Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4902. Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna, stran 15361.

Na podlagi petega odstavka 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
1. člen
Ta pravilnik določa programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: programska klasifikacija).
2. člen
Izdatki državnega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v:
1. področja proračunske porabe,
2. glavne programe in
3. podprograme.
Področja proračunske porabe in glavni programi so določeni v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
Podprogrami se določijo v postopku priprave predloga proračuna, predloga rebalansa proračuna ali predloga sprememb proračuna.
3. člen
Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predloga državnega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna ter pri njihovem izvrševanju.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 43/00).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 74745/03
Ljubljana, dne 24. septembra 2003.
EVA 2003-1611-0166
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
Priloga

              Področja porabe in glavni programi

Področje porabe, glavni program:

01  POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče)
0204 Davčna in carinska administracija
0205 Privatizacija in nadzor

03  ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
0303 Mednarodna pomoč

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
0405 Vzpostavitev južne meje

05  ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
0503 Programi v podporo znanosti
0504 Tehnološki razvoj

06  LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
   lokalne ravni
0602 Splošni transferi občinam

07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0701 Splošne in skupne funkcije
0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

08  NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 Notranje zadeve
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
0803 Obveščevalno varnostna dejavnost
0804 Vzpostavitev južne meje

09  PRAVOSODJE
0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva
0904 Uprava in delovanje zaporov
0905 Odškodnine
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške

10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti
1002 Varstvo brezposelnih
1003 Aktivna politika zaposlovanja

11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
1105 Ribištvo

12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih
   surovin
1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije električne
   energije
1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije jedrske
   energije
1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in
   zemeljskega plina
1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi premogovništvo)
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1301 Urejanje in nadzor na področju prometa
1302 Cestna infrastruktura
1303 Železniški promet in infrastruktura
1304 Letalski promet in infrastruktura
1305 Vodni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

14  GOSPODARSTVO
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva
1405 Urejanje in nadzor iger na srečo
1406 Tehnološki razvoj

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 Splošne okoljevarstvene storitve

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA IZGRADNJA
1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Podpora privatne stanovanjske izgradnje
1604 Gradbena regulativa in nadzor
1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

17  ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
1702 Primarno zdravstvo
1703 Bolnišnično zdravstvo
1704 Nadomestila, povračila in odškodnine
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

19  IZOBRAŽEVANJE
1901 Urejanje izobraževalnega sistema
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 Terciarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

20  SOCIALNO VARSTVO
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

21  POKOJNINSKO VARSTVO
2102 Pokojnine

22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 Blagovne rezerve
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

24  PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE
2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije

AAA Zlata odličnost