Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4639. Odlok o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev, stran 14615.

Na podlagi 7., 32., 33. in 39. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), ter 7. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 7. seji dne 24. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o opravljanju gospodarske javne službe
na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč
in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev
1. člen
Ta odlok (koncesijski akt) določa predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč ter oddajanja prostorov za grobove v najem v Občini Pivka.
Za opravljanje javne službe Občina Pivka (v nadaljevanju: koncedent) podeli koncesijo.
2. člen
Predmet javne službe je:
– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– oddajanje prostorov za grobove v najem.
Javna služba se izvaja na vseh pokopališčih na območju Občine Pivka.
3. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem obsega predvsem:
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– prekop grobov,
– skrb za red, čistočo na pokopališču ter v mrliški vežici in vzdrževanje objektov in naprav, poti, zelenic, ograje na pokopališču, kar vključuje tudi čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– vodenje evidence o grobovih in pokopanih ter katastra komunalnih naprav na pokopališču,
– oddajanje grobov v najem,
– obračunavanje in pobiranje najemnin za grobove in ustreznih prispevkov,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
4. člen
Javna služba se financira iz:
– najemnin za grobove,
– drugih virov.
Najemnine iz prve alinee prejšnjega odstavka se v skladu s predpisi določijo s koncesijsko pogodbo, koncesionar pa jih lahko ob upoštevanju predpisov spremeni s soglasjem koncedenta.
Najemnine iz prve alinee prvega odstavka tega člena vključujejo tudi stroške vzdrževanja in urejanja pokopališča in skupnih naprav.
5. člen
Uporabniki storitev javne službe imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin…);
– pravico opozoriti koncesionarja na nepravilno oziroma neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati predloge in pobude za boljše izvajanje. Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v 10 dneh;
– obveznost, da najem grobov uredijo z najemno pogodbo in spoštujejo določila pogodbe;
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in navodil, ki jih v zvezi s tem v skladu s predpisi izda koncesionar.
6. člen
Koncesionarju s pridobitvijo koncesije pripade pravica opravljanja dejavnosti ali dela dejavnosti javne službe na območju Občine Pivka ali njenem delu za čas trajanja koncesijske pogodbe, razen v primerih, ko je z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetim predpisom posamezno opravilo naloženo drugi osebi.
7. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti in cene storitev;
– da ima izkušnje in reference pri opravljanju koncesionirane dejavnosti;
– da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za opravljanje javne službe;
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zadnjih šest mesecev posluje pozitivno;
– da ima poravnane davke in prispevke;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov.
8. člen
Koncesionar mora:
– zagotoviti stalno in kakovostno izvajanje javne službe;
– opravljati javno službo z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih;
– spoštovati sprejete predpise, standarde in normative ter v okviru le-teh tudi krajevne običaje in programe, ki jih za razvoj dejavnosti sprejema koncedent;
– zagotoviti koncedentu strokovno pomoč pri oblikovanju programov za razvoj dejavnosti;
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe;
– voditi evidence in katastre za potrebe koncesijske dejavnosti;
– strokovno pripraviti poslovne načrte in poročilo za potrebe koncedenta;
– pripraviti osnove za investicije in investicijska vzdrževanja;
– racionalno in namensko porabljati sredstva amortizacije;
– upravljati in vzdrževati pokopališča, pokopališke objekte in naprave kot dober gospodar;
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji;
– spoštovati ekološko strategijo v Občini Pivka;
– izvajati koncesijo v svojem imenu in na svoj račun v skladu s tem aktom in pogodbo.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
10. člen
Izbran koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V teh primerih ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncesionar in koncedent medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile, lahko prekinejo koncesijsko razmerje samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
11. člen
Koncesija ni prenosljiva. V izjemnih primerih lahko s predhodnim soglasjem koncedenta sklene koncesionar pogodbo o začasni pomoči opravljanja storitev z drugim usposobljenim podizvajalcem, ki pri tem nastopa v imenu koncesionarja. Koncesionar odgovarja za storitve, ki jih je opravil podizvajalec, kot bi jih sam opravil.
12. člen
Koncesija se podeli za obdobje 5-10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
13. člen
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči koncedentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijskih pogodb skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njih zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Pivka.
Škoda iz prve alinee drugega odstavka obsega zlasti stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.
14. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odvzemom koncesije in
3. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena in je pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem pogodbe, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje, medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ali prevzame v režijo:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v dogovorjenem roku,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo in
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
– če koncesionar v roku enega meseca ne sklene zavarovanja odgovornosti iz 14. člena tega odloka.
17. člen
Prenehanje koncesijskega razmerja, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Koncedent lahko zato do ponovne ureditve razmer prevzame opravljanje javne službe, koncesionar pa mu je na njegovo zahtevo proti plačilu dolžan omogočiti uporabo svojih delovnih priprav.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan neodplačno predati koncedentu ažurirane evidence o grobovih in pokopanih ter katastre, vodene za opravljanje koncesijske dejavnosti.
18. člen
Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega odloka izbere koncedent na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
19. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih ali ustnih informacij med razpisom.
20. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, v skladu s 133. členom zakona o javnih naročilih.
Koncedent izbere najugodnejšega ponudnika, če je pridobil dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka nista na naslov ponudnika prispeli vsaj dve veljavni ponudbi. Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
Občina Pivka si pridružuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika.
21. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
22. člen
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi komisija za izvedbo razpisa, ki jo imenuje župan, v roku 1 meseca po objavi tega odloka. Komisijo sestavlja tudi član odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora. Po končanem postopku pripravi komisija predlog za izbor koncesionarja, ki ga da v potrditev županu. Po potrditvi izda upravni organ občine upravno odločbo.
23. člen
S koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan, koncedent in koncesionar podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo, veljajo določbe tega odloka.
24. člen
Koncesionar lahko predlaga podaljšanje koncesijske pogodbe šest mesecev pred prenehanjem njene veljavnosti.
Koncesija se lahko podaljša z aneksom h koncesijski pogodbi, če koncesionar izpolnjuje vse pogoje in obveznosti iz tega odloka.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/99).
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2003
Pivka, dne 24. septembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti