Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4631. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci, stran 14601.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02), uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03) ter 16. in 47. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 9. redni seji dne 3. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Občinska uprava občine Beltinci (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava), določi organizacija in delovno področje ter se urejajo druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določene s tem odlokom.
Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru ustave Republike Slovenije, zakonov, statuta občine Beltinci, odlokov in drugih veljavnih predpisov.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan.
Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar se v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
5. člen
Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanja pravic strank.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure ter druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja župan ali tajnik občine, če ga za to pooblasti župan.
6. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa tudi drugi javni uslužbenci občinske uprave.
Občinska uprava na svetovnem spletu objavlja katalog informacij javnega značaj in posreduje informacije o svojem delu.
7. člen
Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
8. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
9. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
10. člen
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.
Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec mora delovati politično nevtralno in nepristransko. Mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasprotovanju interesov, bodisi, da je to navzkrižje resnično ali možno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni interes.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih stroških.
Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.
Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
11. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
Župan odloča o zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv.
12. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence občinske uprave in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– potrjuje potne naloge župana,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo in za delo občinske uprave odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem; izpolnjevati mora pogoje, ki so potrebni za odločanje v upravnem postopku ter izpolnjevati druge pogoje v skladu z pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
14. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga v skladu z pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi tajnik občine oziroma župan.
15. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.
16. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
17. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
Projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se oblikujejo predvsem takrat, kadar naloge projektne skupine ali druge oblike sodelovanja presegajo obstoječo sistemizacijo ali kadar v okviru rednega delovnega časa ni mogoče zagotoviti izvedbo navedenih nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
18. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Beltinci ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Beltinci, s sedežem: Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.
19. člen
Občinska uprava je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– polna zaposlenost javnih uslužbencev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
20. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijske-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– družbenih dejavnosti,
– gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
21. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njunih delovnih teles, za nadzorni odbor ter za druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejema in odpravlja pošto, arhivira ter obdeluje podatke za potrebe občinskih organov,
– gospodari z občinskimi zgradbami in tehnično opremo,
– nudi strokovno pravno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– ter opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
22. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo občinski svet in drugi občinski organi ter župan,
– sestavlja pogodbe in ocenjuje prejete pogodbe ter pravno spremlja pogodbe,
– nudi strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– nudi pravno pomoč občinskemu svetu in drugim občinskim organom ter županu,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
23. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v tem postopku na prvi stopnji,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– opravlja druge naloge iz področja upravnih zadev.
24. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun občine in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska, računovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti in druge pravne osebe, katerih ustanovitelj-soustanovitelj je Občina Beltinci in za druge proračunske porabnike,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– nudi strokovno pomoč pri pripravi planov in zaključnih računov KS v občini,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira dajatve iz občinskih pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– izvaja javna naročila in investicije iz področja informatike in proračuna ter financ,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
25. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge s tega področja.
26. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanja različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– opravlja upravne in normativne naloge s področja družbenih dejavnosti,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
27. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske informacije,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
28. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
29. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– skrbi za vzdrževanje občinskih cest v skladu z zakonom o javnih cestah,
– skrbi za oskrbo občanov s pitno vodo,
– skrbi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– opravlja druge naloge na tem področju.
30. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa zakon ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda ali podeliti koncesijo.
31. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
32. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
33. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma uradnih oseb s posebnimi pooblastili na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
34. člen
Na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč in uveljavlja predkupno pravico za potrebe občine, pripravlja predloge za podelitev ali odvzem statusa javnega dobra,
– pripravlja program pridobivanja, prodaje, razpolaganja, opremljanja, urejanja in oddaje stavbnih zemljišč,
– izvaja program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– strokovna opravila v zvezi z območji zajemanja in vrednotenja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Župan Občine Beltinci mora sprejeti pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Beltinci, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta, najkasneje do 1. 1. 2004.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 67/01, 35/03).
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-09-139/III
Beltinci, dne 3. oktobra 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti