Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2003 z dne 12. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2003 z dne 12. 11. 2003

Kazalo

4840. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, stran 15164.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 20. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) ter 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu ZUJIK), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Zavod je ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 38/99, 99/99 in 20/02). S tem sklepom so se združili samostojni javni zavodi: Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto in Restavratorski center Republike Slovenije v enotni javni zavod, iz katerega se je izločilo varstvo naravne dediščine, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje, prostor in energijo.
3. člen
(1) Poslanstvo zavoda je izvajanje javne službe na področju varstva nepremične kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: dediščina).
(2) Svoje poslanstvo utemeljuje z ohranjanjem in razvijanjem kulturne raznolikosti Slovenije kot dela evropske in svetovne dediščine, vključevanjem dediščine v sodobno življenje in omogočanjem uživanja v dediščini sedanjim in prihodnjim rodovom.
4. člen
(1) Ime zavoda: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
(2) Skrajšano ime: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(3) Kratica: ZVKDS.
(4) Sedež javnega zavoda: Cankarjeva cesta 4, Ljubljana.
(5) Zavod je pravna oseba.
(6) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/32177/00.
5. člen
(1) Zavod ima v svoji sestavi naslednje enote:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, skupne službe, Cankarjeva cesta 4, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Celje, Glavni trg 1, Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, Kranj,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Piran, Trg bratstva 1, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, Poljanska cesta 40, Ljubljana.
(2) Podrobnejšo notranjo organizacijo ureja akt iz 4. točke 12. člena.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– evidentiranje dediščine in posredovanje podatkov v register dediščine;
– dokumentiranje, inventariziranje, raziskovanje in proučevanje dediščine;
– valoriziranje dediščine;
– priprava strokovnih podlag za razglasitvene akte in soglasij za upravne postopke;
– izvajanje raziskovalnih projektov z metodami, ki pomenijo poseg v dediščino;
– dokumentiranje vzdrževanja, posegov, rabe in prometa dediščine;
– usmerjanje in nadzor nad upravljanjem in gospodarjenjem z dediščino v lasti države oziroma lokalnih skupnosti;
– priprava smernic s področja dediščine za sprejemanje prostorskih in planskih aktov;
– priprava restavratorskih in konservatorskih programov;
– sodelovanje z lastniki spomenikov in drugimi, ki imajo interese v zvezi s posameznim spomenikom, ter posredovanje pojasnil, nasvetov in navodil;
– pripravljanje strokovnih zasnov za varstvo dediščine;
– izdajanje kulturnovarstvenih mnenj, pogojev in soglasij;
– priprava konservatorsko-restavratorskih projektov za varovanje, obnavljanje in oživljanje dediščine;
– načrtovanje, usmerjanje, organiziranje in vodenje posameznih najzahtevnejših konservatorskih in restavratorskih posegov na spomenikih;
– sodelovanje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine;
– zagotavljanje in vodenje enotne dokumentacije restavratorske dejavnosti;
– izvajanje strokovne matičnosti, oblikovanje metod in standardov ter usmerjanje, usklajevanje in spremljanje njihovega izvajanja;
– usklajevanje restavratorske dejavnosti in skrb za razvoj restavratorske stroke ter njeno usmerjanje;
– vodenje evidence izvajalcev dejavnosti varstva dediščine na podlagi dovoljenj in koncesij, usmerjanje in nadzor nad njihovim delom;
– sodelovanje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na varovanje in rabo dediščine, ter priprava strokovnih podlag za upravne postopke, ki jih vodi Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– populariziranje dediščine in njenega varstva;
– opravljanje dejavnosti v informacijskih pisarnah in izpostavah zavoda;
– usmerjanje in sodelovanje pri izobraževanju in izpopolnjevanju ter usposabljanju kadrov na področju konservatorstva in restavratorstva;
– vključevanje v sistem varstva dediščine v primeru oboroženega spopada in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sodelovanje z drugimi javnimi zavodi in institucijami na področju varstva dediščine in drugih področjih kulture, ki v Sloveniji in mednarodnem prostoru delujejo v javnem interesu;
– mednarodno sodelovanje z institucijami s področja varstva dediščine;
– sodelovanje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem ter znanstvenem sodelovanjem s sorodnimi institucijami, raziskovalnimi ustanovami in drugimi državnimi javnimi zavodi;
– sodelovanje z mediji in RTV Slovenija.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
14.1   Pridobivanje kamna
14.2   Pridobivanje peska in gline
14.5   Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
20.1   Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.3   Stavbno mizarstvo
20.5   Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
22.1   Založništvo
22.24  Priprava za tisk
22.3   Razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka
24.1   Proizvodnja osnovnih kemikalij
26.1   Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
26.5   Proizvodnja cementa, apna, mavca
26.6   Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca
26.7   Obdelava naravnega kamna
36.1   Proizvodnja pohištva
45.1   Pripravljalna dela na gradbiščih
45.2   Gradnja objektov in delov objektov
45.4   Zaključna gradbena dela
51.13  Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.53  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
52.462  Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.463  Trgovina na drobno z gradbenim materialom
52.47  Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
     potrebščinami
52.500  Trgovina na drobno z rabljenim blagom
63.1   Prekladanje, skladiščenje
70.1   Poslovanje z lastnimi nepremičninami
71.1   Dajanje avtomobilov v najem
71.2   Dajanje drugih vozil v najem
72.600  Druge računalniške dejavnosti
72.400  Omrežne podatkovne storitve
72.300  Obdelava podatkov
72.220  Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.200  Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
72.100  Svetovanje o računalniških napravah
73.1   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
     tehnologije
73.2   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
     humanistike
74.2   Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
74.3   Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.30  Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.81  Fotografska dejavnost
74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
80.42  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
92.1   Filmska in video dejavnost
92.3   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti
92.5   Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
92.522  Varstvo kulturne dediščine.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
Direktor
9. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata. Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
10. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih položajih,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
11. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata v naslednjih primerih:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko direktorju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet oziroma strokovni svet ne dasta mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinjata.
12. člen
(1) Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustanovitelja oziroma ministra,
– imenuje pomočnike direktorja,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– imenuje in razrešuje vodje enot,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
13. člen
(1) V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
14. člen
(1) Zavod ima lahko pomočnika direktorja, in sicer za naslednja področja dela:
– za strokovno področje konservatorstva,
– za strokovno področje restavratorstva,
– za področje poslovanja.
(2) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa. Za imenovanje pomočnika direktorja je potrebno predhodno soglasje sveta.
(3) Pomočnik direktorja je lahko tudi vodja posamezne organizacijske enote zavoda.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi.
(5) Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
(6) Naloge in pristojnosti pomočnikov direktorja določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
(7) Pomočnik direktorja za področje konservatorstva koordinira delo organizacijskih enot zavoda na področju konservatorstva in skrbi za enotno metodologijo dela.
(8) Pomočnik direktorja za področje restavratorstva vodi in načrtuje restavratorsko dejavnost v vseh organizacijskih enotah, skrbi za enotno metodologijo dela in je hkrati vodja enote Restavratorski center.
15. člen
(1) Pomočnik direktorja za področje strokovnega dela (konservatorstva, restavratorstva) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok s področja delovanja zavoda,
– strokovni naziv s področja zavodske dejavnosti,
– najmanj deset let delovnih izkušenj pri delu s področja zavoda,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
(2) Pomočnik direktorja za področje poslovanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih položajih,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
16. člen
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
(2) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
Svet
17. člen
(1) Svet zavoda sestavlja pet članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ministrstvo o poteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(5) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(6) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje mnenje k predlogu o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda in k predlogu načina pokrivanja primanjkljaja zavoda.
Strokovni svet
19. člen
(1) Strokovni svet sestavlja devet članov, in sicer:
– tri člane izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, po eden pa s področja konservatorstva in restavratorstva;
– dva člana predlaga Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, s področja dejavnosti zavoda;
– enega člana predlaga Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo;
– enega člana predlaga Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, s področja restavratorske dejavnosti;
– enega člana predlaga Slovensko konservatorsko društvo;
– enega člana predlaga Društvo restavratorjev Slovenije.
(2) Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev.
(3) Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
(4) Direktor mora pozvati predlagatelje k dostavi predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
(5) Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(6) Mandat članom strokovnega sveta traja 5 let. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(7) Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(8) Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(9) Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.
20. člen
Naloge strokovnega sveta so:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je bil zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
21. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda oziroma strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
(2) Članom sveta zavoda in strokovnega sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja.
22. člen
(1) Član sveta ali strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, po katerem je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
23. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj na predlog sveta zavoda ali ministra.
24. člen
(1) Mandat predstavnika delavca v strokovnem svetu preneha s prenehanjem delovnega razmerja in v primerih, ki jih določa akt iz drugega odstavka 19. člena.
(2) Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, ki mu predlog lahko poda strokovni svet ali minister.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
(1) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– poslovna stavba: Tomšičeva 7, Kranj; parc. št. 222 in 223, vložna št. 246, k.o. Kranj, površina: 1.360 m2,
– poslovna stavba: Tržaška 4, Ljubljana, parc. št. 185/17, vložna št. 1033, k.o. Gradišče predm. II,
– poslovna stavba: Slomškov trg 6, Maribor; parc. št. 1547, vložna št. 769, k.o. Maribor – Grad, površina: 1109,45 m2 – do 1/2 je lastništvo vknjiženo na Mestno občino Maribor,
– poslovna stavba: Poljanska 40, Ljubljana,
– Grad Kodeljevo, Koblarjeva, Ljubljana; posest je na parcelnih številkah: 825 – sadovnjak, 340 m2, 824 – stavbišče s šestimi zgradbami, 1064 m2, in dvorišče 1319 m2, 826 – pot, 734 m2, 827/2 – park, 2646 m2, vložna št. 885, k.o. Udmat,
– stanovanje: Nazorjeva 2, Izola; I. nadstropje stanovanjskega bloka, parc. št. 1519 in 1550, k.o. Izola, površina: 37,66 m2,
– stavbišče, zidanica, dvorišče: parc. št. 260/7, k.o. Vukovski,
– del poslovne stavbe: Palača Apollonio, Ulica svobode 24, Piran, parc. št. 1019, v solastništvu Republike Slovenije.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi v naslednjih poslovnih prostorih, ki so v lasti posamezne lokalne skupnosti:
– poslovni prostori: Trg bratstva 1, Piran, parc. št. 1006/1, k.o. Piran (v lasti Občine Piran),
– poslovni prostori: Obzidna 9, Koper, parc. št. 609, k.o. Koper (v lasti Mestne občine Koper),
– Prkičeva hiša, Podpeč, parc. št. 3660 in 3659, k.o. Podpeč (v lasti Mestne občine Koper),
– poslovni prostori: Delpinova 16, Nova Gorica,
– restavratorska delavnica: Ulica IX. korpusa 98, Solkan (v lasti Mestne občine Nova Gorica).
26. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
27. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
29. člen
Premoženje iz prvega odstavka 25. člena, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
30. člen
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
(2) Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
32. člen
(1) Akt o sistemizaciji delovnih mest, strateški in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje do 29. 11. 2003. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in njegove dopolnitve z dne 27. 3. 2001, razen določb, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet zavoda. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet in prenehajo veljati po končanih postopkih teh volitev.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 38/99, 99/99 in 20/02).
34. člen
Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
35. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 635-00/2001-3
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-3511-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost