Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4919. Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič, stran 15400.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 6. redni seji dne 29. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje letnih programov športa
v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za izbor in sofinanciranje programov športa, pomembnih za razvoj športa v Občini Tržič ter spremljanje namenske porabe sredstev.
2. člen
Za dodelitev sredstev, na podlagi javnega razpisa, lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– vzgojno-varstveni zavodi (VVZ),
– osnovne šole (OŠ),
– športna društva,
– združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in druge organizacije, registrirane za dejavnosti v športu, ki izpolnjujejo določene pogoje,
– izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tisti športni program, ki ga tudi dejansko sam izvaja ali organizira.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v Občini Tržič.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi in delujejo najmanj leto dni,
– da imajo sedež v Občini Tržič,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva), plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo Občini Tržič podatke o članstvu, poročila o realizaciji športnih programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov.
3. člen
Sekretar Športne zveze Občine Tržič (v nadaljevanju: sekretar) na področju športa spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa športa in je na zahtevo Občine Tržič dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor. Oblikuje pobude in predloge za izboljšanje stanja športa v Občini Tržič, nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem športnih programov, načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu ter izvaja promocijo, obveščanje in informiranje športne dejavnosti v Občini Tržič. Za naštete dela in naloge župan Občine Tržič s sekretarjem sklene pogodbo o delu.
II. POSTOPEK IZBORA
4. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev športnih programov vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Komisijo sestavljajo delavec Občinske uprave občine Tržič in štirje predstavniki izvajalcev športnih programov. Predsednik komisije mora zaradi odločanja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, imeti opravljen izpit iz upravnega postopka. Tajniške naloge za potrebe komisije opravlja sekretar, naveden v 3. členu tega pravilnika.
5. člen
Na podlagi sprejetega letnega programa športa, ki ga pripravi sekretar Športne zveze in sprejme Občinski svet občine Tržič, Občinska uprava občine Tržič pripravi razpisno dokumentacijo z navedbo potrebnih dokazil, ki jih morajo izvajalci športnih programov predložiti k vlogi.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo javnega razpisa,
– izvajalce, ki lahko kandidirajo s športnimi programi,
– športne programe, ki so predmet razpisa,
– skupno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje izvajanja športnih programov,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem na vpogled in za izročitev.
6. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način, najkasneje v mesecu decembru za prihodnje leto s predvidenimi sredstvi.
7. člen
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge se označijo po času prejema in s tem se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave.
8. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija iz 4. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: strokovna komisija) in se izvede v roku, ki je predviden v razpisu. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so bile predložene.
9. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev športnih programov, mora strokovna komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov strokovne komisije, ter navedbo kateri člani strokovne komisije so odsotni,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in navzoči člani strokovne komisije.
V primeru, da je vloga nepopolna, jo lahko vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu, kot je določeno s pozivom, se zavrže.
10. člen
Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu z merili. Na podlagi ocene vlog, zbira točk in določene vrednosti točke, pripravi strokovna komisija predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani strokovne komisije. Odločbo o odobritvi ali zavrnitvi vloge izda predsednik komisije v roku 30 dni od dneva odpiranja.
11. člen
Vlagatelj, ki meni, da je bila njegova vloga neutemeljeno zavrnjena ali, da so mu bila z odločbo odobrena denarna sredstva v prenizkem znesku, lahko v roku 15 dni od dneva vročitve navedene odločbe vloži pritožbo, s katero zahteva preveritev pravilnosti (utemeljenosti) izpodbijane odločbe o odobritvi ali zavrnitvi. V pritožbi za preveritev pravilnosti (utemeljenosti) odločbe o odobritvi ali zavrnitvi, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Tržič.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 60 dni izdati odločbo, s katero odloči o pritožbi. Zoper odločitev župana je možen upravni spor.
12. člen
Z odločbo o odobritvi iz 10. oziroma 11. člena tega pravilnika, se izbrane izvajalce športnih programov pozove k podpisu pogodbe. Če izbrani izvajalec v roku, določenem v odločbi, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
13. člen
Obvezne sestavine pogodbe med Občino Tržič in izbranim izvajalcem športnega programa so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter transakcijski ali drugi račun izvajalca športnih programov,
– vrste, vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina dodeljenih sredstev za posamezne programe oziroma naloge, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja športnih programov oziroma nalog,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz občinskega proračuna do dneva vračila le-teh v občinskem proračunu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz določil tega pravilnika.
14. člen
Sekretar iz 3. člena tega pravilnika spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa izvajalcev:
– s polletnim poročilom izvajalca o poteku letnega programa,
– z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa in porabi sredstev,
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o namenski porabi in izvedbi letnega programa.
15. člen
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa po sklenjenih pogodbah ostanejo neporabljena ali so ostala neporabljena zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan lahko na predlog strokovne komisije ta sredstva s posebnim sklepom razporedi za nabavo športnih rekvizitov, opreme in izobraževanje kadrov ali nameni izvajalcem drugih športnih programov.
16. člen
V primeru, da občinski proračun za tekoče leto ni sprejet, se športni programi, izbrani na javnem razpisu za tekoče leto, začasno sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
Sofinanciranje programov poteka skladno z določili zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in drugih zakonskih aktov, ki opredeljujejo izplačila iz občinskega proračuna v obdobju začasnega financiranja.
17. člen
Pogoje, merila in normative za izvajanje letnega programa športa v Občini Tržič, sprejme Strokovna komisija za prijavo in vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa iz proračuna Občine Tržič, katere potrdi župan Občine Tržič.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 7/03).
19. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po istem postopku, kot sam pravilnik.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto 2004.
Št. 621-02/02-04
Tržič, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost