Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4655. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2003, stran 14634.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30. ter 93. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02 in 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 8. redni seji dne 21. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2003 (Uradni list, št. 40/03) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v tisoč tolarjih
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      leto 2003
-----------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                439.219
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    415.845
70   DAVČNI PRIHODKI                        397.724
    700 Davki na dohodek in dobiček                168.000
    703 Davki na premoženje                    208.374
    704 Domači davki na blago in storitve              21.350
    706 Drugi davki                           –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                        18.121
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                          5.500
    711 Takse in pristojbine                     1.500
    712 Denarne kazni                         150
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             200
    714 Drugi nedavčni prihodki                   10.771
72   KAPITALSKI PRIHODKI                         –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              –
    721 Prihodki od prodaje zalog                    –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja                     –
73   PREJETE DONACIJE                         3.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov              3.000
    731 Prejete donacije iz tujine                    –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                       20.374
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                    20.374
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  533.691
40   TEKOČI ODHODKI                         140.046
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              28.241
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                       4.130
    402 Izdatki za blago in storitve                104.175
    403 Plačila domačih obresti                     –
    409 Rezerve                           3.500
41   TEKOČI TRANSFERI                        161.408
    410 Subvencije                          5.900
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                        74.194
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                          38.027
    413 Drugi tekoči domači transferi                43.287
    414 Tekoči transferi v tujino                    –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                     199.918
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             199.918
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                     32.319
    430 Investicijski transferi                   32.319
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                 -94.472
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      leto 2003
-----------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA               –
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    –
    750 Prejeta vračila danih posojil                  –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            –
    440 Dana posojila                          –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREJEMANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      leto 2003
-----------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                       29.696
50   ZADOLŽEVANJE                          29.696
    500 Domače zadolževanje                     29.696
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                        –
55   ODPLAČILA DOLGA                           –
    550 Odplačila domačega dolga                     –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    A RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              -64.776
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)                29.696
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+X.)                    94.472
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
    OB KONCU PRETEKLEGA LETA                    64.776
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/03-1
Hajdina, dne 21. oktobra 2003.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti