Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4887. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja v Zavarovalnici Generali, d.d., Ljubljana, stran 15349.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US) v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Generali, d.d., Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa Vlado Sodin, član uprave je Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za finance, na 47. redni seji dne 13. 11. 2003 izdala naslednjo
O D L O Č B O
Vlada Republike Slovenije ugotavlja:
1. da je na izhodiščni dan (1. 1. 1991) vrednost celotnega kapitala Zavarovalnice Generali, d.d., Ljubljana, Kržičeva 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) znašala 13,688.447 SIT, od tega nenominirani kapital znaša 8,985.299 SIT oziroma 65,64%, nominirani kapital pa 4,703.148 SIT oziroma 34,36%;
2. da zavarovalnica v času po izhodiščnem dnevu (1. 1. 1991) do 31. 12. 2000 ni izplačevala niti dobička niti nagrad iz dobička;
3. da so v bilancah stanja za leta 1991 do 1994 izkazani posamezni skladi in nerazporejeni dobiček med viri dolgoročnih sredstev ter nekrita izguba kot postavka v aktivi. Zavarovalnica je v bilanci stanja na dan 31. 12. 1994 izkazala negativni kapital v višini 2,865.944 SIT kot posledico prenesene izgube in izgube poslovnega leta, zaradi česar v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan 31. 12. 1994 ni več nenominiranega kapitala;
4. da v zavarovalnici na dan zadnje spremembe (31. 12. 2000) ni več nenominiranega kapitala.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uskladitev osnovnega kapitala in števila delnic zavarovalnice ni potrebna.
O b r a z l o ž i t e v:
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZLPZ-1) je uredil način določitve deleža nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnic, prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic na Slovensko odškodninsko družbo, d.d., kot skrbnika, način določitve upravičencev do delnic za nenominirani del kapitala zavarovalnice ob upoštevanju pričakovanih upravičenj po 123. in 123.a členu zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) in prenos navadnih delnic v last teh upravičencev (prvi odstavek 1. člena ZLPZ-1). Zavarovalnica v času pravnoorganizacijskega preoblikovanja v delniško družbo v letu 1990 ni imela pravne podlage za lastninjenje družbenega kapitala, niti za ovrednotenje deleža družbenega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice.
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, in po prejemu poročila iz tretjega odstavka 9. člena ZLPZ-1 in morebitnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut), z odločbo: ugotovi delež nenominiranega kapitala na izhodiščni dan, vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe (1. točka prvega odstavka 11. člena ZLPZ-1). Iz navedene določbe izhaja, da Vlada Republike Slovenije izda odločbo, s katero ugotovi, ali v zavarovalnici obstaja nenominirani kapital na dan zadnje spremembe in v kakšnem razmerju, kar pomeni, da Vlada Republike Slovenije ugotovi dejansko stanje in izda odločbo ne glede na to, ali v neki zavarovalnici obstaja nenominirani kapital na dan zadnje spremembe.
Inštitut je v skladu z določili 9. člena ZLPZ-1 pripravil poročilo o ugotovitvi deleža nenominiranega kapitala v Zavarovalnici Generali (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki so ga Vlada Republike Slovenije, zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., prejele dne 23. 7. 2002. Kopija tega poročila je bila posredovana Ministrstvu za finance dne 24. 7. 2002, ki skladno z določili prvega odstavka 11. člena ZLPZ-1 predlaga izdajo te odločbe. Iz navedenega poročila izhajajo ugotovitve, ki so navedene v izreku te odločbe. Ugotovitveni celotni kapital na dan 1. 1. 1991 je znašal 13,688.447 SIT, od tega delniški kapital 4,703.148 SIT oziroma 34,36% in nenominirani kapital 8,985.299 SIT oziroma 65,64%. Zavarovalnica v obdobju od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000 ni izplačevala niti dobička delničarjem niti nagrad iz dobička, so pa v bilancah stanja za leta 1991 do 1994 izkazani posamezni skladi in nerazporejeni dobiček med viri dolgoročnih sredstev ter nekrita izguba kot postavka v aktivi. Ker je zavarovalnica v bilanci stanja na dan 31. 12. 1994 izkazala negativni kapital v višini 2,865.944 SIT kot posledico prenesene izgube in izgube poslovnega leta, je inštitut ugotovil, da v celotnem kapitalu zavarovalnice ni več nenominiranega kapitala. Glede na določila sedmega odstavka 9. člena ZLPZ-1 bi lahko zoper to poročilo zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., v petnajstih dneh od dneva vročitve podali pripombe. Poročilo, ki ga je skladno z določili ZLPZ-1 pripravil inštitut, ima namreč status izvedenskega mnenja v smislu 193. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), zato v primeru pripomb inštitut posamezno poročilo ponovno preizkusi in ustrezno dopolni oziroma spremeni, če je to potrebno. Niti zavarovalnica niti Slovenska odškodninska družba, d.d., na navedeno poročilo nista imeli pripomb. Podatki in ugotovitve, ki izhajajo iz poročila, se opirajo na uradne računovodske izkaze zavarovalnice, kot so bili posredovani za posamezna leta poslovanja Službi družbenega knjigovodstva oziroma kasneje Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, nato pa Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, kar je skladno z določili drugega odstavka 9. člena ZLPZ-1. Ministrstvo za finance je v postopku ugotavljanja dejanskega stanja razpisalo narok za ustno obravnavo, ki je bila opravljena dne 16. 4. 2003, na kateri je pooblaščenka zavarovalnice pojasnila, da se s podatki iz poročila inštituta v celoti strinja. Tudi Slovenska odškodninska družba, d.d., je izjavila, da na predloženo poročilo inštituta nima pripomb, Vlada Republike Slovenije pa tudi ne dvomi o pravilnosti podatkov, ki izhajajo iz omenjenega poročila. Ker v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan zadnje spremembe ni nenominiranega kapitala, uskladitev osnovnega kapitala in števila delnic ni potrebna.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) takse prosta.
 
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dopusten upravni spor. Delničarji Zavarovalnice Generali, d.d., Ljubljana, Zavarovalnica Generali, d.d., Ljubljana, ter Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, lahko izpodbijajo to odločbo s tožbo po postopku v upravnem sporu. Tožba se vloži v roku 30 dni od prejema oziroma objave v Uradnem listu Republike Slovenije na Upravno sodišče Republike Slovenije, Tržaška 68a, Ljubljana, v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku, s priloženim izvirnikom ali prepisom te odločbe.
Št. 443-12/2002-5
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0090
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost