Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4888. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor, stran 15350.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US) v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor, ki jo zastopa Drago Cotor, predsednik uprave je Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za finance, na 47. redni seji dne 13. 11. 2003 izdala naslednjo
O D L O Č B O
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da v Zavarovalnici Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) na izhodiščni dan (1. 1. 1991) in na dan zadnje spremembe (31. 12. 2000) ni nenominiranega kapitala.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uskladitev osnovnega kapitala in števila delnic v zavarovalnici ni potrebna.
O b r a z l o ž i t e v:
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZLPZ-1) je uredil način določitve deleža nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnic, prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic na Slovensko odškodninsko družbo, d.d., kot skrbnika, način določitve upravičencev do delnic za nenominirani del kapitala zavarovalnice ob upoštevanju pričakovanih upravičenj po 123. in 123.a členu zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) in prenos navadnih delnic v last teh upravičencev (prvi odstavek 1. člena ZLPZ-1). Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, in po prejemu poročila iz tretjega odstavka 9. člena ZLPZ-1 in morebitnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut), z odločbo: ugotovi delež nenominiranega kapitala na izhodiščni dan, vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe (1. točka prvega odstavka 11. člena ZLPZ-1). Iz navedene določbe izhaja, da Vlada Republike Slovenije izda odločbo, s katero ugotovi, ali v zavarovalnici na izhodiščni dan obstaja nenominirani kapital in v kakšnem razmerju, vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe, kar pomeni, da Vlada Republike Slovenije ugotovi dejansko stanje in izda odločbo ne glede na to, ali v neki zavarovalnici obstaja nenominirani kapital.
Inštitut je v skladu z določili 9. člena ZLPZ-1 pripravil poročilo o ugotovitvi deleža nenominiranega kapitala v Zavarovalnici Maribor (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki so ga Vlada Republike Slovenije, zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., prejeli dne 23. 7. 2002. Kopija tega poročila je bila posredovana Ministrstvu za finance dne 24. 7. 2002, ki skladno z določili prvega odstavka 11. člena ZLPZ-1 predlaga izdajo te odločbe. Iz navedenega poročila izhajajo ugotovitve, ki so navedene v izreku te odločbe. Glede na določila sedmega odstavka 9. člena ZLPZ-1 bi lahko zoper to poročilo zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., v petnajstih dneh od dneva vročitve podali pripombe. Poročilo, ki ga je skladno z določili ZLPZ-1 pripravil inštitut, ima status izvedenskega mnenja v smislu 193. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), zato v primeru pripomb inštitut posamezno poročilo ponovno preizkusi in ustrezno dopolni oziroma spremeni, če je to potrebno. Zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., na navedeno poročilo nista imeli pripomb. Podatki in ugotovitve, ki izhajajo iz poročila, se opirajo na uradne računovodske izkaze zavarovalnice, kot so bili posredovani za posamezna leta poslovanja Službi družbenega knjigovodstva oziroma kasneje Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, nato pa Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, kar je skladno z določili drugega odstavka 9. člena ZLPZ-1. Ministrstvo za finance je v postopku ugotavljanja dejanskega stanja razpisalo narok za ustno obravnavo, ki je bila opravljena dne 16. 4. 2003, na kateri je pooblaščenec zavarovalnice pojasnil, da se s podatki iz poročila inštituta v celoti strinja. Tudi Slovenska odškodninska družba, d.d., je izjavila, da na predloženo poročilo inštituta nima pripomb, Vlada Republike Slovenije pa tudi ne dvomi v pravilnost podatkov, ki izhajajo iz omenjenih poročil. Ker v celotnem kapitalu zavarovalnice na izhodiščni dan ni bilo nenominiranega kapitala, niti na dan zadnje spremembe nenominiranega kapitala ni bilo, uskladitev osnovnega kapitala in števila delnic ni potrebna.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) takse prosta.
 
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dopusten upravni spor. Delničarji Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor, Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor, ter Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, lahko izpodbijajo to odločbo s tožbo po postopku v upravnem sporu. Tožba se vloži v roku 30 dni od prejema oziroma objave v Uradnem listu Republike Slovenije na Upravno sodišče Republike Slovenije, Oddelek v Mariboru, Vita Kraigherja 5, Maribor, v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku, s priloženim izvirnikom ali prepisom te odločbe.
Št. 443-12/2002-7
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0090
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost