Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4900. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2002-2011), stran 15359.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011), št. 12-19/02 z dne 19. aprila 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Boč, ki meri 4.161,69 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v Občini Slovenska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Dežno, Jelovec, Poljčane, Studenice, Hrastovec in Stari grad.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Boč je z dnem 1. januarja 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.736,40 ha, od katere je:
– 1.101,51 ha večnamenskih gozdov, 1.614,41 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 20,48 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 1.933,59 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 21,41 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb in 781,40 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 288,3 m3/ha, od tega 31,5 m3/ha iglavcev in 256,8 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 8,28 m3/ha, od tega 1,05 m3/ha iglavcev in 7,23 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Boč, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.133,52 ha,
– ekološke funkcije na površini 249,85 ha in
– socialne funkcije na površini 64,02 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Boč za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 123.817 m3, od tega 15.253 m3 iglavcev in 108.564 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 386,85 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 82 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo s 17.700 količki ali tulci, zaščita pred boleznimi in žuželkami v obsegu 46 delovnih dni in zaščita pred požari v obsegu 16 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem grmišč na površini 1,6 ha, vzdrževanjem travinj na površini 41,0 ha ter postavitvijo valilnic in opravljanjem drugih podobnih del v obsegu 120 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 5,85 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Boč v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-5/01/7
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2002-2311-0181
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost