključujejo:
– priprava razpisa za pridobitev licence supervizorja,
– na podlagi prispelih vlog predlaga podelitev licence supervizor,
– obravnava pritožbe zoper izvajanje supervizije,
– spremljanje izvajanja supervizije na podlagi dogovorov o superviziji, vprašalnikov ipd.,
– načrtovanje usposabljanja supervizorjev in drugih aktivnosti, v skladu s potrebami, ugotovljenimi pri spremljanju izvajanja supervizije.
Strokovno, organizacijsko in administrativno delo opravlja strokovna služba zbornice.
RAZPIS ZA PRIDOBITEV LICENCE SUPERVIZORJA
V SOCIALNEM VARSTVU
8. člen
Zbornica vsako leto do 31. marca objavi razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu.
9. člen
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– zaključen verificiran program za supervizorja;
ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol;
ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi;
– opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu;
– najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
– zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizija za supervizijsko prakso.
10. člen
Popolno vlogo sestavljajo:
– izpolnjen obrazec, ki ga pripravi strokovna služba zbornice za vsak razpis, iz katerega so razvidni podatki:
izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje; področja dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika,
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
11. člen
V primeru nepopolne vloge komisija kandidatu določi rok za dopolnitev vloge. Vloga, ki jo izvajalec supervizije v tem roku ne dopolni, se zavrže.
12. člen
Strokovna služba zbornice do 31. maja oceni popolne vloge. Popolna je tista vloga, ki vključuje dokazila o izpolnjevanje razpisanih pogojev in vključuje koncept izvajalca supervizije, ki je skladen z nameni in cilji supervizije, kot so opredeljeni v tem pravilniku. Vse dokumentirane vloge predloži upravnemu odboru zbornice v odločanje.
Na podlagi posamezne popolne in strokovno dokumentirane vloge upravni odbor izda sklep o podelitvi licence supervizorja v socialnem varstvu.
V nasprotnem primeru upravni odbor izda sklep o zavrnitvi vloge, v katerem pojasni razloge za zavrnitev.
Zbornica izda sklep in javno objavi listo supervizorjev z licenco najkasneje do 30. junija.
13. člen
Licenca supervizorja v socialnem varstvu je podeljena do preklica. Zbornica izda sklep o preklicu, če:
– to zahteva supervizor,
– v 24 mesecih supervizor z izpolnjenim obrazcem-poročilom o superviziji ne izkaže opravljanje supervizije,
– je supervizorju izrečen ukrep častnega razsodišča zbornice ali poklicnih združenj,
– je na podlagi pritožbe supervizanta ugotovljeno kršenje strokovnih ali etičnih načel.
SUPERVIZIJSKI DOGOVOR
14. člen
Supervizija se prične s sklenitvijo tripartitnega supervizijskega dogovora med supervizantom (posameznim strokovnim delavcem ali skupino) ter supervizorjem in delodajalcem.
Delodajalec zagotavlja supervizijo strokovnega dela v skladu z razvojnimi potrebami socialnega varstva.
S supervizijskim dogovorom se supervizant in supervizor dogovorita o pogojih, načinu, trajanju supervizije ter temeljnih ciljih supervizije.
15. člen
Supervizor vsako leto najkasneje do 30. novembra tekočega leta pošlje zbornici poročilo, ki je pripravljeno v skladu z navodili, ki predstavljajo sestavni del sklepa o podelitvi licence.
Zbornica uporablja podatke iz poročil izključno za načrtovanje in spremljanje supervizije ter spremembo podatkov v listi supervizorjev.
MOŽNOST PRITOŽBE
16. člen
Supervizant lahko na zbornico vloži pritožbo zoper izvajanje supervizije. V pritožbi mora natančno navesti razloge za pritožbo. Pritožbo obravnava strokovna služba zbornice, ki določi rok, v katerem ji mora supervizor posredovati pojasnila o navedbah iz pritožbe. Če supervizor v roku ne pojasni pritožbe, se šteje, da se z navedbami iz pritožbe strinja. Zbornica lahko izvede tudi druga poizvedovanja, s katerimi seznani supervizorja in supervizanta ter na ta način pridobi podatke, potrebne za odločitev v zvezi s pritožbo.
Zbornica po opravljeni obravnavi oblikuje poročilo o ugotovljenih dejstvih v zvezi s pritožbo in oblikuje predlog o odločitvi v zvezi s pritožbo.
Predlog posreduje v obravnavo in odločanje upravnemu odboru, ki lahko sprejme naslednje ukrepe: pisni opomin supervizorja, začasni ali trajni odvzem licence.
17. člen
Supervizor ali supervizant lahko vloži pritožbo zoper sklepe, izdane po tem pravilniku, v roku 15 dni od prejema sklepa. V pritožbi je potrebno natančno navesti razloge, zaradi katerih izpodbijajo sklep.
Pritožbe zoper sklepe obravnava strokovni svet zbornice, ki o pritožbi odloči v 30 dneh od prejema. Zoper sklep strokovnega sveta zbornice pritožba ni možna.
SPREMLJANJE SUPERVIZIJE
18. člen
Na listo supervizorjev zbornice so uvrščeni vsi supervizorji z licenco, ki so do dne objave pridobili licenco in jim do objave licenca ni bila preklicana.
Zbornica lahko po potrebi spreminja podatke v listi supervizorjev, vendar mora zagotoviti, da so za vse supervizorje na voljo primerljivi podatki.
19. člen
Zbornica na podlagi ocene dogovorov, pripomb supervizorjev in supervizantov ter drugih zainteresiranih, kot tudi na osnovi sistematičnega spremljanja, analiz ali občasnih raziskav pripravi predloge za podporo usposabljanja supervizorjev in nadaljnjega razvoja ustrezne mreže supervizorjev, ki bo zagotavljala uravnoteženost različnih konceptov, teoretičnih izhodišč, strok in področij socialnega varstva.
PREHODNE DOLOČBE
20. člen
Supervizijo lahko v obdobju do treh let po objavi tega pravilnika opravljajo tudi izvajalci supervizije brez licence, če sklenejo supervizijski dogovor po 14. členu tega pravilnika in supervizijo izvajajo v skladu s tem pravilnikom.
21. člen
Prvi razpis za pridobitev licence supervizor v socialnem varstvu zbornica objavi v 30 dneh od dneva veljavnosti pravilnika.
KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pravilnik sprejme skupščina Socialne zbornice Slovenije z večino članov skupščine zbornice. Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejme na enak način.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko izda sklep o soglasju k pravilniku Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ta pravilnik se po pridobitvi soglasja objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zmaga Prošt, univ. dipl. psihologinja l. r.
Predsednica
Socialne zbornice Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dalo soglasje k temu pravilniku pod št. 017-01-004/03-04 z dne 12. 11. 2003.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti