Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4896. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2001-2010), stran 15356.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ruše
(2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010), št. 12-06/01 z dne 3. decembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ruše, ki meri 6.933 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Maribor in Ruše, oziroma v katastrskih občinah Tabor, Studenci, Limbuš, Laznica, Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri Rušah, Ruše, Lobnica, Zgornji Vrhov Dol, Hrastje, Pekre, Zgornje Radvanje, Spodnje Radvanje, Razvanje, Spodnji Vrhov Dol in Ob železnici.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ruše je z dnem 1. januarja 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.336,12 ha, od katere je:
– 3.041,67 ha večnamenskih gozdov in 294,45 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
– 2.151,89 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 344,29 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 809,65 ha državnih gozdov in 30,29 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 355,3 m3/ha, od tega 177,5 m3/ha iglavcev in 177,8 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 8,76 m3/ha, od tega 4,06 m3/ha iglavcev in 4,70 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ruše, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.607,99 ha,
– ekološke funkcije na površini 392,6 ha in
– socialne funkcije na površini 394,15 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ruše za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 187.136 m3, od tega 100.572 m3 iglavcev in 86.564 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 298,12 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 68,82 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo s 7.200 količki ali tulci in s premazom na površini 4,81 ha, zaščita pred boleznimi in žuželkami v obsegu 130 delovnih dni in zaščita pred požari v obsegu 21 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem travinj v obsegu 10 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 2 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 22,5 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ruše v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ruše, Falska cesta 126, Ruše, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-3/01/7
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2002-2311-0173
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost