Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4913. Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 15383.

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) in v skladu s 15. členom odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 27. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa organizacija in način oskrbe z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica.
(2) Izredne razmere v oskrbi z vodo v okviru tega pravilnika pomenijo razmere, ki ogrožajo, omejujejo ali povsem onemogočajo normalno oskrbo z vodo in vključujejo:
– oskrbo z vodo na vododeficitarnih območjih, kjer ni zadostnih vodnih virov in ustreznih javnih in individualnih vodovodnih sistemov;
– oskrbo z vodo v primeru suše, ko obstoječi vodni viri s svojimi zajetji ne zadovoljujejo osnovnih potreb življenja, gospodarstva in kmetijstva in
– oskrbo z vodo v primeru onesnaženj obstoječih aktivnih vodnih virov.
2. člen
(1) Ta pravilnik je obvezen za vse izvajalce in uporabnike pri oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica.
(2) V oskrbo z vodo v izrednih razmerah so vključeni naslednji izvajalci:
– občinska uprava,
– občinski štab civilne zaščite,
– Komunala Slovenska Bistrica,
– OKP Rogaška Slatina,
– gasilska društva,
– lokalni upravljavci javnih vodovodnih sistemov.
(3) Seznam vseh izvajalcev v oskrbi z vodo v izrednih razmerah ter njihove odgovorne osebe z osnovnimi podatki o dostopnosti (naslov, telefon) pripravi občinska uprava – Oddelek za okolje in prostor, ta ga hrani in tudi posreduje v vednost vsem vključenim iz tega seznama.
3. člen
(1) Nosilec in skrbnik nad izvajanjem oskrbe z vodo v izrednih razmerah je občinska uprava – Oddelek za okolje in prostor (v nadaljevanju: nosilec). Nosilcu nudita strokovno pomoč Občinski štab civilne zaščite in Komunala Slovenska Bistrica.
(2) Vsi upravljavci javnih vodovodnih sistemov so dolžni pravočasno opozoriti nosilca o pomanjkanju vode v okviru svojih vodovodnih sistemov. Nosilec posreduje informacijo o pomanjkanju vode štabu civilne zaščite občine.
(3) Štab civilne zaščite zbira informacije o pomanjkanju vode pri individualnih gospodinjstvih, ki niso vključena v javne vodovodne sisteme. Informacijo o tem pomanjkanju posreduje nosilcu.
(4) Nosilec zbira in obdeluje informacije o nastajanju izrednih razmer oskrbe z vodo ter obvesti župana, ko nastopi potreba po aktiviranju sil za oskrbo z vodo.
(5) Sile za oskrbo z vodo v izrednih razmerah aktivira župan Občine Slovenska Bistrica s posebnim sklepom.
II. VSEBINA IN NAČIN PRIPRAVE OCENE ZA AKTIVIRANJE SIL ZA OSKRBO Z VODO V IZREDNIH RAZMERAH TER ZAGOTOVITEV POTREBNIH
SREDSTEV
4. člen
(1) V skladu z določilom prejšnjega člena, je tudi nosilec načrtovanja oskrbe z vodo v izrednih razmerah je Občinska uprava – Oddelek za okolje in prostor. Pri načrtovanju aktivno sodelujeta in nudita vso strokovno pomoč Občinski štab civilne zaščite in Komunala Slovenska Bistrica.
(2) Nosilec načrtovanja je skrbnik vseh podatkov, vezanih na pomanjkanje vode in oskrbo z vodo v izrednih razmerah, ter katastra o vzrokih za nastale izredne razmere oskrbe z vodo.
5. člen
(1) Nosilec načrtovanja v 6 mesecih po sprejetju tega pravilnika določi obliko zbiranja podatkov o pomanjkanju vode in način in obliko katastrskega vodenja podatkov o vzrokih za izredne razmere oskrbe z vodo.
(2) Nosilec načrtovanja upošteva v evidenci katastrskega zapisa o vzrokih za izredne razmere oskrbe z vodo na območju občine štiri sklope:
– neurejene razmere oskrbe z vodo na vododeficitarnih območjih,
– posledice klimatske suše,
– posledice onesnaženja vodnih virov
– ostale eventuelne razmere, ki povzročijo izredne razmere oskrbe z vodo na območju občine.
6. člen
(1) Nosilec načrtovanja vsako leto, v zadnjih 3 mesecih leta, izdela na podlagi zbranih podatkov preteklih let in katastra izrednih razmer oskrbe z vodo načrt ukrepov za naslednje leto.
(2) V načrtu ukrepov oskrbe z vodo v izrednih razmerah za plansko leto je opredeljeno:
– predvideni obseg ukrepov ob izrednih razmerah oskrbe z vodo, kjer se določi vrsta, značilnost in verjetnost izrednih razmer oskrbe z vodo;
– potrebne sile in sredstva ter razpoložljive vire, kjer se določi zadolžitev posameznih izvajalcev ter njihova odgovornost, finančna in druga sredstva, potrebna za predviden obseg oskrbe z vodo v izrednih razmerah ter predvidijo njihovi viri in razpoložljivost;
– organizacija in izvedba opazovanja, obveščanje in alarmiranje, kjer se določi način postopke zbiranja, obdelave in posredovanja podatkov, obveščanje in alarmiranje izvajalcev oskrbe z vodo v izrednih razmerah ter prizadetih uporabnikov;
– aktiviranje sil in sredstev, kjer se natančno določi način in postopke aktiviranja izvajalcev in sredstev za oskrbo z vodo v izrednih razmerah;
– upravljanje in vodenje, kjer se natančno opredelijo pristojnosti in naloge izvajalcev oskrbe z vodo v izrednih razmerah ter se vključi imena in položaj oseb, ki so pooblaščene za aktiviranje posameznih postopkov ob izrednih razmerah oskrbe z vodo.
7. člen
(1) Prvi načrt ukrepov oskrbe z vodo v izrednih razmerah pripravi nosilec načrtovanja v 6 mesecih po sprejetju tega pravilnika.
(2) Nosilec načrtovanja je skrbnik tega načrta in nato vsako leto upošteva spremembe in dopolnitve v skladu z zbranimi podatki, določenimi trendi in izvedenimi sanacijskimi ukrepi za ublažitev izrednih razmer oskrbe z vodo.
8. člen
Načrt ukrepov oskrbe z vodo v izrednih razmerah za posamezno plansko leto se upošteva v proračunu občine.
III. NAČIN IZVAJANJA OSKRBE Z VODO V IZREDNIH RAZMERAH
9. člen
(1) Nosilec načrtovanja mora predhodno določiti, v skladu z dogovorom z upravljavci javnih vodovodnih sistemov, mesta odvzema za vodo in možno količino vode za potrebe oskrbe z vodo v izrednih razmerah.
(2) Mesta odvzema se z vsemi osnovnimi podatki vodijo v evidenci katastrskega zapisa oskrbe z vodo v izrednih razmerah.
(3) V skladu z veljavno zakonodajo morajo biti mesta odvzema vode za potrebe oskrbe z vodo v izrednih razmerah vključena kot kontrolna točka v sistemu notranje kontrole po sistemu HACCP posameznih upravljavcev javnih vodovodnih sistemov.
10. člen
(1) Nosilec načrtovanja razpiše sprejem vlog za izvajanje transporta vode v cisternah v izrednih razmerah ter izda potrdilo o usposobljenosti za izvajanje tega transporta.
(2) Transport vode v cisternah lahko na območju občine izvajajo le tiste pravne in fizične osebe, ki imajo potrdilo o usposobljenosti.
(3) Potrdilo o usposobljenosti se lahko izda le, če ima izvajalec transporta vode v cisternah interni akt notranje kontrole po sistemu HACCP, v katerega je vključen način izvajanja dezinfekcije cistern in zagotovitev preprečevanja onesnaženja vode od prevzema na mestu odvzema vode do predaje uporabniku.
11. člen
(1) Občina zagotovi možnost strokovnega izvajanja dezinfekcije cistern za prevoz pitne vode pri Komunali Slovenska Bistrica.
(2) Komunala Slovenska Bistrica pripravi v treh mesecih po sprejemu tega pravilnika način izvajanja dezinfekcije ter oceno potrebnih sredstev za ureditev in vzdrževanje mesta dezinfekcije s potrebno shrambo dezinfekcijskih sredstev.
12. člen
Prizadeti uporabniki so dolžni sami poskrbeti za primerno in varno shrambo vode po predaji dostavljene vode.
13. člen
(1) Oskrba z vodo v izrednih razmerah se aktivira na podlagi sklepa župana.
(2) Oskrba z vodo v izrednih razmerah se izvaja v skladu z načrtom ukrepov oskrbe z vodo v izrednih razmerah, določenim v 6. členu tega pravilnika.
IV. POTREBA PO VODI IN STROŠKI DOBAVE
14. člen
(1) V primeru izrednih razmer v oskrbi z vodo na določenem območju nosilec določi v okviru aktiviranja ukrepov za oskrbo z vodo v izrednih razmerah prioriteto zagotavljanja oskrbe z vodo, ob kateri upošteva vrsto izrednih razmer, količino vode, ki jo ima na razpolago in poselitev ter dejavnosti na prizadetem območju.
(2) Če se pojavljajo problemi pri zagotavljanju primernih količin in kakovosti vode, je potrebno zagotavljati vodo po naslednjem prioritetnem redu:
1. gospodinjstva,
2. posebne dejavnosti (zdravstveni dom, otroški vrtci, šole, vojašnica),
3. v okviru kmetijske dejavnosti za gospodarsko uporabne živali,
4. življenjsko pomembni obrati,
5. oskrbovalne, storitvene in gostinske dejavnosti,
6. upravna poslopja,
7. prehrambena industrija,
8. ostala industrija in zagotavljanje požarne vode.
15. člen
(1) Izhodišča za potrebo po vodi v izrednih razmerah, ki jih upošteva nosilec v okviru svojega načrtovanja, so naslednja:
1. najmanjša potreba po pitni vodi je 2,5 l/os. dan in velja kot oskrba za ljudi izključno za primer potrebe faze preživetja, ta potreba velja za vse starostne razrede in jo je potrebno upoštevati kot rezervo za 14 dni;
2. iz individualnih vodnjakov, ki niso vključeni v javni vodovodni sistem, se v izrednih razmerah predvidi 15 l/os.dan;
3. v javnih vodovodnih sistemih je potrebno zagotoviti do 60 l/os. dan;
4. dodatno je potrebno upoštevati za ambulantnega bolnika 30 l/os. dan;
5. za vzrejo živali se upošteva do 40 l/GVŽ.dan, minimalno 10 l/dan (1GVŽ = 1 konj ali govedo nad 2 leti starosti, 2 konja ali govedi pod 2 leti starosti, 5 svinj, 10 ovc ali koz in ustrezno število manjših živali s skupno težo 500 kg);
6. vse ostale potrebe se morajo določiti odvisno od konkretnega primera.
(2) Kolikor je le mogoče, je potrebno požarno vodo ter vodo za razkuževanje in razstrupljanje zagotavljati iz neodvisnih virov.
16. člen
(1) Sredstva za zagotavljanje oskrbe z vodo v izrednih razmerah se zagotovijo iz prispevka ob ceni vode, določenega v skladu z občinskimi akti, ki ga plačujejo vsi uporabniki javnih vodovodnih sistemov na območju občine.
(2) Uporabniki javnih vodovodnih sistemov, ki plačujejo prispevek za oskrbo z vodo v izrednih razmerah, plačajo dobavljeno vodo v teh razmerah po normalni ceni vode.
(3) Uporabniki, ki ne plačujejo prispevka za oskrbo z vodo v izrednih razmerah, plačajo dobavljeno vodo v takšnih razmerah po dejanskih stroških, ki jih oceni nosilec oskrbo z vodo v izrednih razmerah.
V. OBVEZNI SANACIJSKI UKREPI ZA OBLAŽITEV IZREDNIH RAZMER
17. člen
(1) Nosilec načrtovanja oskrbe z vodo v izrednih razmerah mora na podlagi zbranih podatkov in ocen trendov pripraviti predlog sanacijskih ukrepov, glede na posamezne vzroke izrednih razmer oskrbe z vodo.
(2) Predlog sanacijskih ukrepov potrdi občinski svet in ga upošteva v proračunu občine.
18. člen
(1) Nosilec oskrbe z vodo v izrednih razmerah je v sodelovanju z občinskim štabom civilne zaščite in Komunale Slovenska Bistrica zadolžen za obveščanje ter izobraževanje uporabnikov.
(2) Uporabniki se obvestijo v primeru nastalih izrednih razmer oskrbe z vodo na krajevno običajen način.
(3) Nosilec oskrbe z vodo v izrednih razmerah pripravi v enem letu po sprejemu tega pravilnika osnovni program izobraževanja uporabnikov v obliki predstavitvene knjižice o problemu oskrbe z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Izvajalci oskrbe z vodo v izrednih razmerah morajo uskladiti svojo dejavnost v skladu s tem pravilnikom v roku šestih mesecev po njegovi uveljavitvi.
20. člen
Plan potreb po vodi v izrednih razmerah in njihovo zagotavljanje je obvezni del planiranja javne infrastrukture oskrbe z vodo na območju občine.
21. člen
Vsebina pravilnika se lahko na osnovi strokovnih ugotovitev, katerih rezultat je boljša in zanesljivejša oskrba z vodo v izrednih razmerah, dopolni po postopku, kot je bil sprejet ta pravilnik.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/7-11/2003
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost