Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4916. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 15390.

Na podlagi 180. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 23. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Škofja Loka se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja nadomestila, zavezance, merila za določitev višine nadomestila, način določitve višine, oprostitve in kazni za prekrške po tem odloku.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
IN ZAVEZANCI
2. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo so:
I. območje:
– stavbna zemljišča v ožjem mestnem jedru;
II. območje:
– stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo ob mestnih vpadnicah in pomembnejših razvojnih predelih mesta;
III. območje:
– pretežno zazidana stavbna zemljišča izven mesta, na pomembnejših predelih z razvito prometno in gospodarsko infrastrukturo ob komunikacijskih in infrastrukturnih koridorjih;
IV. območje:
– redkeje zazidana stavbna zemljišča in manjša lokalna naselja ob komunikacijskih in infrastrukturnih koridorjih in ostala stavbna zemljišča na območju občine, ki so opremljena z vodovodom, in električnim omrežjem.
3. člen
Meje območij iz prejšnjega člena, na katerih se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo, so razvidne iz grafične priloge (Priloga 1) k odloku v merilu 1: 5000 in je sestavni del tega odloka.
Grafični prikazi območij, po prvem odstavku tega člena, so na vpogled pri izpostavi Davčne uprave RS in pri oddelku občinske uprave, pristojnem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov stalnega prebivališča ali registracije, ki je lastnik ali uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju Občine Škofja Loka (posestnik oziroma imetnik pravice rabe, razpolaganja, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice oziroma na tem območju opravlja dejavnost).
Lastnik in najemnik v najemni pogodbi določita medsebojne obveznosti v zvezi s plačilom nadomestila. V primeru, da take določbe ni in najemnik kot posestnik ne izvršuje svoje obveznosti po tem odloku, za njega solidarno odgovarja lastnik.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. lega, namembnost stavbnega zemljišča in dejavnost,
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave.
6. člen
Po dejavnosti se stavbna zemljišča na območjih iz 2. člena tega odloka uvrstijo v naslednje skupine:
A) gospodarske in poslovne dejavnosti ter kmetijstvo in gozdarstvo,
B) poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti,
C) javne službe, storitve in družbene dejavnosti,
D) stanovanjska dejavnost.
Podrobnejša razdelitev dejavnosti je prikazana v razpredelnici (Priloga 2), ki je sestavni del tega odloka.
Glede na lego in dejavnost se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:
--------------------------------------------------------------------
                         Območje
--------------------------------------------------------------------
dejavnost                    število točk
--------------------------------------------------------------------
                     I    II   III    IV
--------------------------------------------------------------------
A Za gospodarske in poslovne
  dejavnosti, kmetijstvo
  in gozdarstvo            240   240   220   170
B Za poslovne, storitvene
  in trgovske dejavnosti       120   220   200   120
C Za namene javnih služb,
  storitev in družbene dejavnosti   120   140   120    90
D Za stanovanjsko dejavnost      90   100   70    50
--------------------------------------------------------------------
Pri nezasedenih prostorih se pri izračunu nadomestila upošteva dosedanja dejavnost oziroma uporaba.
Kjer se obstoječa dejavnost ne sklada s predvideno dejavnostjo in namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa dejavnost.
Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki je določena v planskih dokumentih občine. V primeru mešano določene namembnosti se upošteva višje število točk.
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe ter dejanske možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------------------------
                         Število točk za dejavnost
---------------------------------------------------------------------------
  Opremljenosti s komunalnimi napravami       A  B   C   D
---------------------------------------------------------------------------
1. Opremljenost s cestami
a) Zasilni cestni dovoz,
  makadamska utrditev cestišča,
  protiprašna utrditev cestišča           75  75  60   20
b) Asfaltirana utrditev cestišča           90  90  75   25
2. Opremljenost z vodovodom             90  75  65   25
3. Opremljenost s kanalizacijo           125 100  90   45
4. Opremljenost z elektriko             90  75  65   25
5. Opremljenost s plinovodom             50  50  50   25
6. Opremljenost z javno
  razsvetljavo                   20  20  15   5
---------------------------------------------------------------------------
8. člen
Osnova za odmero nadomestila je površina prostora ali zemljišča.
Za zazidana stavbna zemljišča (stanovanja in poslovni prostori) se površina določi v kvadratnih metrih, ki je:
– čista tlorisna površina stanovanja v večstanovanjskih objektih (celotna površina vseh zaprtih prostorov stanovanja in pomožnih prostorov k stanovanju v objektu);
– čista tlorisna površina individualne stanovanjske hiše (celotna površina vseh zaprtih prostorov, ki služijo stanovanju kot so sobe, predsobe, hodniki s stopnišči, kuhinja, kopalnice, shrambe, kleti in kurilnice nad višino 2,10 metra, mansarde, garaže in drugih pomožnih zaprtih prostorov hiše ter površina podstrehe, kjer višina presega 1,40 metra);
– za garaže – prostostoječe, vrstne ali v prizidkih, se upošteva dejanska izmera ne glede na to, ali spadajo k stanovanjem ali k individualnim hišam;
– čista tlorisna površina poslovnega prostora (celotna zaprta površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo z njim funkcionalno celoto). Kot površina poslovnega prostora po tem odloku se šteje tudi tlorisna površina zemljišča, ki služi poslovni dejavnosti. To so primeroma: nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno uporabljene manipulativne površine. Poslovne površine po tem odloku so tudi teniška igrišča, kampi, odprti bazeni in kopališča in se jih točkuje po vrsti rabe oziroma namembnosti, kot to določa 6. člen tega odloka.
Za nezazidana stavbna zemljišča se površina za odmero nadomestila določi v kvadratnih metrih, kot določa zakon, ki ureja področje graditve objektov.
Kot vir podatkov o površinah stavbnega zemljišča se uporabljajo podatki iz javnih listin in uradnih evidenc. V primeru razhajajočih se podatkov ali dvoma se podatki pridobijo z ugotovitvenem postopku.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
9. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plača:
– za zazidana stavbna zemljišča in prostore, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
– za zazidana stavbna zemljišča in prostore v uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje za uporabo stavbnih zemljišč, kjer so urejene zelene površine in parki za javni namen.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo (gospodarske zgradbe, rastlinjaki in podobni objekti).
10. člen
Plačevanje nadomestila se na vlogo stranke za dobo 5 let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen del stavbe ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo, če je ob ceni stanovanja oziroma v dokazljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Občini Škofja Loka neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča (odločba občine o odmeri komunalnega prispevka). Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem, ko organ prejme popolno vlogo.
Plačevanje nadomestila se na vlogo stranke za dobo 5 let oprosti zavezanca, ki na nezazidanem stavbnem zemljišču gradi objekt za gospodarski in poslovni namen, kmetijstvo in gozdarstvo (A) in za poslovni, storitveni in trgovski namen (B) in je za gradnjo takega objekta Občini Škofja Loka neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča (odločba občine o odmeri komunalnega prispevka) ali kot investitor z občino sklenil urbanistično pogodbo. Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem, ko gradbeno dovoljenje za objekt postane dokončno. Gradbeno dovoljenje mora biti sestavni del vloge.
O oprostitvi plačevanja nadomestila na vlogo zavezanca odloči Občina Škofja Loka.
Neuporaba posameznih prostorov objekta ni razlog oprostitve plačila nadomestila. Nezmožnost plačevanja zaradi gmotnega položaja zavezanca se obravnava po predpisih, ki urejajo socialno področje.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se seštevek točk po točkovanju iz 6. in 7. člena pomnoži s površino iz drugega odstavka 8. člena tega odloka (stanovanjska ali poslovna površina zavezančevega objekta) in pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se seštevek točk po točkovanju iz 6. in 7. člena pomnoži s površino iz tretjega odstavka 8. člena tega odloka (površina zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča) in pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
12. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofja Loka določi do konca leta za naslednje leto občinski svet občine s sklepom in je lahko različna za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče ter za nezasedene poslovne prostore.
Če občinski svet ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.
13. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
Zavezanci so dolžni Občini Škofja Loka ali izpostavi davčnega urada v roku 30 dni po nastanku spremembe sporočiti podatke in obvestila, ki so pomembni za odmero nadomestila kot so: sprememba zavezanca, spremembo vrste dejavnosti ali namembnosti, spremembo poslovne ali stanovanjske površine, spremembo stalnega prebivališča oziroma naslova, kjer sprejemajo poštne pošiljke. Če zavezanci ne sporočijo spremembe, se za odmero uporabijo podatki, s katerim razpolaga Davčni urad RS ali občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.
Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je nastala sprememba.
14. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Davčni urad RS za odmerno leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podatkov in obvestil, ki so ji jih zavezanci dolžni sporočiti ali ji podatke posreduje Občina Škofja Loka ali jih DURS zbere po uradni dolžnosti. Na podlagi javnega pooblastila in medsebojne pogodbe lahko za račun Občine Škofja Loka postopek priprave baze in postopek odmere opravi pooblaščena gospodarska družba.
Izterjavo zavezancev po tem odloku opravlja Davčna uprava RS po zakonu o davčnem postopku.
15. člen
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
Davčna uprava RS je dolžna o pritožbah zavezancev obvestiti občino. O odpisu zaradi neizterljivosti, zastaranju, odpisu obresti in podobnih posegih v prihodek občinskega proračuna, je Davčna uprava RS od občine dolžna pridobiti soglasje.
VI. NADZORSTVO
16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcija, pristojna za javne finance in Nadzorni odbor občine Škofja Loka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Zavezanec, ki ne sporoči spremembo podatkov, potrebnih za odmero ali na zahtevo upravnega organa ne da podatkov po 13. členu tega odloka ali sporoči nepravilne podatke, stori prekršek in se kaznuje:
– pravna oseba z denarno kaznijo 200.000 SIT;
– posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo 150.000 SIT;
– odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 60.000 SIT;
– posameznik z denarno kaznijo 60.000 SIT.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Vrednost točke po določbah 12. člena tega odloka za leto 2004 znaša 0,048 SIT za zazidano stavbno zemljišče in 0,048 SIT za nezazidano stavbno zemljišče.
19. člen
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se za leto 2004 plačuje le za gospodarski in poslovni namen, kmetijstvo in gozdarstvo (A) in za poslovni, storitveni in trgovinski namen (B) le na II. območju.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se za leto 2005 plačuje za vse namene po 6. členu tega odloka le na II. območju.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se za leto 2006 in naprej plačuje za vse namene po 6. členu tega odloka in za vsa območja po 2. členu tega odloka.
20. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/85, 18/86, 19/88, 14/89 in Uradni list RS, št. 34/90 in 7/91).
Postopki, pričeti pred dnem uveljavitve tega odloka, ki še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah tega odloka.
21. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 464-1/2003
Škofja Loka, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
                                     PRILOGA 2:

Standardna klasifikacija dejavnosti 2002 - 6. člen

A) gospodarske in poslovne namene ter kmetijstvo in gozdarstvo:
10   Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote
10.1  Pridobivanje črnega premoga
10.2  Pridobivanje rjavega premoga in lignita
10.3  Pridobivanje šote
11   Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
11.1  Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
11.2  Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina brez
    iskanja nahajališč
12   Pridobivanje uranovih in torijevih rud
12.0  Pridobivanje uranovih in torijevih rud
13   Pridobivanje rud
13.1  Pridobivanje železove rude
13.2  Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
14   Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
14.1  Pridobivanje kamna
14.2  Pridobivanje peska in gline
14.3  Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
    gnojil
14.4  Pridobivanje soli
14.5  Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
19   Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov, razen oblačil
19.1  Strojenje in dodelava usnja
19.2  Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
19.3  Proizvodnja obutve
20   Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa. Plute, slame in
    protja, razen pohištva
20.1  Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa
20.2  Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
    drugih plošč
20.3  Stavbno mizarstvo
20.4  Proizvodnja lesene embalaže
20.5  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
23   Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva
23.1  Proizvodnja koksa
23.2  Proizvodnja naftnih derivatov
23.3  Proizvodnja jedrskega goriva
24   Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
24.1  Proizvodnja osnovnih kemikalij
24.2  Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
24.3  Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in
    kitov
24.6  Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov
24.7  Proizvodnja umetnih vlaken
25   Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
25.1  Proizvodnja izdelkov iz gume
25.2  Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
26   Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
26.1  Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
26.2  Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
    proizvodnja ognjevzdržne keramike
26.3  Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
26.4  Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo
26.5  Proizvodnja cementa, apna, mavca
26.6  Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa in mavca
26.7  Obdelava naravnega kamna
26.8  Proizvodnja brusilnih in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
27   Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
27.1  Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
27.2  Proizvodnja cevi
27.3  Druga primarna predelava železa in jekla
27.4  Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin
27.5  Livarstvo
28   Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
28.1  Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
28.2  Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
    radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
28.3  Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
28.4  Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
28.5  Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela
28.6  Proizvodnja rezilnega in drugega ogrodja, ključavnic, okovja
28.7  Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
29   Proizvodnja strojev in naprav
29.1  Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije,
    razen motorjev za letala in motorna vozila
29.2  Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih naprav za splošno rabo
29.3  Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
29.4  Proizvodnja obdelovalnih strojev
29.5  Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
29.6  Proizvodnja orožja in streliva
29.7  Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav
34   Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
34.1  Proizvodnja motornih vozil
34.2  Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
34.3  Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
35   Proizvodnja drugih vozil in plovil
35.1  Gradnja in popravilo ladij, čolnov
35.2  Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
35.3  Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
35.4  Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide
35.5  Proizvodnja drugih vozil
37   Reciklaža
37.1  Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.2  Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
15   Proizvodnja hrane, pijač in krmil
15.1  Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov
15.2  Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
15.3  Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
15.4  Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
15.5  Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov
15.6  Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
15.7  Proizvodnja krmil in hrane za živali
15.8  Proizvodnja drugih živil
15.9  Proizvodnja pijač
16   Proizvodnja tobačnih izdelkov
16.0  Proizvodnja tobačnih izdelkov
17   Proizvodnja tekstilij
17.1  Priprava in predenje tekstilnih vlaken
17.2  Tkanje tekstilij
17.3  Plemenitenje tekstilij
17.4  Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
17.5  Proizvodnja drugih tekstilij
17.6  Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
17.7  Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov
18   Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna;
    proizvodnja krznenih izdelkov
18.1  Proizvodnja usnjenih oblačil
18.2  Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov
18.3  Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
21   Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona
21.1  Proizvodnja vlaknin, papirja, kartona
21.2  Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
24.4  Proizvodnja farmacevtskih surovin in
    preparatov
24.5  Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev,
    parfumov in toaletnih sredstev
30   Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
30.0  Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
31   Proizvodnja električnih strojev in naprav
31.1  Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.2  Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
31.3  Proizvodnja izolirnih električnih kablov in žic
31.4  Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
31.5  Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
31.6  Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge električne
    opreme
32   Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme
32.1  Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih
    komponent
32.2  Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in
    telegrafskih naprav
32.3  Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
    snemanje in predvajanje zvoka in slike
33   Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur
33.1  Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov
33.2  Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
    instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.3  Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.4  Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
33.5  Proizvodnja ur
36   Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti
36.1  Proizvodnja pohištva
36.2  Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
36.3  Proizvodnja glasbil
36.4  Proizvodnja športnih izdelkov
36.5  Proizvodnja igralnih pripomočkov
    in igrač
36.6  Druge predelovalne dejavnosti
45   Gradbeništvo
45.1  Pripravljalna dela na gradbiščih
45.2  Gradnja objektov in delov objektov
45.3  Inštalacije pri gradnjah
45.4  Zaključna gradbena dela
45.5  Dajanje strojev in naprav za rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev
01   Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve, razen urejanja in
    vzdrževanja parkov, vrtov in zelenih športnih površin (01.411)
02   Gozdarstvo in gozdarske storitve
05   Ribištvo in ribiške storitve


B) poslovne, storitvene in trgovske namene:

40   Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplotno vodo
40.1  Oskrba z električno energijo
40.2  Oskrba s plinastimi gorivi
40.3  Oskrba s paro in toplo vodo
41   Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
41.0  Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
65   Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
    skladov
65.1  Denarno posredništvo
65.2  Drugo finančno posredništvo
66   Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega
    socialnega zavarovanja
66.0  Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega
    socialnega zavarovanja
67   Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu
67.1  Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in
    dejavnosti pokojninskih skladov
67.2  Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
70   Poslovanje z nepremičninami
70.1  Poslovanje z lastnimi nepremičninami
70.2  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.3  Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
92.71  Prirejanje iger na srečo
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
22   Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
22.1  Založništvo
22.2  Tiskarstvo in z njim povezane storitve
22.3  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
50   Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z
    motornimi gorivi
50.1  Trgovina z motornimi vozili
50.2  Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.3  Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.4  Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi
    deli in opremo
50.5  Trgovina na drobno z motornimi gorivi
51   Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
51.1  Posredništvo
51.2  Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi
51.3  Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
51.4  Trgovina na debelo z izdelki široke prodaje
51.5  Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki
51.8  Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom
51.9  Druga trgovina na debelo
52   Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke
    porabe
52.1  Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
52.2  Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
    specializiranih prodajalnah
52.3  Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
    toaletnimi izdelki
52.4  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
52.5  Trgovina na drobno z rabljenim blagom
52.6  Trgovina na drobno zunaj prodajaln
52.7  Popravila izdelkov široke porabe
55   Gostinstvo
55.1  Dejavnosti hotelov in podobnih obratov
55.2  Dejavnosti domov, kampov in drugih nastavitvenih obratov (razen 55.234)
55.3  Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
55.4  Točenje pijač
55.5  Dejavnosti menz ter priprava in dostava hrane (catering)
63   Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih
    organizacij
63.1  Prekladanje, skladiščenje
63.2  Druge pomožne dejavnosti v prometu
63.3  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
    povezane dejavnosti
63.4  Dejavnosti drugih prometnih agencij
71   Dajanje strojev in opreme brez upravljavcev v najem, izposojanje izdelkov
    široke porabe
71.1  Dajanje avtomobilov v najem
71.2  Dajanje drugih vozil v najem
71.3  Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih strojev in opreme v
    najem
71.4  Izposojanje izdelkov široke porabe
72   Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti
72.1  Svetovanje o računalniških napravah
72.2  Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
72.3  Obdelava podatkov
72.4  Omrežne podatkovne storitve
72.5  Vzdrževanja in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
    naprav
72.6  Druge računalniške dejavnosti
74   Druge poslovne dejavnosti
74.1  Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
    svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
    podjetniško svetovanje
74.2  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
74.3  Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.4  Oglaševanje
74.5  Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.6  Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
74.7  Čiščenje objektov in opreme
74.8  Raznovrstne poslovne dejavnosti
95   Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
95.0  Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem


C) javne službe, storitve in družbene dejavnosti:

64   Pošta in telekomunikacije
64.1  Poštna in kurirska dejavnost
64.2  Telekomunikacije
75   Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje, brez
    stanovanj v okviru dejavnosti 75.120
75.1  Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti
75.2  Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
75.3  Obvezno socialno zavarovanje
90   Dejavnosti javne higiene
90.0  Dejavnosti javne higiene
91   Dejavnosti združenj, organizacij
91.1  Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
91.2  Dejavnost sindikatov
91.3  Dejavnost drugih organizacij
92   Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, razen prirejanja iger na
    srečo (92.71)
92.1  Filmska in video dejavnost
92.2  Radijska in televizijska dejavnost
92.3  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti
92.4  Dejavnost tiskovnih agencij
92.5  Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
92.6  Športna dejavnost
92.72  Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
93   Druge storitvene dejavnosti
93.0  Druge storitvene dejavnosti
60   Kopenski promet; cevovodni transport
60.1  Železniški promet
60.2  Drug kopenski promet
60.3  Cevovodni transport
61   Vodni promet
61.1  Pomorski promet
60.2  Promet po rekah, jezerih, prekopih
62   Zračni promet
62.1  Zračni promet na rednih linijah
62.2  Izredni zračni promet
80   Izobraževanje
80.1  Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
80.2  Srednješolsko izobraževanje
80.3  Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje
80.4  Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
    usposabljanje
85   Zdravstvo in socialno varstvo
85.1  Zdravstvo
85.2  Veterinarstvo
85.3  Socialno varstvo
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov in nastanitve za krajši
    čas v delavskih domovih in prenočiščih
73   Raziskovanje in razvoj
73.1  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
    tehnologije
73.2  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
    humanistike
99   Eksteritorialne organizacije in združenja


D) stanovanjske namene:
Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje)

AAA Zlata odličnost