Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4908. Odlok o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec, stran 15373.

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 5. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Slovenj Gradec, sestavo komisij za priznanja in pogoje ter postopek podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Mestne občine Slovenj Gradec so:
1. naziv častni občan Mestne občine Slovenj Gradec,
2. nagrade Mestne občine Slovenj Gradec,
3. plakete Mestne občine Slovenj Gradec.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
Naziv častni občan
3. člen
Naziv častni občan Mestne občine Slovenj Gradec je najvišje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na lokalni, državni in mednarodni ravni in za izredne dosežke na kateremkoli področju človeške ustvarjalnosti.
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec
4. člen
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec so:
– občinska nagrada,
– Bernekerjeva nagrada,
– Vrunčeva nagrada.
5. člen
Občinsko nagrado se podeli občanom, fizičnim in pravnim osebam za velike dosežke pri napredku in ugledu Mestne občine Slovenj Gradec, za večletno delo in rezultate na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti (razen za področja, za katera se podeli druga nagrada), ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju občine, dela in življenja v njej ter za njeno uveljavitev v širšem prostoru.
6. člen
Bernekerjevo nagrado se podeli za izjemne uspehe in dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s profesionalnim ali ljubiteljskim kulturnim delovanjem oziroma ustvarjalnostjo v književnosti, dramski umetnosti, glasbi in plesu, upodabljajoči umetnosti, filmu in radiu, arhitekturi in oblikovanju, varovanju kulturne dediščine in za stvaritve, ki so pomemben prispevek v zakladnico kulture občine.
Bernekerjevo nagrado lahko prejmejo posamezniki za pomembno življenjsko delo v kulturi in izjemno uveljavitev na svojem ustvarjalnem področju, tudi, če so dobili že druga priznanja.
7. člen
Vrunčevo nagrado se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine.
Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.
Plakete Mestne občine Slovenj Gradec
8. člen
Plakete Mestne občine Slovenj Gradec so:
– plaketa Mestne občine Slovenj Gradec,
– Bernekerjeva plaketa,
– Vrunčeva plaketa.
9. člen
Plaketo Mestne občine Slovenj Gradec se podeli občanom, pravnim in fizičnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju in ugledu občine na kateremkoli področju gospodarskega ali družbenega življenja.
10. člen
Bernekerjevo plaketo se podeli posameznikom ali skupini, ki deluje na območju Mestne občine Slovenj Gradec, kot priznanje za uspešno in izvirno kreacijo oziroma enkraten neponovljiv dosežek, ki pomeni prispevek h kulturni rasti ljubiteljske kulture.
Bernekerjevo plaketo lahko prejmejo društva in skupine za uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.
11. člen
Vrunčevo plaketo se podeli za pomembne pedagoške uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in telesne kulture pedagoškim delavcem, posameznikom ali skupini.
12. člen
Vsako leto se lahko podeli največ eno nagrado in tri plakete s posameznega področja.
Nagrad in plaket Mestne občine Slovenj Gradec v posameznem koledarskem letu ni potrebno podeliti, če tako iz utemeljenih razlogov odloči občinski svet oziroma komisija.
13. člen
Priznanja občine lahko prejmejo tudi kandidati, ki niso občani Mestne občine Slovenj Gradec oziroma ne delujejo na območju občine, in kandidati iz tujine, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju Mestne občine Slovenj Gradec.
III. SESTAVA KOMISIJ ZA PRIZNANJA
14. člen
Priznanja podeljuje župan Mestne občine Slovenj Gradec na predlog občinskega sveta oziroma komisij, ki strokovno opredelijo podelitev posameznih priznanj.
15. člen
Občinski svet imenuje tri komisije iz vrst strokovnjakov na področju, za katerega se podeljuje priznanje:
– komisija za podelitev občinskih priznanj,
– komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj,
– komisija za podelitev Vrunčevih priznanj.
16. člen
Komisijo za podelitev občinskih priznanj sestavlja sedem članov, od katerih so najmanj trije člani občinskega sveta. Člane komisije predlagajo politične stranke.
17. člen
Komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj sestavlja sedem članov, od katerih so trije predstavniki profesionalne kulture (predlagajo jih javni zavodi ali druge profesionalne organizacije), trije predstavniki ljubiteljske kulture (predlagajo jih Zveza kulturnih društev ali druge organizacije s področja dela ljubiteljske kulture) in en član občinskega sveta.
18. člen
Komisijo za podelitev Vrunčevih priznanj sestavlja sedem članov, od katerih je pet predstavnikov šolstva in vzgojnega varstva, en član zavoda za šolstvo in en član občinskega sveta.
Člane komisije predlagajo javni zavodi ali druge organizacije oziroma ustanove s področja šolstva in vzgojnega varstva.
IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
19. člen
Postopek določanja kandidatov za posamezna priznanja se izvede na podlagi predhodnega javnega razpisa.
Komisija vsako leto objavi razpis v občinskih sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski občine najmanj 60 dni pred podelitvijo priznanj.
20. člen
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– vrsto in število priznanj,
– področja, za katera se podeljujejo,
– osnovne kriterije za podelitev,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k predlogu,
– rok za oddajo predlogov,
– dikcijo o obvezni navedbi naslova predlagatelja.
21. člen
Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– natančne podatke o kandidatu,
– utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja,
– morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno isto priznanje.
Posamezen kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek.
22. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi pravočasno. Nepravočasnih in nepopolnih predlogov ne obravnava.
23. člen
Komisija obravnava predloge in o njih odloča z večino glasov vseh članov. V postopku obravnave lahko zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije in strokovne delavce.
O podelitvi Vrunčevih in Bernekerjevih priznanj odločita strokovni komisiji in o tem obvestita župana in občinski svet.
O podelitvi občinskih priznanj odloči občinski svet na predlog strokovne komisije. Občinski svet predlog komisije potrdi ali zavrne z večino glasov vseh navzočih članov.
24. člen
Naziv častni občan in priznanja Mestne občine Slovenj Gradec se podelijo na zaključni prireditvi ob občinskem prazniku, Bernekerjeva priznanja na svečanosti ob slovenskem kulturnem prazniku, Vrunčeva priznanja pa na svečanosti ob dnevu prosvetnih delavcev.
25. člen
Ob razglasitvi naziva častni občan Mestne občine Slovenj Gradec se na podlagi sklepa izda posebna listina, v katero se vpiše ime in priimek ter datum podelitve naziva s kratko utemeljitvijo.
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado. Denarna nagrada za občinsko nagrado znaša tri zadnje objavljene povprečne bruto plače v RS, denarna nagrada za Bernekerjevo in Vrunčevo nagrado pa dve zadnje objavljeni povprečni bruto plači v RS.
Plakete obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado v višini polovice zadnje objavljene povprečne bruto plače v RS.
26. člen
Župan lahko med letom brez javnega razpisa podeli priznanje Mestne občine Slovenj Gradec za izjemne dosežke na kateremkoli delovnem področju, v obliki posebne listine.
V. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Finančna sredstva za podelitev občinskih priznanj se zagotovijo v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.
28. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi z podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava, ki vodi tudi evidenco o podeljenih priznanjih.
29. člen
Ob sprejetju tega odloka občinski svet imenuje komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj in komisijo za podelitev Vrunčevih priznanj. Sedanjo Komisijo za odlikovanja, nagrade in priznanja pa preimenuje v Komisijo za podelitev občinskih priznanj.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o občinskih priznanjih Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 7/91).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-1/2003
Slovenj Gradec, dne 6. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost