Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4901. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002-2011), stran 15360.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Iška-Otave
(2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011), št. 05-33/02 z dne 3. aprila 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Iška-Otave, ki meri 5.074,15 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Cerknica in Bloke, oziroma v katastrskih občinah Jeršice, Osredek, Ravne pri Žilcah, Štrukljeva vas, Žilce, Otave, Kožljek, Kranjče, Cajnarje, Kremenca in Zales.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Iška-Otave je z dnem 1. januarja 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.799,54 ha, od katere je:
– 3.672,86 ha večnamenskih gozdov in 126,68 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 3.469,06 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 330,48 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 226,7 m3/ha, od tega 153,4 m3/ha iglavcev in 73,3 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,16 m3/ha, od tega 3,15 m3/ha iglavcev in 2,01 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Iška-Otave, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.140,91 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.041,34 ha in
– socialne funkcije na površini 227,16 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Iška-Otave za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 99.907 m3, od tega 66.260 m3 iglavcev in 33.647 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 545,11 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 39,62 ha,
– zaščita pred divjadjo s premazom na površini 9,68 ha in v obsegu 14 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem travinj na površini 7,4 ha,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 7 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Iška-Otave v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-7/01/6
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0107
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost