Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5078. Sklep o začasnem zadržanju 3. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 224. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, stran 15911.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude dr. Draška Veselinoviča in Tomaža Rotarja, obeh iz Ljubljane, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d.n.o. – o.p., Ljubljana, na seji dne 24. novembra 2003
s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 224. člena, tretjega in četrtega odstavka 309. člena, 315. člena drugega odstavka 316. člena, 317. člena, drugega odstavka 325. člena, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) se sprejme.
2. Izvrševanje 3. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 224. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
3. Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje 3. točke prvega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 224. člena, tretji in četrti odstavek 309. člena, 315. člen, drugi odstavek 316. člena, 317. člen, drugi odstavek 325. člena, 329. člen in 364. člen Zakona o trgu vrednostnih papirjev, se zavrne.
4. Zadržanje iz 2. točke izreka začne učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudnika izpodbijata določbe Zakona o trgu vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ZTVP-1), ker naj bi bile v neskladju z načeli pravne države iz 2. člena Ustave (načelo jasnosti in določnosti predpisov in načelo sorazmernosti), z načelom zakonitosti v kazenskem pravu iz 28. člena Ustave, z načelom enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave ter z načelom enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Posegale naj bi tudi v pravico do dostojanstva in varnosti iz 34. člena Ustave ter v pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave.
2. Pravni interes za vložitev pobude utemeljujeta z okoliščino, da sta člana uprave Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, (v nadaljevanju Borza), in da je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) začela zoper njiju postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave Borze. Zatrjujeta, da je njun pravni interes konkreten in neposreden, ker je neustavna sama opredelitev prepovedanih ravnanj in ker so neustavne postopkovne določbe, na podlagi katerih je Agencija začela postopek odvzema dovoljenja in na podlagi katerih se ta postopek vodi. Trdita tudi, da je predpisana sankcija, ki jo je agencija dolžna izreči po 224. členu ZTVP-1, nesorazmerna.
3. Predlagata začasno zadržanje izvrševanja vseh izpodbijanih določb, vendar posebej utemeljujeta samo zadržanje 3. točke prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 224. člena ZTVP-1. Navajata, da z odvzemom dovoljenja ne bosta mogla več opravljati funkcije člana uprave Borze, s čimer naj bi jima bila onemogočena tudi možnost poklicnega in osebnega razvoja. Prav tako naj bi ne bilo več mogoče doseči ponovnega imenovanja na funkcijo člana uprave, pa čeprav bi s kasnejšo ustavno pritožbo uspela. Tudi v takšnem primeru naj bi imela le pravico do odškodnine. To pa predstavlja nepopravljive škodljive posledice za pobudnika. Na drugi strani naj začasno zadržanje ne bi imelo večjih posledic, saj naj ne bi posegalo v pravice Agencije do nadzora in izrekanja ukrepov nadzora, razen seveda ukrepa odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave.
B)
4. Zoper pobudnika je Agencija začela postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze. Zato izkazujeta pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb (24. člen Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in začelo postopek za oceno njihove ustavnosti.
5. ZUstS določa v 39. členu, da sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega zakona, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane zakonske določbe ne bi izvrševale.
6. Zoper odločbo Agencije o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze ni predvidena pritožba, tožba v upravnem sporu pa nima suspenzivnega učinka. Ker iz ZTVP-1 ni razvidno, kdaj nastopijo pravne posledice odvzema dovoljenja, se zastavlja vprašanje, ali je sodno varstvo po ZTVP-1 učinkovito, tj. ali pobudnika v predpisanem sodnem postopku sploh lahko učinkovito zavarujeta svoje pravice zoper morebitno nezakonito odločbo Agencije. Če bi že z izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja to prenehalo veljati, bi pobudnika izgubila pravico opravljati funkcijo člana uprave, s tem pa bi jima lahko nastale težko popravljive, oziroma, če bi bila v tem času razrešena, nepopravljive posledice.
7. Glede na navedeno je Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo 3. točko prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 224. člena ZTVP-1 (točka 2. izreka), predlog za zadržanje drugih izpodbijanih določb pa je zavrnilo (točka 3 izreka). Zadržanje pomeni, da Agencija ne bo mogla izdati odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave pobudnikoma, pa tudi morebitnim drugim članom uprave, zaradi kršitev, ki jih določa zadržana določba, vse do končne odločitve Ustavnega sodišča. Zadržanje pa ne vpliva na izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja iz drugih razlogov, niti ne vpliva na izvrševanje drugih nalog iz pristojnosti Agencije. Glede na rok, ki ga ima Agencija za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, je Ustavno sodišče odločilo, da začne zadržanje učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-220/03-4
Ljubljana, dne 24. novembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost