Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4918. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Tišina, stran 15397.

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 8. redni seji dne 7. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva
in turizma v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in postopki za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma na območju Občine Tišina (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na podlagi sklepa občinskega sveta objavi župan Občine Tišina.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma so:
a) Podjetja:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednje velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so pri pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 3. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Do pomoči po tem pravilniku so upravičena samo podjetja, ki imajo sedež in dejavnost na območju Občine Tišina. Fizične osebe morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Tišina.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah in sektor kmetijstva.
b) Strokovne službe, društva in njihove zveze, krožki, združenja, ki delujejo in so registrirana na območju Občine Tišina na področju pospeševanja razvoja obrti, podjetništva in turizma.
4. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma Občine Tišina se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za naslednje namene:
– subvencioniranje obrestne mere za najete kredite,
– dotacije za materialne investicije,
– promocijo izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij (udeležbe na sejmih in razstavah),
– pospeševanje zaposlovanja,
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev.
5. člen
Zgornja višina intenzivnosti pomoči po tem pravilniku velja ne glede na to, iz katerih virov (sredstev občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobila državne pomoči oziroma če jo je, koliko oziroma kakšen delež je že dobil iz drugih virov.
Izjave ni potrebno predložiti upravičencem, ki so financirani iz 5. ukrepa (sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev):
II. UKREPI
6. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma so:
1. Subvencioniranje obrestne mere za kredite
Namen: subvencija obrestne mere za kradite za financiranje naslednjih naložb:
– materialne investicije: vlaganja v zemljišča, zgradbe in opremo,
– nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, prenove in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– stroški nakupa opreme.
Med upravičene materialne stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme:
– stroški nakupa licenc, patentov, kow-how in nepatentiranega tehničnega znanja.
Višina pomoči:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša do 5% skupne letne obrestne mere za kredite,
– doba subvencioniranja je do 5 let, ne glede na dolžino trajanja posojilnega razmerja,
– višina pomoči (znesek subvencioniranja obrestne mere) ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Pogoji:
– subvencijo obrestne mere lahko pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila za katerega se subvencionira obrestna mera je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije se mora ohraniti v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem zaključku.
2. Dotacije za materialne investicije
Namen: spodbujati vlaganja v materialne naložbe (naložbe v zgradbe in opremo) podjetij in razširitev turistične ponudbe ter povečanje nastanitvenih zmogljivosti.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa (kupnina) in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost (material, gradbena in obrtniška dela),
– stroški nakupa opreme.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme.
Višina pomoči:
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Pogoji:
– nepovratna sredstva lahko pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– investicija, ki je predmet subvencije se mora ohraniti v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem zaključku,
– investicija se mora izvesti v tekočem letu,
– predložitev predračunov oziroma računov za nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
3. Promocija izdelkov in storitev – udeležbe na sejmih in razstavah
Namen: sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem in predstavijo svoje izdelke in storitve.
Upravičeni stroški:
– stroški najema stojnice pri udeležbi na sejmu ali razstavi (najem prostora, priključkov, vitrin).
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov sodelovanje na sejmih in razstavah.
Pogoji:
– pomoč se lahko dodeli samo za prvo udeležbo na določenem sejmu ali razstavi,
– občina bo sofinancirala stroške udeležbe na sejmih in razstavah ob predložitvi ustreznih dokazil (računov).
4. Pospeševanje zaposlovanja
Namen: pospeševanje samozaposlovanja, odpiranje novih delovnih mest, zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba, ki se zaposluje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti državljan RS,
– prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
– ima stalno prebivališče na območju Občine Tišina,
– sedež dejavnosti (podjetja) mora biti na območju Občine Tišina,
– novo odprto delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen
– prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 30% sredstev za novo zaposlitev iz lastnih virov.
Višina pomoči: višina pomoči ne sme presegati 55% stroškov bruto plač za novo odprta delovna mesta povezana z investicijo za obdobje dveh let.
5. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen: Spodbujanje delovanja posameznih društev in njihovih zvez, strokovnih služb, krožkov in združenj s področja turizma, podjetništva in obrti, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Sredstva za investicije v prostore društva niso predmet tega pravilnika.
Pomoč se nameni za izvedbo:
– strokovnega dela,
– prireditev, sodelovanja med društvi, izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev), čistilnih akcij,
– promocije (organizacija razstav, demonstracij in sodelovanje na sejmih, razstavah ipd.) in izdelave promocijskega materiala in strokovnih publikacij,
– druge dejavnosti društev.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnega dela (najemnine za prostore, vzdrževanje poslovnih prostorov, materialni stroški za delovanje društva),
– stroški prireditev, srečanj, čistilnih akcij,
– stroški izobraževanja in organizacije izobraževanj in usposabljanja,
– stroški povezani s promocijo društva, občine in regije (sejmi, razstave in predstavitve: stroški najema prostorov, priključkov, vitrin, transportni stroški oseb in tovora),
– stroški izdelave promocijskega materiala, gradiva in strokovnih publikacij (stroški priprave in tiskanja, stroški izdelave drugih promocijskih izdelkov – material in storitve).
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa oziroma posamezne aktivnosti, če ni financirana v okviru programa.
Pogoji: upravičenci predložijo najmanj naslednjo dokumentacijo:
– opisni in finančno ovrednoten letni program dela oziroma aktivnost,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva.
7. člen
Prejemnik pomoči ne more pridobiti sredstev iz ukrepa 1 (subvencioniranje obrestne mere za kredite) in iz ukrepa 2 (dotacijo za materialne naložbe) za isto investicijo. Upravičenec lahko prejme za isto investicijo sredstva občinskega proračuna samo na podlagi enega instrumenta pomoči.
Upravičeni stroški začetnih investicij (ukrep 1) in upravičeni stroški novih delovnih mest (ukrep 4) se lahko združujejo, vendar skupaj ne smejo preseči zgornje intenzivnosti pomoči, ki znaša 55% upravičenih stroškov. Pri združevanju upravičenih stroškov morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz tretjega odstavka uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03).
III. POSTOPEK
8. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vloge.
9. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju: odbor). V primeru nepopolnih vlog odbor pisno pozove vlagatelja na dopolnitev vloge in določi rok za dopolnitev. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna. Za popolne vloge odbor izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev. Predlog upravičencev do regresiranja obrestne mere za kredite (ukrep 1) pripravi odbor v sodelovanju s poslovno banko upravičenca.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča občinska uprava s sklepom.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev o pritožbi je dokončna.
Če načrtovana sredstva po posameznih namenih presegajo realizirana, o prerazporeditvah odloča župan na predlog odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
IV. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Prejemnik pomoči po 1. ukrepu (subvencioniranje obrestne mere za kredite) mora po končanem investiranju oziroma najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe, podati pisno vsebinsko in finančno poročilo o namenski porabi posojila za katerega je bila subvencionirana obrestna mera.
Prejemnik pomoči po 4. ukrepu (sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev) mora ob koncu izvedbe programa/aktivnosti oziroma najpozneje do konca februarja naslednjega leta podati pisno poročilo o namenski porabi sredstev.
11. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev na podlagi tega pravilnika spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje podjetništva, obrti in turizma, tahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
12. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev, v primerih ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) opremo in druga osnovna sredstva, sofinancirana iz sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-32/03-1
Tišina, dne 10. novembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost