Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4642. Skupni program priprave urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini, stran 14619.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99, 28/01, 69/03) je župan Občine Rogaška Slatina dne 16. 10. 2003 sprejel
S K U P N I P R O G R A M P R I P R A V E
urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina
in lokacijskega načrta za območje CZ
v Rogaški Slatini
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
S tem skupnim programom priprave se podrobneje določijo postopki, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja Urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina (v nadaljevanju: UZ) in lokacijskega načrta za območje CZ (v nadaljevanju: LN).
Politično gospodarske spremembe, prestrukturiranje gospodarstva v zadnjih dvajsetih letih in s tem povezana demografska gibanja so posledično povzročila stanje v prostoru, ki se odraža v neusmerjeni rasti gospodarskih dejavnosti na območjih katerih namen je plansko opredeljen drugače, ter v neracionalno opredeljenih površinah namenjeni poselitvi.
Takšno stanje ima za posledice neekonomično izrabo obstoječe in izgradnjo nove komunalne infrastrukture zaradi nerešenih lastniških razmerij pa je tudi vprašljiva njena realizacija.
Z obstoječimi plani opredeljene površine ne omogočajo razvoj zdravilišča z ozirom na spremenjeno lastniško strukturo.
Osnovni nerešeni problemi so:
– nezmožnost realizacije širitve obstoječih objektov v skladu z veljavnimi PID,
– pomanjkanje ustreznih lokacij za razvoj zdraviliško turistične dejavnosti,
– pomanjkanje parkirnih mest,
– prometna infrastruktura – preko zdraviliškega kompleksa potekajo krajevne prometne povezave, ki onemogočajo nadaljnji razvoj zdravilišča,
– neopredeljeni pogoji za revitalizacijo obstoječih varovanih objektov, ki bi zagotavljali ekonomske pogoje za investicijska vlaganja v objekte in njihovo poslovanje,
– neopredeljena zasnova primarnih prometnic,
– lokacije skupnih podzemnih garaž za potrebe različnih gospodarskih subjektov,
– omogočiti širitev parkovnih površin ter ukinitev oziroma redukcijo prometnih površin znotraj hotelskega kompleksa,
– opredelitev možnih lokacij za eventualne novogradnje hotelskih kapacitet.
Mesto Rogaška Slatina kot potencialni nosilec regionalnega razvoja želi preko sprememb prostorskih dokumentov pridobiti ustrezen koncept prostorske zasnove mesta, ki bo podprl razvoj turističnih dejavnosti in tehnološko ter okoljsko prijaznejših dejavnosti in posledično tudi razvoj družbene nadgradnje. K celovitim rešitvam na področju prostorskega načrtovanja Občino Rogaška Slatina zavezuje tudi država, ki je sprejela Državni razvojni plan 2002-2006 in bo v letu 2003 pripravila enotni programski dokument usklajen z regionalno razvojno politiko. Priprava prostorske dokumentacije za regionalne projekte pa je prioriteta.
Podlaga za pripravo UZ in LN je Urbanistična zasnova mesta Rogaška Slatina, ki je del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03).
2. člen
(predmet, programska izhodišča in namen
prostorskega akta)
Predmet prostorskega plana so UZ, LN in morebitne spremembe in dopolnitve prostorskega plana izven območja obdelave UZ, ki so nujne zaradi homogenosti zdraviliškega območja.
Programsko izhodišče je zagotovitev možnosti večanja kapacitet zdravilišča, pri tem pa ohraniti naravne vrednote. Prometno izhodišče je odstranitev prometa iz ožjega območja zdravilišča in zagotovitev potrebnih parkirišč v podzemnih garažah.
Namen izdelave UZ in LN je ponovno treba ovrednotiti razmerja med razvojem kraja in njegove poselitve ter razvojem zdravilišča ter da se v pogojih vzdržnostnega razvoja opredeli maksimalne možne hotelske kapacitete, ki jih naselje še prenese, opredeliti območja bodoče širitve zdraviliškega kompleksa in razrešiti problem prometne infrastrukture, ki mora na eni strani zagotoviti veliko pretočnost znotraj naselja, na drugi pa zagotoviti možnosti razvoja zdraviliške dejavnosti. Splošni nameni UZ in LN so naslednji:
– zagotavljanje urejenosti prostora za dolgoročne razvojne cilje,
– možnost izvajanja UZ in LN na podlagi načel in zahtev urejanja prostora,
– identifikacija prihodnjega vzorca poselitve, vključujoč glavna razvojna območja,
– opredelitev območij posebnega varstva,
– določitev poteka infrastrukture,
– zagotavljanje okvira za detajlno lokalno planiranje in reguliranje prostora,
– zagotavljanje povezave med obveznimi izhodišči in usmeritvami državnega prostorskega plana.
Namen projekta je tudi izboljšanje kvalitete in tehnike bivanja prebivalstva, varovanje okolja ter omogočanje in spodbujanje razvoja. Če izhajamo iz osnovnega koncepta trajnostnega razvoja so cilji naslednji:
– ohranitev naravnih virov,
– grajeni razvoj v harmoniji z naravnim okoljem,
– kvaliteta okolja,
– socialna enakost in
– politična participacija.
S prostorsko zaokroženim in glede na posamične dejavnosti celovitim prostorskim načrtovanjem bo preseženo dosedanje parcialno urejanje prostora, obenem pa bodo podane osnove za ustrezne prostorsko izvedbene akte. Urbanistična zasnova mora opredeliti tudi razmerja med varovanjem naravne in kulturne dediščine, ki predstavlja pretežni del obstoječega zdraviliškega kompleksa ter potrebami po povečanju namestitvenih kapacitet ob sočasnem zagotavljanju dodatnih parkovnih površin.
Cilji priprave in sprejema UZ in LN so določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti v prostoru.
3. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev
prostorskega akta)
Meja ureditvenega območja UZ in ureditvenega območja LN (CZ) je določena s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03) ter se po potrebi na podlagi izsledkov strokovnih podlag ustrezno korigira.
4. člen
(nosilci urejanja prostora)
V pripravo in sprejem UZ in LN se vključijo nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
– OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina,
– Elektro Celje,
– Eles, Elektro Slovenije,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Pošta Slovenije, PE Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Celje,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za Ceste,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje,
– Slovenske železnice Ljubljana,
– Zavod za ribištvo Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– drugi nosilci, za katere bi se v postopku ugotovilo, da so upravičeni da podajo svoje smernice in mnenja.
5. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve)
Pri izdelavi UZ in LN je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS, (Uradni list RS, št. 4/03);
– Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, 2000;
– Državni razvojni program 2002–2006, Ljubljana, 2002;
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03);
– Urbanistične delavnice;
– Integralni razvojni program občine Rogaška Slatina 2003-2006 (Bistra 2003);
– Predlogi za izhodišča dolgoročnega urbanističnega razvoja Rogaške Slatine (API 1990);
– Rekreacijske kolesarske povezave v Občini Rogaška Slatina in njihova navezava na državno kolesarsko omrežje (Univerza v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo 2002);
– Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini (Horvat 2000);
– Posebne strokovne podlage.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve kot podlaga za izdelavo UZ in s tem spremembo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 83/03) ter LN bodo podane kot sinteza strokovnih podlag, ki jih bo pridobil naročnik na podlagi že sklenjenih pogodb.
7. člen
(nosilci aktivnosti postopka)
Pripravljalec UZ in LN je Občina Rogaška Slatina – Oddelek za okolje in prostor. Načrtovalec UZ in LN je podjetje API d.o.o. izbrano na podlagi razpisa za izbor izvajalca.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Geodetske podlage v digitalni obliki pridobi za pripravljalca podjetje Harmonija d.o.o. Kot podlaga za izdelavo UZ služi tudi prostorski plan Rogaške Slatine, ki je izdelan v digitalni obliki. Roki in opravila prostorskega načrtovanja so izvedljivi ob predpostavki, da Občina Rogaška Slatina vzpostavi sistem zbirk prostorskih podatkov (147.-155. člen ZUreP-1).
9. člen
(faze in roki za pripravo UZ in izdelavo LN)
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije so predvidena v proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2003 in 2004 in s pogodbo št. 4010-134/2003-1897-NP o spodbuditvi priprave občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma v letih 2003 in 2004 med Ministrstvom za gospodarstvo in Občino Rogaška Slatina ter s sofinaciranjem lastnikov hotelov.
11. člen
(končna določba)
Ta skupni program priprave UZ in LN začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0011/03
Rogaška Slatina, dne 16. oktobra 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti