Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4633. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci, stran 14605.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 9. redni seji, ki je bila 3. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo oblika, namen, upravičenci, višina, pogoji, merila in postopki za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci so predvidena za naslednje namene:
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji – osemenjevanje,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic, pršilnikov,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– pospeševanju društvenih dejavnosti, povezanih s promocijo kmetijstva in podeželja,
– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja na območju Občine Beltinci.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Beltinci, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.
Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva.
5. člen
Letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci ter usmerjanja sredstev za te namene pripravi Odbor za kmetijstvo in prehrano Občine Beltinci. Prav tako odbor predlaga višino in razdelitev sredstev, ki jih nato potrdi občinski svet z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Občinska uprava po sprejetju proračuna občine za proračunsko leto na podlagi le-tega pripravi javni razpis za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.
6. člen
Za vodenje in izvajanje postopka javnega razpisa za dodelitev sredstev na podlagi določb tega pravilnika imenuje župan strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija).
Pri svojem delu komisija uporablja poleg določb tega pravilnika tudi določbe pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03).
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov na podlagi javnega razpisa.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 13. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
8. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi občinska uprava Občine Beltinci v obliki javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Javni razpis mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– namene, za katerega se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci predložiti k vlogi za pridobitev sredstev,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vloge,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je potrebno.
9. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati vse z razpisom zahtevane podatke, predvsem pa:
– ime, naslov, sedež prosilca, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– potrdilo o statusu kmeta za fizične osebe ali MID številko,
– izpis iz registra za pravne osebe,
– namen za katerega se podaja zahtevek,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov in izjavo upravičenca, da za določen namen-projekt ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov, oziroma koliko teh sredstev je pridobil.
Vloga mora biti predložena v roku, ki je določen v javnem razpisu.
Predložena vloga mora biti zapečatena, s pripisom oziroma oznako »Ne odpiraj – javni razpis – kmetijstvo.«
10. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden javnem razpisu. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
11. člen
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga je izdelala komisija, odloča o dodelitvi sredstev po tem pravilniku občinska uprava oziroma strani župana pooblaščena oseba. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana, v roku 8 dni od sprejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
V primeru morebitnega ostanka po letnem programu predvidenih sredstev namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu za posamezni ukrep, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika, na podlagi predloga odbora za kmetijstvo.
O prerazporeditvi sredstev odloča občinski svet, skladno z odlokom o proračunu za tekoče leto.
III. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
13. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semen kvalitetni plemenjakov.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– plačani račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji.
1.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Sofinancira se naslednji ukrep:
– antibiogram (mastitis)
Višina pomoči
Subvencioniranje znaša do 30% upravičenih stroškov za izvedbo navedenega preventivnega ukrepa, vendar največ enkrat za posamezno žival.
Pogoji za pridobitev pomoč
– plačani račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.3. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
V letu 2003 znaša subvencija 600 SIT/čebeljo družino.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva ali čebelarji posamezniki, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel,
– plačani račun o izvedenih storitvah.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t. i. alternativnih poljščin, ki smo jih v preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah, grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal), kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje naravne rodovitnosti tal.
Višina pomoči
– 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu kolobarjenja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– podatke o vseh njivskih površinah, na katerih se ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključena najmanj 3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin,
– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih sredstev za ta ukrep (izjava),
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prognoze (izjava),
– plačani račun o nakupu semena.
2.2 Izboljšanje strukture in teksture tal ter zmanjšanje kislosti tal
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje strukture in teksture tal ter zmanjšanje kislosti, kar se kaže predvsem pri sušnih letih ter racionalnejši rabi mineralnih gnojil.
Višina pomoči
– do 50% cene/kg, (brez cene prevoza) za apnenec,
– do 100% cene/kg, (brez cene prevoza) za mulj.
V primeru, da koristniki mulj dobijo brezplačno, se jim poravnajo stroški prevoza v višini do 40%.
Pogoj za pridobitev pomoči je plačani račun o nakupu apnenca, mulja.
2.3. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov ter sofinanciranje analize zemlje in krme
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjšanje onesnaženosti tal in okolja.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– plačani račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic in pršilnikov,
– plačani račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Višina pomoči
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrtste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– plačani račun o nakupu strojev, naprav in opreme.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do dokončne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč vendar največ do višine 200.000 SIT/ha,
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo v višini 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže.
Pogoji za pridobitev pomoči
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– plačani račun o opravljenih strojnih delih in o nakupu opreme,
– lokacijsko informacijo za tista zemeljska dela, ki so navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko (gradbeno) dovoljenje na območju Občine Beltinci,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ukrep.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02 – odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejša raba kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarske overitve menjalne pogodbe in stroški sodne takse za vpis v zemljiško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– overjena menjalna pogodba,
– odločba Upravne enote Murska Sobota o odobritvi pravnega posla,
– overjeno menjalno pogodbo,
– plačani račun za overitev menjalne pogodbe in za sodno takso za zemljiškoknjižni predlog.
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč z namenom zaokrožitve posesti in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarske overitve kupne pogodbe in stroški sodne takse za vpis v zemljiško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– overjeno kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločba Upravne enote Murska Sobota o odobritvi pravnega posla,
– plačani račun za overitev kupne pogodbe in za sodno takso za zemljiškoknjižni predlog.
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s svežo zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje, vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za okolje in prostor,
– plačani račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektnih dokumentacij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcijo in adaptacije objektov (hlevi za vse vrste živali, hladilnice, plasteniki, sušilnice).
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kategorijah živali.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in gnojničnih jam v skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
– subvencija znaša do 10% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in gnojničnih jam, začetih v tekočem letu, in sicer za gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– plačani račun o izvedenih delih,
– lokacijsko informacijo ali gradbeno dovoljenje.
5.3. Sofinanciranje izgradnje mlekovodov in hladilne tehnike
Namen ukrepa
Preprečevanje obolenj vimena, pridelava kvalitetnejšega mleka.
Višina pomoči
Sofinancira se do 20% upravičenih stroškov investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– upravičenost investicije (mnenje kmetijske svetovalne službe),
– plačani račun investicije.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– plačani račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu.
6.2. Podpora usmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– plačani račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu.
7. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) predložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
8. Izobraževanje in društvene dejavnosti
8.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
– kmetom (udeležencem izobraževanja, ki je po zakonu obvezno) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja v višini do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– za udeležence izobraževanja (kmete): plačani račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
8.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstava, demostracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotega programa dela društva.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva.
IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci spremlja in preverja pristojna strokovna služba občinske uprave, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
15. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– zaradi drugih nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Upravičenec, ki krši določila prvega odstavka tega člena tudi ne more dobiti tovrstnih sredstev občine v obdobju 2 let od ugotovljene nenamenske porabe sredstev.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave iz proračuna Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 52/98) in sklep št. 032-01/15-75/III-2003 z dne 27. 2. 2003.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 032-01/2003-09-141/III
Beltinci, dne 3. oktobra 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

AAA Zlata odličnost