Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Škofja Loka, stran 14624.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 63/95, 21/02 in 51/02) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Škofja Loka
1. člen
V celotnem besedilu odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 42/95, v nadaljevanju: odlok) se v vseh stavčnih zvezah besedilo »tajnik občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
2. člen
V 1. členu se besedna zveza »v zvezi z njihovim« spremeni v »v zvezi z njenim«.
3. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov in drugih predpisov. Za svoje delo je odgovorna občinskemu svetu in županu, v zadevah iz prenesene državne pristojnosti pa tudi pristojnemu ministrstvu.«
4. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta »oziroma mestnimi četrtmi«.
5. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, direktor občinske uprave in uslužbenec, zadolžen za stike z javnostjo, po pooblastilu župana ali direktorja pa tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drugi javni uslužbenci.«
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana,
– oddelek za splošne zadeve,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za gospodarske javne službe in občinsko premoženje,
1. referat za gospodarske javne službe,
2. referat za stanovanjsko gospodarstvo,
3. referat za stavbna zemljišča,
4. referat za ceste,
5. referat za občinsko redarstvo in komunalno nadzorništvo,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za proračun in javne finance,
Oddelek vodi vodja oddelka. Oddelek za splošne zadeve vodi direktor občinske uprave. Urad vodi župan.
7. člen
Prvi in drugi odstavek 9. člena se spremeni v en odstavek tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je na podlagi zakona o javnih uslužbencih tudi predstojnik občinske uprave. Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
8. člen
Prvi in drugi odstavek 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Upravne in strokovne naloge občinske uprave opravljajo javni uslužbenci. Javni uslužbenci so uradniki, ki v organih opravljajo javne naloge, uradniki, ki opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, ki zahtevajo poznavanje javnih nalog organa in strokovno-tehnični javni uslužbenci, ki opravljajo druga spremljajoča dela.«
9. člen
Dodata se drugi in tretji odstavek 12. člena, ki se glasita:
»Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.
10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občine odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.«
11. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
O upravnih stvareh iz izvirne ter prenesene državne pristojnosti lahko vodi postopek in v njem odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka. Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše vlada.
12. člen
17. člen se črta.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
13. člen
V 18. členu se za besedo »svet« doda vejica in stavek »ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari«.
14. člen
Spremeni se 19. člen tako, da se glasi:
Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– delovanje župana in podžupanov in pravno pomoč županu in občinskemu svetu ter svetovanje o pravnih vprašanjih iz delovnega področja drugih oddelkov občinske uprave,
– svetovanje in sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov,
– obveščanje občinskega sveta o delu občinske uprave,
– koordinacijo direktorja in vodje oddelkov v zvezi s pripravo gradiv za občinski svet ter reševanje celotne občinske problematike,
– reševanje prošenj in pritožb občanov,
– protokolarne zadeve, usmerjanje in usklajevanje prireditev Občine Škofja Loka,
– strokovna in druga opravila pri sodelovanju Občine Škofja Loka z drugimi občinami in širšimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi ter lokalnimi skupnostmi drugih držav,
– stike z javnostjo s pripravo gradiv in člankov ter organizacija konferenc.
15. člen
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– vodenje občinske uprave,
– zastopanje občine v postopkih pred sodišči in drugimi organi v okviru danega pooblastila,
– spremljanje, analiziranje in nadzor LTO (skrb za promocijo turističnih danosti) in RAS (pospeševanje in razvoj turizma, kmetijstva in podjetništva ter svetovanje s področja podjetništva),
– kadrovske zadeve zaposlenih v občinski upravi,
– informiranje in objavo splošnih aktov v Uradnem listu RS in medobčinskem glasilu Utrip,
– opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori občine za potrebe občinske uprave,
– strokovna pomoč v splošnih zadevah krajevnim skupnostim,
– vodenje upravnega postopka s področja upravnih zadev ter zadev, ki ne sodijo v delovno področje drugih oddelkov občinske uprave,
– zagotavljanje svetovanja in pomoči strankam,
– sprejem, evidenca in odprava pošte ter arhiviranje in vodenje rokovnika,
– administrativne naloge za področje delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter Nadzornega odbora občine Škofja Loka,
– tehnična in administrativna opravila za potrebe občinske uprave, župana, podžupanov in občinskega sveta,
– informacijski sistem,
– civilno zaščito in reševanje za primer naravnih nesreč, požarne varnosti in organiziranega gasilstva,
– opravljanje drugih nalog iz delovnega področja oddelka.
16. člen
Spremeni se 21. člen tako, da se glasi:
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in izdelavo programov revitalizacije starega mestnega jedra mesta Škofja Loka in drugih pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov,
– priprava planskih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja,
– priprava prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– dajanje informacij o prostoru ter izdaja potrdil o prostorski opredelitvi zemljišč,
– izdaja potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica,
– izdaja potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice občine na nepremičninah,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi,
– priprava predpisov s področja varstva okolja in strokovna pomoč pri njihovem izvajanju.
17. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– priprava razvojnih usmerite in predlogov, ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja,
– upravne naloge s področja gospodarskih dejavnosti s statističnimi in analitičnimi deli,
– vodenje postopkov v zvezi s premoženjsko pravnimi zadevami,
– vodenje evidence nepremičnin Občine Škofja Loka,
– spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti občine za dajanje mnenj o oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– vodenje nadzora nad poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– priprava in izvajanje programov stanovanjske, komunalne in cestne infrastrukture,
– opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori občine v lasti občine,
– opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s stanovanji v lasti občine,
– pridobivanje, urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– vodenje investicij s področja gospodarske infrastrukture, ko občina nastopa kot investitor ali soinvestitor,
– predlaganje načina izvajanja gospodarskih javnih služb,
– določanje standardov in normativov za gospodarske javne službe,
– vodenje postopkov za podeljevanje koncesij in izbiro koncesionarjev,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog gospodarskih javnih služb,
– vodenje evidenc stavbnih zemljišč,
– zagotavljanje neprofitne stanovanjske gradnje in gradnje socialnih stanovanj,
– zadeve s področja prometa, zvez in energetike,
– sodelovanje s krajevnimi skupnostmi Občine Škofja Loka,
– izvedba projekta regijske deponije komunalnih odpadkov,
– nadzorna služba za varstvo okolja,
– opravljanje drugih nalog iz delovnega področja.
18. člen
Spremeni se 23. člen tako, da se glasi:
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo razvojnih programov in omogočanje njihovega izvajanja,
– predloge ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, mladine in javnih del,
– vodenje investicij s področja družbenih dejavnosti, kadar je Občina Škofja Loka investitor ali soinvestitor,
– uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad občinskimi javnimi zavodi in zavodi, ki jih je ustanovila občina,
– zagotavljanje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– vodenje postopkov za podeljevanje koncesij,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog poslovanja na področju družbenih dejavnosti,
– zagotavljanje zavarovanja in varstva kulturnih spomenikov na območju Občine Škofja Loka, ki so lokalnega pomena,
– upravne naloge s področja družbenih dejavnosti,
– sodelovanje z verskimi skupnostmi,
– nadzor nad zakonitostjo splošnih aktov, podjetij in zavodov, ki jih potrjuje ali daje k njim soglasje občinski svet,
– opravljanje drugih nalog iz delovnega področja oddelka.
19. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
Oddelek za proračun in finance opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in izvajanje proračuna, s pripravo zaključnega računa ter pripravo predlogov in drugih aktov s področja financ,
– opravljanje finančnih, knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun, občinske sklade, krajevne skupnosti in druge uporabnike proračuna Občine Škofja Loka,
– zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri spremljanju in izvrševanju občinskih splošnih aktov in drugih aktov s področja financ,
– pripravo premoženjske bilance občine,
– spremljanje in analiza davkov, taks ipd. iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– opravljanje drugih nalog iz delovnega področja oddelka.
20. člen
Poglavje »prehodne in končne določbe« se označi z rimsko številko »IV«.
21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 021-1/95
Škofja Loka, dne 16. oktobra 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti