Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4647. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003, stran 14627.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 8. seji dne 16. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003 (Uradni list RS, št. 16/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                 v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun leta
---------------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                   1,156.491
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          553.453
70 DAVČNI PRIHODKI                            465.488
  700 Davki na dohodek in dobiček                    332.727
  703 Davki na premoženje                         41.718
  704 Domači davki na blago in storitve                  91.043
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                            87.965
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                              49.150
  711 Takse in pristojbine                         6.780
  712 Denarne kazni                             135
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                1.600
  714 Drugi nedavčni prihodki                       30.300
72 KAPITALSKI PRIHODKI                           12.710
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
  in nematerialnega premoženja                      12.710
73 PREJETE DONACIJE                               –
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                          590.328
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij                       590.328
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                    1,181.956
40 TEKOČI ODHODKI                             295.006
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                  95.219
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             17.825
  402 Izdatki za blago in storitve                    171.862
  403 Plačila domačih obresti                       5.100
  409 Rezerve                               5.000
41 TEKOČI TRANSFERI                            489.601
  410 Subvencije
  411 Transferi posameznikom
  in gospodinjstvom                           260.793
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                              59.890
  413 Drugi tekoči domači transferi                   168.918
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                         314.223
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 314.223
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                         83.126
  430 Investicijski transferi                       83.126
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                        –25.465
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun leta
---------------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                    14.290
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      14.290
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev                     9.290
  752 Kupnine iz naslova privatizacije                   5.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV (440+441+442)                            –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                 14.290
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun leta
---------------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                          16.000
50 ZADOLŽEVANJE                              16.000
  500 Domače zadolževanje                         16.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                        11.056
55 ODPLAČILA DOLGA                             11.056
  550 Odplačila domačega dolga                      11.056
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       –6.231
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)                     4.944
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
---------------------------------------------------------------------------------
  PRETEKLEGA LETA                             6.231
---------------------------------------------------------------------------------
Posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in splošni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prihodkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 150.000 SIT za posamezen namen, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Kot dolg po tem členu se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0053/03
Šmarje pri Jelšah, dne 16. oktobra 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti