Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4649. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 14628.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 70/00, 51/02), 14. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 9/96 in 19/97) in na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 8. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se v Občini Šmarje pri Jelšah ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet) kot skupen organ za vse gospodarske javne službe v Občini Šmarje pri Jelšah, z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju Občine Šmarje pri Jelšah, kot jih določa odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Svet je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima pet članov. Svet imenuje Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 4 let na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ni možno imenovati zaposlenih pri izvajalcu gospodarskih javnih služb, prav tako ne morejo biti člani sveta člani organov občine, delovnih teles občinskega sveta in delavci občinske uprave.
3. člen
Prvo sejo sveta po imenovanju skliče župan.
Člani sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin na svoji prvi seji z večino glasov izvolijo predsednika in podpredsednika sveta.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
4. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje pripombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom občine v skladu z njihovimi pooblastili na področju zagotavljanja javnih dobrin;
– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij občine (krajevne skupnosti) in daje predloge občinskim organom;
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave;
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav pred pristojnimi organi občine;
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
5. člen
Pristojni organi občine so dolžni obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema pisne pripombe, predloga ali priporočila.
6. člen
Materialne, finančne, strokovne in administrativne pogoje za delo sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Šmarje pri Jelšah zagotavlja Občina Šmarje pri Jelšah.
Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju in na svoje seje strokovnjake za posamezno javno službo.
7. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem ter nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0058/03
Šmarje pri Jelšah, dne 16. oktobra 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti