Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5072. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD), stran 15902.

Na podlagi 3. člena uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD; Uradni list RS, št. 107/01, 74/02 in 68/03) ter v zvezi z letnim sporazumom o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/01 – mednarodne pogodbe), Letnim sporazumom o financiranju 2001 med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/02 – mednarodne pogodbe), Letnim sporazumom o financiranju 2002 med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/03 – mednarodne pogodbe) in Letnim sporazumom o financiranju 2003 med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/03 – mednarodne pogodbe) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD)
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD; Uradni list RS, št. 77/02 in 88/03) se v 2. členu besedilo “leti 2002 in 2003” nadomesti z besedilom “leta 2002 do 2004”.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo “leti 2002 in 2003” nadomesti z besedilom “leta 2002 do 2005”.
3. člen
V prvem odstavku 5.a člena se besedilo “leti 2003 in 2004” nadomesti z besedilom “leta 2003 do 2006”.
4. člen
Za besedilom 5.b člena se doda novo poglavje “III.B PROGRAM SAPARD ZA LETO 2003” in nova 5.c in 5.d člen, ki se glasita:
“5.c člen
Za sofinanciranje izvajanja programa SAPARD za leto 2003 in za doseganje ciljev, opredeljenih v programu SAPARD, se iz proračuna Republike Slovenije za leta 2003 do 2006 dodelijo nepovratna sredstva:
A) s proračunske postavke 1347 lastna udeležba za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine 282,207.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov do skupne višine 322,522.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine 112,887.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do višine 80,630.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 3,504.000 SIT;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine 564,414.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov do skupne višine 645,044.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine 225,774.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do višine 161,260.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 14,014.000 SIT.
Višine sredstev iz prejšnjega odstavka so določene na podlagi finančnega načrta programa SAPARD za leto 2003 in menjalnega tečaja ECB na dan 10. novembra 2003. Višina sredstev se v primeru sprememb menjalnega tečaja ECB oziroma sprememb finančnega načrta programa SAPARD ustrezno prilagodi.
5.d člen
Za naložbe v kmetijska gospodarstva se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se sredstva dodelijo za:
– ureditev in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (druga alinea 1. točke 7. člena uredbe);
– ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo (2. točka 7. člena uredbe).
Za tehnično pomoč se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.”.
5. člen
V 6. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Sredstva iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se koristijo iz proračuna Republike Slovenije do 31. decembra 2004.”.
V drugem odstavku se črta besedilo “in prvega odstavka 4. člena”.
V drugem odstavku se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
“– za proračunska leta 2002 do 2004:”.
V drugem odstavku se v točki A) in v točki B) besedilo “leto 2002 in 2003” nadomesti z besedilom “leta 2002 do 2004” in črta besedilo “in prvega odstavka 4. člena”.
Za drugim odstavkom se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se koristijo iz proračuna Republike Slovenije do 31. decembra 2005.
Sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se koristijo za proračunsko leto 2002 do 2005:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD lastna udeležba, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 4. člena tega odloka za posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leta 2002 do 2005;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 4. člena tega odloka za posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leta 2002 do 2005.”.
6. člen
V 6.a členu se v prvem odstavku številka “2004” nadomesti s številko “2006”.
V drugem odstavku se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
“– za proračunska leta 2003 do 2006:”.
V drugem odstavku se v točki A) in v točki B) besedilo “leto 2003 in 2004” nadomesti z besedilom “leta 2003 do 2006”.
7. člen
Za 6.a členom se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
“6.b člen
Sredstva iz prvega odstavka 5.c člena tega odloka se koristijo iz proračuna Republike Slovenije do 31. decembra 2006.
Sredstva iz prvega odstavka 5.c člena tega odloka se koristijo za proračunska leta 2003 do 2006:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD lastna udeležba, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 5.c člena tega odloka za posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leta 2003 do 2006;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 5.c člena tega odloka za posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leta 2003 do 2006.”.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-21
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2003-2311-0294
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost