Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5073. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka, stran 15903.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 20. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) ter 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje javnega zavoda Slovenska kinoteka (v nadaljnjem besedilu: Kinoteka) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ureja njen status, razmerja med ustanoviteljico in Kinoteko ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja Kinoteke.
(2) Ustanoviteljica Kinoteke je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Slovensko kinoteko je leta 1996 ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom o razdelitvi javnega zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej na dva javna zavoda, in sicer na Slovenski gledališki muzej in na Slovensko kinoteko. Nastajanje Kinoteke kot avtonomne kulturne ustanove nacionalnega pomena je povezano z delovanjem nekdanje Dvorane Jugoslovanske kinoteke v Ljubljani in nekdanjega Filmskega muzeja pri Društvu slovenskih filmskih delavcev. Dvorana Jugoslovanske kinoteke je pričela s kontinuiranim prikazovanjem kinotečnih filmov leta 1963, leta 1981 je prešla v okvir Ljubljanskih kinematografov, z letom 1993 pa je postala sestavni del Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja. Filmski muzej je ustanovilo Društvo slovenskih filmskih delavcev leta 1973, leta 1979 se je združil s Slovenskim gledališkim muzejem, ki je kot Slovenski gledališki in filmski muzej deloval do ustanovitve Slovenske kinoteke leta 1996.
3. člen
(1) Poslanstvo Kinoteke je ohranjanje zgodovinskega spomina na filmskem oziroma avdiovizualnem področju ter artikuliranje in zagotavljanje razvoja vseh oblik filmske oziroma avdiovizualne kulture.
(2) Poslanstvo opravlja na podlagi svojih zbirk domače in svetovne filmske oziroma avdiovizualne kulturne dediščine, s predstavljanjem sorodnih zbirk iz domačih oziroma svetovnih ustanov in nenazadnje s predstavljanjem in posredovanjem sodobnih svetovnih filmskih oziroma umetniških avdiovizualnih stvaritev ter z njimi povezanih kulturnih dobrin.
4. člen
(1) Ime Kinoteke je: Slovenska kinoteka.
(2) V mednarodnem poslovanju Kinoteka uporablja ime: Slovenian Cinematheque.
(3) Skrajšano ime Slovenske kinoteke je: Kinoteka.
(4) Sedež Kinoteke je v Ljubljani, Miklošičeva cesta 38.
(5) Kinoteka je pravna oseba, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/28486/00.
II. DEJAVNOSTI KINOTEKE
5. člen
(1) Kinoteka izvaja v skladu z namenom ustanovitve znotraj javne službe oziroma kot javno službo poleg dejavnosti iz 3. člena tega sklepa še naslednje naloge:
– v skladu s temeljnim poslanstvom zbira, dokumentira, evidentira, inventarizira, varuje, hrani in dopolnjuje, preučuje, prezentira in promovira filmsko in avdiovizualno kulturno dediščino na različnih nosilcih, pomembno za zgodovino slovenskega filma oziroma za zgodovino filma in kinematografije ter avdiovizualnih umetnosti in industrije na Slovenskem;
– razvija vlogo osrednjega muzeja za področje svojih zbirk na način, da prevzema vrsto nalog za in v sodelovanju z mrežo muzejev, kar poteka v obliki tekočega dialoga z muzejskimi partnerji in uporabniki muzeja;
– izvaja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem področju;
– aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, avdiovizualnimi centri ter raziskovalnimi ustanovami;
– si prizadeva dosegati visoko kvaliteto dela znotraj vseh svojih področij dela in odgovornosti na način, da priteguje, usposablja in zaposluje sposobne sodelavce;
– organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev s svojega področja dela, kot so arhivarji, kustosi, konservatorji, dokumentalisti, prevajalci, programski uredniki umetniških kinematografov, kino in avdiovizualni operaterji;
– v vlogi državnega muzeja in nacionalnega avdiovizualnega centra skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja filmske in avdiovizualne kulturne dediščine ter skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju sodelavcev drugih muzejev in sorodnih ustanov;
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu filmske in avdiovizualne kulturne dediščine;
– pripravlja srednjeročni in dolgoročni program varovanja kulturne dediščine, ki sodi v okvir njene matičnosti;
– posreduje podatke o filmski in avdiovizualni kulturni dediščini v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti;
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine in omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam;
– se povezuje s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije in s Filmskim skladom Republike Slovenije ter s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in s Slovenci po svetu za načrtno varovanje in hranjenje filmske in avdiovizualne kulturne dediščine;
– izvaja restavratorske in predvsem konservatorske dejavnosti za ohranjanje filmske in avdiovizualne kulturne dediščine na različnih nosilcih v skladu z najnovejšimi veljavnimi standardi;
– pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Arhivom Republike Slovenije, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Restavratorskim centrom, Narodno in univerzitetno knjižnico in ostalimi muzeji;
– sledi novim tehnološkim možnostim za hranjenje in prezentiranje filmske dediščine in avdiovizualnih umetnosti in skrbi za strokoven prenos filmske in avdiovizualne kulturne dediščine na tehnološko nove nosilce;
– organizira in izvaja prireditve, retrospektive, festivale, razstave, seminarje, kongrese in druge oblike posredovanja kulturnih vrednot s področja svoje dejavnosti;
– izvaja celoletne kinotečne programe ter programe sodobnega domačega in svetovnega umetniškega filma in pri tem sodeluje z domačimi in tujimi sorodnimi ustanovami in distributerji;
– vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi sorodnimi ustanovami;
– letni program razstav, kinotečnih in drugih filmskih programov ter prireditev usklajuje s sorodnimi ustanovami doma in v tujini;
– skrbi za posredovanje in strokovno spremljanje dogajanja v sodobni slovenski in svetovni filmski in avdiovizualni umetnosti ter skrbi za skladen razvoj filmske oziroma avdiovizualne kulture v Sloveniji;
– skrbi za kontinuirano in načrtno izvajanje založniške dejavnosti v skladu s poslanstvom zavoda, ki obsega izdajanje knjig, revij, katalogov in drugih gradiv v tiskani obliki, pa tudi na drugih nosilcih, kot so svetovni splet, CD, DVD ...;
– vodi strokovno knjižnico za področja svojih dejavnosti, ki je odprta javnosti, in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih in zakonodaji;
– deluje v skladu s pravili Mednarodnega združenja filmskih arhivov in kinotek (FIAF) in Asociacije evropskih kinotek (ACE) ter v skladu z načeli Konvencije o evropski avdiovizualni dediščini.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja Kinoteka tudi naslednje naloge:
– skrbi za filmske, avdiovizualne in druge zbirke Filmskega sklada Republike Slovenije, ki so pri njej v hranjenju in varovanju;
– v sodelovanju s Filmskim skladom Republike Slovenije zagotavlja pogoje za razvijanje umetniške distribucije in vzpostavljanje mreže umetniških kinematografov;
– programsko vodi in izvaja dejavnosti umetniškega kina in opravlja naloge podpornega centra mreže umetniških kinematografov ter usmerja njen razvoj in sodeluje s knjigarniško mrežo in multimedijskimi centri;
– skrbi za promocijo, distribucijo in prodajo knjižnih in drugih izdaj v knjigarnah in knjigarniški mreži, v mreži umetniških kinematografov in v multimedijskih centrih ter po knjižnicah in drugih sorodnih ustanovah;
– izvaja promocijo in distribucijo domačih in svetovnih umetniških filmov in umetniških del na drugih avdiovizualnih nosilcih na način, ki ne spodbuja preprečevanja, omejevanja ali izkrivljanja konkurence na trgu distribucije teh del;
– organizira klubsko življenje in skrbi za spremljajoče dejavnosti, ki zagotavljajo celovito izvajanje kontinuiranih filmskih programov, kongresov in festivalov, in
– nudi interesentom pogodbene storitve v okviru svoje dejavnosti.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja Kinoteka, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
DE/ 22.110  Izdajanje knjig
DE/ 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE/ 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/ 22.150  Drugo založništvo
DE/ 22.240  Priprava za tisk
DE/ 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/ 22.320  Razmnoževanje video zapisov
DE/ 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G/ 52.450   Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
       napravami
G/ 52.471   Dejavnost knjigarn
G/ 52.472   Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/ 52.486   Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/ 52.488   Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G/ 52.500   Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/ 52.610   Trgovina na drobno po pošti
G/ 52.620   Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/ 52.630   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/ 55.302   Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H/ 55.303   Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/ 55.400   Točenje pijač
I/ 60.240   Cestni tovorni promet
I/ 63.120   Skladiščenje
I/ 64.200   Telekomunikacije
K/ 70.320   Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/ 71.402   Dejavnost videotek
K/ 72.220   Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K/ 72.300   Obdelava podatkov
K/ 72.400   Omrežne podatkovne storitve
K/ 73.102   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/ 73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/ 73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/ 74.120   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
       svetovanje
K/ 74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/ 74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje
K/ 74.400   Oglaševanje
K/ 74.810   Fotografska dejavnost
K/ 74.851   Prevajanje
K/ 74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/ 74.853   Druga splošna tajniška opravila
K/ 74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/ 74.873   Druge poslovne dejavnosti
M/ 80.421   Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/ 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/ 91.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/ 91.120   Dejavnost strokovnih združenj
O/ 91.330   Dejavnost drugih članskih organizacij
O/ 92.110   Snemanje filmov in videofilmov
O/ 92.120   Distribucija filmov in videofilmov
O/ 92.130   Kinematografska dejavnost
O/ 92.200   Radijska in televizijska dejavnost
O/ 92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/ 92.330   Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/ 92.400   Dejavnost tiskovnih agencij
O/ 92.511   Dejavnost knjižnic
O/ 92.512   Dejavnost arhivov
O/ 92.521   Dejavnost muzejev
O/ 92.522   Varstvo kulturne dediščine
O/ 93.050   Druge osebne storitve
Q/ 99.000   Eksteritorialne organizacije in združenja.
III. ORGANI KINOTEKE
7. člen
Organa Kinoteke sta:
– direktor in
– svet.
Direktor
8. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi z direktorjem predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, t. j. čas trajanja mandata.
(6) Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
9. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti Kinoteke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela Kinoteke,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
10. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja, ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svojo dolžnost, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet ne poda mnenja v roku 30 dni se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
(4) Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
11. člen
(1) Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje Kinoteke,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov Kinoteke,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov Kinoteke,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje Kinoteke,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta in drugih organov,
– imenuje pomočnike direktorjev,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
12. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja Kinoteko neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
(1) Kinoteka ima lahko pomočnika direktorja na naslednjih področij:
– za vodenje strokovnega dela,
– za vodenje poslovnega dela.
(2) O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
14. člen
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pomočniki direktorja iz 13. člena, določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
(2) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
16. člen
Naloge in pristojnosti pomočnikov direktorja določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
Svet
17. člen
(1) Svet sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije,
– en predstavnik delavcev Kinoteke, in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga predlaga Kulturniška zbornica Slovenije.
(2) Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo soupravljanje delavcev, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
(3) Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(4) Mandat članov sveta traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Direktor je dolžan obvestiti Ministrstvo za kulturo o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom.
(6) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(7) Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(8) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
18. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev in prejemu predlogov.
(2) Članom sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja sveta.
19. člen
Naloge sveta zavoda, ki v skladu s 43. členom ZUJIK opravlja tudi naloge strokovnega sveta, so:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja Kinoteke,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Kinoteke,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo Kinoteke,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je Kinoteka ustanovljena,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Kinoteke in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja Kinoteke,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem Kinoteke,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
20. člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Predlog za razrešitev oziroma odpoklic na podlagi druge do četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko poda svet ali minister.
(4) Mandat predstavniku ustanovitelja preneha na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije o razrešitvi.
(5) Mandat predstavnika delavcev preneha s prenehanjem delovnega razmerja in v primerih, ki jih ureja akt iz drugega odstavka 17. člena.
(6) Mandat ostalih članov preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog svet.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
(1) Kinoteka za opravljanje svoje dejavnosti uporablja prostore na lokacijah:
– Miklošičeva cesta 38 (FS RS),
– Miklošičeva cesta 28 (MOL),
– Kvedrova cesta 9 (FS RS),
– Kočevska reka-VOC Gotenica (MNZ),
– Kolodvorska ulica 13 (pogodba o uporabi prostorov MOL-SK).
(2) Kinoteka upravlja s prostori in opremo na navedenih lokacijah ter inventariziranimi zbirkami.
22. člen
Kinoteka pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– iz mednarodnih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta Kinoteke.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta Kinoteke.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
(1) Kinoteka je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Kinoteka odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
25. člen
(1) Premoženje, s katerim Kinoteka upravlja, je last ustanovitelja.
(2) S premičnim premoženjem upravlja Kinoteka samostojno, z muzejskimi zbirkami in nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
26. člen
(1) Za obveznosti Kinoteke odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za njeno delovanje.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti Kinoteke iz naslova drugih dejavnosti, ki jih Kinoteka opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Svet Kinoteke se konstituira najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo naloge dosedanji organi Kinoteke.
(2) Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
28. člen
(1) Do sprejema novega strateškega načrta, sistemizacije delovnih mest in kadrovskega načrta veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in s tem sklepom.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut Slovenske kinoteke z dne 26. 2. 1997, razen določb, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet Kinoteke. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet in prenehajo veljati po končanih postopkih volitev.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o razdelitvi javnega zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej na dva javna zavoda (Uradni list RS, št. 45/96) v delu, ki se nanaša na Slovensko kinoteko.
30. člen
Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register.
31. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 643-05/2003-1
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
EVA 2003-3511-0068
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost