Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4622. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003, stran 14573.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS, št. 31/01), 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03), Uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/01) in uredbe o ratifikaciji protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani zaradi upoštevanja izidov pogajanj med pogodbenicami o novih vzajemnih koncesijah za kmetijstvo (Uradni list RS, št. 104/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo
o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih
v Protokolu 3 Evropskega sporazuma
z dne 5. 2. 2003
1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 116/02, 35/03, 65/03, 70/03 in 96/03) (v nadaljevanju: uredba) se naslov spremeni tako, da se glasi:
“Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003“.
2. člen
V 4.a členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Za kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogah 12 in 13 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo, v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah, uporablja carinska stopnja “prosto“ in posebna uvozna dajatev se ne plačuje, če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 14 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“ in posebna uvozna dajatev se ne plačuje, če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.“
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 1 in 12 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz prilog 2 in 3 k tej uredbi po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov, iz priloge 13 k tej uredbi pa po metodi komisijske delitve. Te metode so določene z Uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03).“
4. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pri uvozu blaga iz prilog 12, 13 in 14 je treba carinskemu organu poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena predložiti tudi fotokopijo izvoznega dovoljenja, overjeno s strani carinskih organov, na obrazcu iz priloge 15 k tej uredbi, ki ga je izvozniku za izvoz iz Skupnosti v Slovenijo izdal pristojni organ Skupnosti (v enem izmed jezikov Skupnosti) in izvod ali fotokopijo izvozne deklaracije za zadevno blago, overjeno s strani carinskih organov. Izvozno dovoljenje, ki mora biti izpolnjeno v skladu s pravili Skupnosti, mora v polju 22 vsebovati tudi navedbo, da za blago ni bilo izplačano izvozno nadomestilo in na hrbtni strani številko/e ustrezne izvozne deklaracije oziroma deklaracij. Na izvozni deklaraciji mora biti v polju 44 ali v drugem polju navedena tudi serijska številka ustreznega izvoznega dovoljenja. Priloga 15 je sestavni del te uredbe.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V 8. členu se za četrto alineo pika nadomesti s podpičjem ter dodajo peta, šesta in sedma alinea, ki se glasijo:
“– 1006 – za izdelke iz priloge 12 po poreklu iz Skupnosti;
– 1007 – za izdelke iz priloge 13 po poreklu iz Skupnosti;
– 1008 – za izdelke iz priloge 14 po poreklu iz Skupnosti.“
6. člen
V prilogi 1 se za tarifno številko 0703 20 00 s pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
7. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je sestavni del te uredbe kot priloga 1.
8. člen
Dodajo se nove priloge 12, 13, 14 in 15, ki so sestavni del te uredbe kot priloga 2.
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2003.
Št. 334-07/2000-21
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
EVA 2003-2111-0106
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti