Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4890. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper, stran 15352.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US) v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Adriatic, d.d., Ljubljanska 3a, Koper, ki jo zastopa Dušan Novak, predsednik uprave, in Milena Georgievski, članica uprave, je Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za finance, na 47. redni seji dne 13. 11. 2003 izdala naslednjo
O D L O Č B O
Vlada Republike Slovenije ugotavlja:
1. da je na izhodiščni dan (1. 1. 1991) vrednost celotnega kapitala Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper, Ljubljanska 3a, Koper (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) znašala 40,231.635 SIT, od tega nenominirani kapital 10,390.903 SIT oziroma 25,83%, nominirani kapital pa 29,840.732 SIT oziroma 74,17%;
2. da je bila v času po izhodiščnem dnevu (1. 1. 1991) na podlagi sklepov skupščine zavarovalnice izplačana udeležba na dobičku (dividende) delničarjem nominiranega kapitala, opravljeno pa je bilo tudi povečanje delniškega kapitala z vložki znanih delničarjev, zaradi česar so nastale spremembe na deležu nenominiranega kapitala, in sicer:
– po izplačilu dividend v letu 1992 znaša delež 26,35%,
– po izplačilu dividend v letu 1993 znaša delež 26,59%;
3. da je zavarovalnica v bilanci stanja na dan 31. 12. 1994 izkazala negativni kapital v višini 266,461.949 SIT, kot posledica ugotovljene izgube poslovnega leta, zaradi česar v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan 31. 12. 1994 ni več nenominiranega kapitala;
4. da v zavarovalnici na dan zadnje spremembe (31. 12. 2000) ni več nenominiranega kapitala.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uskladitev osnovnega kapitala in števila delnic zavarovalnice ni potrebna.
O b r a z l o ž i t e v:
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZLPZ-1) je uredil način določitve deleža nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnic, prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic na Slovensko odškodninsko družbo, d.d., kot skrbnika, način določitve upravičencev do delnic za nenominirani del kapitala zavarovalnice ob upoštevanju pričakovanih upravičenj po 123. in 123.a členu zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) in prenos navadnih delnic v last teh upravičencev (prvi odstavek 1. člena ZLPZ-1). Zavarovalnica v času pravnoorganizacijskega preoblikovanja v delniško družbo v letu 1990 ni imela pravne podlage za lastninjenje družbenega kapitala, niti za ovrednotenje deleža družbenega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice, prav tako ne za določitev deležev, ki bi pripadli osebam, ki so v letu 1990 vplačale zavarovalne premije.
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, in po prejemu poročila iz tretjega odstavka 9. člena ZLPZ-1 in morebitnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut), z odločbo: ugotovi delež nenominiranega kapitala na izhodiščni dan, vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe; ugotovi vrednost celotnega kapitala zavarovalnice na dan zadnje spremembe; odloči, ali se osnovni kapital zavarovalnice uskladi na podlagi 7. oziroma 8. člena ZLPZ-1; v skladu s 7. oziroma 8. členom ZLPZ-1 ugotovi znesek usklajenega osnovnega kapitala, število delnic in nominalno vrednost delnic, na katerega je razdeljen, število novih delnic, ki se izdajo za nenominirani kapital, ter število delnic, ki pripadajo znanim delničarjem (prvi odstavek 11. člena ZLPZ-1). Iz navedene določbe izhaja, da Vlada Republike Slovenije izda odločbo, s katero ugotovi, ali v zavarovalnici obstaja nenominirani kapital in v kakšnem razmerju, kar pomeni, da Vlada Republike Slovenije ugotovi dejansko stanje in izda odločbo ne glede na to, ali v neki zavarovalnici obstaja nenominirani kapital.
Inštitut je v skladu z določili 9. člena ZLPZ-1 pripravil poročilo o ugotovitvi deleža nenominiranega kapitala v Zavarovalnici Adriatic (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki so ga Vlada Republike Slovenije, zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., prejeli dne 23. 7. 2002. Kopija tega poročila je bila posredovana Ministrstvu za finance dne 24. 7. 2002, ki skladno z določili prvega odstavka 11. člena ZLPZ-1 predlaga izdajo te odločbe. Iz navedenega poročila izhajajo ugotovitve, ki so navedene v izreku te odločbe. Iz poročila inštituta, na katerega Vlada Republike Slovenije opira svojo dokazno oceno, izhaja, da je uskladitev nenominiranega kapitala zaradi povečanja delniškega kapitala z vložki opravljena po stanju na dan zadnje bilance stanja zavarovalnice pred sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala (31. 12. 1994), ker so v vrednosti delniškega kapitala izkazana tudi vplačila vložkov, ki na ta dan še niso bila vpisana v sodni register kot povečanje osnovnega kapitala, zaradi česar je inštitut prilagojeni celotni kapital zmanjšal za znesek povečanja osnovnega kapitala. Po odštetju vložkov, ki še niso bili vpisani v sodni register, je zavarovalnica po stanju na dan 31. 12. 1994 imela negativni kapital. Zaradi tega je izračunani usklajeni delež nenominiranega kapitala po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register v letu 1995 negativen, kar pomeni, da nenominiranega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice ni več. Glede na določila sedmega odstavka 9. člena ZLPZ-1 bi lahko zoper navedeno poročilo inštituta zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., v petnajstih dneh od dneva vročitve podali pripombe. Poročilo, ki ga je skladno z določili ZLPZ-1 pripravil inštitut, ima status izvedenskega mnenja v smislu 193. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), zato v primeru pripomb inštitut posamezno poročilo ponovno preizkusi in ustrezno dopolni oziroma spremeni, če je to potrebno. Zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., na navedeno poročilo nista imeli pripomb. Podatki in ugotovitve, ki izhajajo iz poročila, se opirajo na uradne računovodske izkaze zavarovalnice, kot so bili posredovani za posamezna leta poslovanja Službi družbenega knjigovodstva oziroma kasneje Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, nato pa Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, kar je skladno z določili drugega odstavka 9. člena ZLPZ-1. Ministrstvo za finance je v postopku ugotavljanja dejanskega stanja razpisalo narok za ustno obravnavo, ki je bila opravljena dne 16. 4. 2003, na kateri je pooblaščenec zavarovalnice pojasnil, da se s podatki iz poročila inštituta v celoti strinja. Tudi Slovenska odškodninska družba, d.d., je izjavila, da na predloženo poročilo inštituta nima pripomb, Vlada Republike Slovenije pa tudi ne dvomi v pravilnost podatkov, ki izhajajo iz omenjenega poročila. Ker v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan zadnje spremembe ni nenominiranega kapitala, uskladitev osnovnega kapitala in števila delnic ni potrebna.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) takse prosta.
 
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dopusten upravni spor. Delničarji Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper, Zavarovalnica Adriatic, d.d., Koper, ter Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana lahko izpodbijajo to odločbo s tožbo po postopku v upravnem sporu. Tožba se vloži v roku 30 dni od prejema oziroma objave v Uradnem listu Republike Slovenije na Upravno sodišče Republike Slovenije, Oddelek v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku, s priloženim izvirnikom ali prepisom te odločbe.
Št. 443-12/2002-4
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0089
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost