Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stran 14618.

Na podlagi 7., 32., 33. in 39.člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/84 in 110/02) ter 7. člena člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 7. seji dne 24. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
1. člen
V 1. členu odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 37/99) se v osmi alinei drugega odstavka beseda Tabor nad Zagorjem spremeni v Šilentabor.
2. člen
Besedilo 2. člena odloka se črta in spremeni tako, da se glasi:
»Pokopališka in pogrebna dejavnost je izbirna lokalna gospodarska javna služba in obsega:
– pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
– oddajanje prostorov za grobove v najem,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.«
3. člen
Besedilo 3. člena odloka se črta in nadomesti z novim:
»Urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem se opravlja na podlagi podeljene koncesije. Občina lahko podrobneje uredi postopek izvajanja dejavnosti z izdajo poslovnika oziroma pravilnika.
Pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem se opravljajo prosto na trgu. Izvajalec teh storitev mora opraviti pokop skladno z odlokom in v dogovoru z upravljalcem pokopališča, na katerem se vrši pokop.«
4. člen
Besedilo 4. člena odloka se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem obsegajo:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz umrlega,
– upepelitev umrlega,
– čuvanje umrlega v mrliški vežici,
– prenos umrlega na pokopališče,
– izkop in zasutje jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba,
– prekop umrlega,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom ter v skladu s krajevnimi običaji.«
5. člen
Črta se besedilo 5. člena odloka in nadomesti z novim besedilom:
»Oddajanje prostorov za grobove v najem obsega:
– oddajanje prostorov za grob v najem,
– sklepanje najemnih pogodb,
– vodenje evidence o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, evidenco najemnikov grobov ter kataster komunalnih naprav na pokopališču.«
6. člen
6. členu se črta tretja alinea, in nadomesti z besedilom:
»– vzdrževanje zelenih površin (košnja, obrezovanje, odstranjevanje plevela, gnojenje…) ter vzdrževanje poti.«
Besedilo pete alinee tega člena se črta in nadomesti z besedilom:
»– skrb za red in čistočo na pokopališču in mrliški vežici.«
7. člen
Besedilo prvega odstavka 7. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»V stanovanjskih objektih z več kot dvema stanovanjema, se umrli ne sme čuvati do pokopa, pač pa se ga mora prepeljati v mrliško vežo«.
Drugi in tretji odstavek ostaneta nespremenjena.
8. člen
13. člen se dopolni z novim, tretjim odstavkom:
»Upravljalec mora zagotoviti, da se na vidno mesto postavi oglasna omarica z urnikom obratovalnega časa ter obvestili o pokopih.«
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena tako, da se črta besedilo: »za katere je praviloma dolžan poskrbeti upravljalec«, vejico se nadomesti s piko.
10. člen
V 32. členu odloka se v prvem stavku črta besedica »mirovne«.
11. člen
36. člen se črta in nadomesti z novim besedilom:
»Višino najemnin za grobove se določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar lahko predlaga povišanje cene najemnine. O povišanju odloči koncedent. Z vplačilom najemnine za grob je plačano tudi vzdrževanje pokopališča oziroma skupnih naprav.«
12. člen
V 39. členu se črtata peta in šesta alinea.
13. člen
V prvem odstavku 42. člena odloka se številka 50.000 SIT nadomesti s številom 100.000 SIT. V tem odstavku se doda stavek: »Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca, ki krši določila tega odloka«.
Drugi odstavek 42. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitelj, ki krši določbe tega odloka se kaznuje z denarno kaznijo:
– za blažje kršitve z 20.000 SIT,
– za večje kršitve s 60.000 SIT. Za večje kršitve se štejejo predvsem kršitve, ki se kljub opozorilom ali že plačanim denarnim kaznim ponavljajo«
Doda se tretji odstavek: »Denarne kazni lahko izreče pristojna služba na kraju samem«.
14. člen
Spremeni se 44. člen tako, da se glasi:
»Upravljalec uskladi svoje poslovanje s tem odlokom po podelitvi koncesije.«
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2003
Pivka, dne 24. septembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti