Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4652. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, stran 14630.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 25. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno
vodovodno omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine obveznega prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno vodovodno omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe vodovodno omrežje ali vodovodno omrežje v izgradnji, v lasti Občine Žalec in v upravljanju gospodarske javne službe – Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).
3. člen
Za priključitev na javno vodovodno omrežje se uporabniku zaračuna obvezni prispevek v višini:
1.
– za eno gospodinjstvo do povprečne
  porabe pitne vode 16 m3/mesec           290.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do povprečne
  porabe pitne vode 16 m3/mesec           290.000 SIT
– za samostojne garaže do povprečne
  porabe pitne vode 3 m3/mesec            150.000 SIT
2.
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode
  3 m3/mesec                     290.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode
  6 m3/mesec                     340.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode
  9 m3/mesec                     390.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode
  12 m3/mesec                    440.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
  in gostinstvo s porabo vode
  nad 12 m3/mesec                 440.000 SIT +
  za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec           9.100 SIT
3.
– za kmetijstvo do povprečne
  porabe pitne vode 12 m3/mesec           290.000 SIT
– za kmetijstvo s povprečno
  porabo pitne vode nad 12 m3/mesec        290.000 SIT +
– za vsak m3 vode nad 12 m3 /mesec           9.100 SIT
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič začenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Žalec ter prosilci iz 3. točke 3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali stacionarni kmečki turizem. Le tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljavec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Obvezni prispevek je uporabnik dolžan plačati glede na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko obveznega prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljavca na osnovi:
– meril in kriterijev tega odloka,
– podatkov uporabnika o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta za interno vodovodno omrežje.
6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljavec omrežja ali od njega pooblaščeno podjetje na osnovi plačanega obveznega prispevka in na stroške uporabnika.
7. člen
Uporabniki lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje na osnovi vloge o obročnem plačevanju skleneta uporabnik in upravljavec posebno pogodbo v kateri določita število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na javno vodovodno omrežje.
8. člen
Vsem uporabnikom, ki v svojem soglasju za priklop na kanalizacijsko omrežje nimajo omejitve količine, upravljavec izda brezplačno soglasje z omejitvijo. Osnova za izračun omejitve je povprečje porabljene pitne vode v zadnjih petih letih, ali pa povprečna letna poraba pitne vode v zadnjih petih letih, če je ta bolj ugodna.
9. člen
Upravljavec enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad, s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno mesečno porabo pitne vode v preteklih 12 mesecih, si mora pridobiti novo soglasje in doplačati obvezni prispevek v skladu s 3. členom, točka 2 in 3 tega odloka.
10. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljavcem v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljavec sproži tožbo zoper uporabnika.
11. člen
V primeru odklopa z javnega vodovodnega omrežja je plačan obvezni prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Žalec glede na tehnične pogoje in presojo upravljavca. Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka si mora od upravljavca pridobiti za ta prenos novo soglasje.
12. člen
Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka lahko prenese obvezni prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljavcu. Če dosedanji lastnik soglasja prenese obvezni prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti novo soglasje za priklop.
13. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, si mora uporabnik pridobiti novo soglasje in poravnati razliko v višini obveznega prispevka, določenega v 3. členu tega odloka. Negativna razlika se ne vrača.
14. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora uporabnik plačati obvezni prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora nato pri upravljavcu pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
15. člen
Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje plača uporabnik na transakcijski račun upravljavca.
16. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno vodovodno omrežje so prihodek proračuna Občine Žalec in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti na območju Občine Žalec. Upravljavec je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno vodovodno omrežje odvesti v proračun Občine Žalec.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno upravljavec na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad RS v Uradnem listu RS. Predlog za uskladitev višine prispevka pripravi upravljavec v roku enega meseca od objave podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu za tekoče leto. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu RS.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 25/02).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35201/00002/2003 0002 09
Žalec, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti